Utbildningsförvaltningen

Utbildningsförvaltningen ansvarar för all verksamhet inom kommunens förskolor, grundskolor, fritidshem, gymnasie- och vuxenutbildning. För elever med intellektuell funktionsnedsättning finns anpassad grundskola och anpassad gymnasiskola. I förvaltningen ingår även vår naturskolan, Sigtuna kommuns mångkulturella enhet och måltidsservice. Här kan du lära känna vår verksamhet bättre och ta del av våra servicelöften.

Kort fakta om oss

Tillsammans ansvarar vi för 10 000 barn och elever från 1 till 19 år, 2 500 vuxenstuderande och cirka 1 700 medarbetare. Vi har

 • 29 förskolor
 • 15 grundskolor
 • 1 anpassad grundskola
 • 1 gymnasieskola
 • 1 anpassad gymnasieskola
 • grundläggande och gymnasial vuxenutbildning
 • kvalificerad yrkesutbildning inom logistik
 • kvalificerad yrkeshögskoleutbildning inom internationell speditör
 • svenskundervisning för invandrare (SFI)
 • lärvux
 • uppdragsutbildning
 • måltidsservice.

Vår vision

En av Sveriges bästa skolkommuner

I Sigtuna kommun har vi visionen om att bli en av Sveriges bästa skolkommuner. För att nå dit har vi ett gemensamt skolutvecklingsprogram med en tydlig och långsiktig satsning på kunskap, trygghet och medarbetare.

Målen från skolutvecklingsprogrammet

 1. Alla barn når högre resultat, utvecklar kunskaper, lärande förmågor och färdigheter
 2. Barn och elever känner trivsel, trygghet och studiero
 3. Engagerade medarbetare med rätt kompetens

Målen i skolutvecklingsprogrammet följs upp löpande under året och sammanställs i en årlig kvalitetsredovisning.

Vårt systematiska kvalitetsarbete

För att hela tiden utveckla och förbättra våra verksamheter har vi vårt systematiska kvalitetsarbete. Det utgör en av grundbultarna i våra för- och grundskolors verksamhet och styrning. Genom att ständigt utvärdera och analysera våra verksamheter, på enhetsnivå såväl som på huvudmannanivå, kan vi tidigt identifiera framgångsfaktorer och utvecklingsområden. Resultaten av analysen ligger sedan till grund för vårt fortsatta arbete med att förbättra undervisningen för våra barn och elever.

Våra servicelöften

För att du som invånare ska veta vad du kan förvänta dig av oss gällande service, bemötande och tillgänglighet har kommunens förvaltningar tagit fram så kallade servicelöften för våra verksamheter. Det har vi gjort även för flera av utbildningsförvaltningens olika verksamheter.

Hela förvaltningen

Vår tjänst

På utbildningsförvaltningen i Sigtuna kommun ska varje barn och elev äga, förstå och uppleva sitt eget lärande. Vi uppfattar barn och elever som kompetenta aktörer. Våra pedagoger möjliggör alla barn och elevers utveckling i en lärmiljö som skapar förutsättningar för lärande, nyfikenhet och kreativitet.

Som invånare kan du förvänta dig att

 •  vi bemöter alla i verksamheten med hänsyn, vänlighet och respekt. Vi arbetar för att skapa en gemenskap i gruppen och en trygg, trivsam och säker miljö för ditt barn utifrån varje förskolas och grundskolas plan för likabehandling.
 • vi ser till att du får information om vad som är aktuellt på förskolan och grundskolan genom kommunikationskanalen Unikum. Uppstår det något som rör ditt barn tar vi självklart kontakt med dig som vårdnadshavare.
 • vi planerar undervisningen utifrån de styrdokument som gäller och lärarnas professionella bedömning. Vi utvärderar och utvecklar verksamheten och undervisningen kontinuerligt för barnen och elevernas bästa.

Vi förväntar oss av dig att

 • du bemöter alla i verksamheten med hänsyn, vänlighet och respekt.
 • du tar del av information om förskolans och skolans verksamhet och prioriterar att delta på möten för föräldrar och vid utvecklingssamtal.
 • du deltar i möjligaste mån i utvärderingen av verksamheten exempelvis genom att besvara den årliga enkäten.

Arlandagymnasiet

Vår tjänst

Arlandagymnasiet har en gemensam pedagogisk modell, Arlandalektionen. Detta skapar trygghet och tydlighet för eleverna vilket ökar förutsättningarna för lärande.

Som elev och vårdnadshavare kan du förvänta dig att

Vi arbetar i enlighet med Arlandalektionen, som innebär att

 • vi har höga förväntningar på dig.
 • vi har fokus på kunskap och skolans uppdrag.
 • vi strävar efter att bygga goda relationer med dig.
 • vi ger återkoppling på ditt lärande.
 • lektionerna har välkomnande och tydlig start och ett tydligt avslut.
 • vår undervisning har gemensam lektionsstruktur.
 • vår undervisning är varierad.
 • vi har elevaktiva arbetssätt på lektionerna.

Vi förväntar oss att du som elev

 • deltar aktivt i undervisningen.
 • följer lärarens instruktioner.
 • kommer i tid och har med dig rätt material.
 • följer skolans ordningsregler.

