Kommunens värdegrund och servicelöften

Från förskola till äldreboende, från rent vatten till avfallssortering, från bostadsbyggande till naturreservat; kommunens ansvar och uppdrag berör många delar av människors dagliga liv. Här beskriver vi kommunens värdegrund och servicelöften.

Vår värdegrund

Sigtuna kommun utvecklas snabbt och starkt, vilket ställer allt högre krav på hur kommunen utför sitt uppdrag och möter kommuninvånarna. Värdegrunden beskriver hur Sigtuna kommuns ledning och medarbetare ser på dem som är berörda och beroende av kommunens verksamhet. Den ger uttryck för vår människosyn, vårt förhållningssätt och hur vi ständigt ska ha kvalitet och effektivitet i fokus i det vi åstadkommer.

Det här är värdegrunden:

Invånaren först

I Sigtuna kommun arbetar vi för invånarna och ser till att deras behov möts. Det innebär att:

 • Vi är en serviceorganisation som möter invånare och aktörer med lyhördhet, flexibilitet, enkelhet, snabbhet och öppenhet.
 • Vi utgår alltid ifrån invånarnas behov när vi fattar beslut och ger service.
 • Vi lyssnar på invånarna och skapar möjlighet för olika former av dialog.

Allas lika värde

Vi respekterar alla individer. Det innebär att:

 • Vi möter alla på ett serviceinriktat sätt och med respekt.
 • Vi tar tillvara olikhet och mångfald.
 • Alla ska behandlas likvärdigt.

Kvalitet i fokus

Sigtuna kommun bedriver sin verksamhet med ett förhållningssätt som genom hög effektivitet och god service medverkar till ett långsiktigt hållbart samhälle.

 • Vi ser positivt på förändring och arbetar med ständiga förbättringar.
 • Vi följer upp och redovisar öppet våra resultat.
 • Vi strävar efter ett helhetsperspektiv.
 • Vi är möjlighetsorienterade, innovativa och långsiktiga.
 • Vår kommunikation är serviceinriktad, öppen och trevlig.

Du kan också ta reda på mer om varje del i värdegrunden genom filmen nedan.

Våra servicelöften

För att du som invånare ska veta vad du kan förvänta dig av oss gällande service, bemötande och tillgänglighet har vi tagit fram så kallade servicelöften. Servicelöftena är specifika för våra olika verksamheter och utgår från kommunens värdegrund.

Sigtuna kommun ska vara en serviceorganisation som möter invånare, brukare, företag och besökare med lyhördhet, flexibilitet, enkelhet, snabbhet och öppenhet. För att erbjuda bra kommunal service ska vi ständigt sträva efter gott bemötande, god tillgänglighet och högkvalitativa tjänster. En utveckling av kommunens servicenivå är en stor del i vårt arbete för att nå vår vision att vara den mest attraktiva kommunen i landet att bo, leva och verka i.

Kommunledningskontoret

På kommunledningskontoret har vi servicelöften för kontaktcenters verksamhet.

Kommunledningskontorets servicelöften

Kultur- och fritidsförvaltningen

På kultur