Arlanda komvux

Vår tjänst

Arlanda komvux har en gemensam pedagogisk modell, Arlanda komvux-lektionen. Detta skapar trygghet och tydlighet för eleverna vilket ökar förutsättningarna för lärande.

Som elev kan du förvänta dig att

Vi arbetar i enlighet med Arlandalektionen, som innebär att

 • vi har höga förväntningar på dig.
 • vi har fokus på kunskap och skolans uppdrag.
 • vi strävar efter att bygga goda relationer med dig.
 • vi ger återkoppling på ditt lärande.
 • lektionerna har välkomnande och tydlig start och ett tydligt avslut.
 • vår undervisning har gemensam lektionsstruktur.
 • vår undervisning är varierad.
 • vi har elevaktiva arbetssätt på lektionerna.

Vi förväntar oss att du som elev

 • deltar aktivt i undervisningen.
 • följer lärarens instruktioner.
 • kommer i tid och har med dig rätt material.
 • följer skolans ordningsregler.

Måltidsservice till förskola, skola och fritids

Vår tjänst

 • Vi tillagar och serverar näringsriktig och hållbar frukost, lunch och mellanmål till förskolor.
 • Vi tillagar och serverar näringsriktig och hållbar lunch till skolor.
 • Vi tillagar och serverar näringsriktig och hållbar frukost och mellanmål till elever som är inskrivna på fritidsverksamhet.

Som invånare kan du förvänta dig att

 • vi finns tillgängliga under måltiderna och bemöter alla på ett respektfullt och hjälpsamt sätt
 • om ditt barn har behov av allergi- eller särskild kost erbjuds hen anpassad och säker mat
 • hitta information om våra hållbara måltider på webbsidan Hållbara måltider
 • informationsfoldern ”Vad blir det för mat?” finns tillgänglig på våra förskolor och skolor
 • hitta aktuell matsedel i Mashies app Länk till annan webbplats.
 • kunna lämna synpunkter på sigtuna.se samt få en första återkoppling inom två arbetsdagar och statusuppdateringar i ditt ärende.

Vi förväntar oss av dig som elev eller vårdnadshavare att

 • du bidrar till en trygg och trivsam måltidsmiljö
 • du lämnar en komplett anmälan via sigtuna.se om ditt barn har behov av allergi- eller särskild kost
 • du lämnar synpunkter via föräldraenkät eller elevenkät.

Måltidsservice till särskilda boenden

Vår tjänst

 • Vi tillagar och levererar kyld, näringsriktig lunch och middag till särskilda boendens mottagningskök.
 • Vi utbildar vårdpersonal i egenkontroll kring säker mathantering och hållbara måltider, såsom minskning av matsvinn.

Som invånare kan du förvänta dig att

 • vi bemöter dig på ett respektfullt och hjälpsamt sätt
 • vår mat är näringsriktig och vi följer Livsmedelsverkets Nationella riktlinjer för måltider i äldreomsorgen
 • måltiden kan anpassas efter särskilda behov
 • brukar- och anhörigträffar anordnas tillsammans med boendet för att prata om maten och måltidsservicen
 • kunna lämna synpunkter på sigtuna.se samt få en första återkoppling inom två arbetsdagar och statusuppdateringar i ditt ärende.

Vi förväntar oss av dig som boende eller anhörig att

 • du lämnar fullständig information till boendet om du behöver särskild kost
 • du återkopplar med synpunkter på anhörigträffar eller direkt till boendet
 • du deltar i enkätundersökningar som är viktiga för att kunna förbättra och utveckla måltiderna.

Sigtuna kompetenscenter

Vår tjänst

Hos Sigtuna kompetenscenter kan du ansöka till kurser på grundläggande, gymnasial vuxenutbildning samt yrkesutbildningar via kommunens utbildningsutbud. Du kan själv göra en digital ansökan hemifrån eller vid vissa tider på vår självservice i våra lokaler. Länken till ansökan hittar du på vår webb.

Vi har tio ansökningsperioder per år. Vi behandlar din ansökan genom att undersöka om du är behörig, vilka mål du har med utbildningen och om du har förutsättningar att tillgodogöra dig undervisningen. Vi behandlar alla ansökningar likvärdigt enligt rådande regelverk och det finns korrekt och uppdaterad information om ansökningstider och kursstarter.

Som invånare kan du förvänta dig att

 • få svar på de frågor du har gällande handläggning och ansökningsförfarande inom två arbetsdagar oavsett hur du kontaktar oss
 • för gymnasial vuxenutbildning få meddelande om beslut gällande ansökan senast fyra veckor före kursstart och för grundläggande kurser senast två veckor före kursstart
 • om du nekats en utbildning får information om anledningen till det.

Vi förväntar oss av dig att

 • du lämnar korrekta uppgifter
 • din ansökan är fullständig
 • du har gjort de kompletteringar som efterfrågats inom angiven tid
 • du har förståelse för att vi handlägger ansökan och beslut utifrån lagar och regler.

Arbeta hos oss

Arbeta hos oss på utbildningsförvaltningen!

Se filmer med våra medarbetare Öppnas i nytt fönster.

Hjälpte informationen på denna sida dig?

Meddela fel på sidan

Här kan du meddela om du saknar något eller om du hittat ett fel på denna sida.


Jag vill ha svar till min e-postadress. Obligatoriskt om du vill få ett svar.
Det du skickar till kommunen blir allmän handling.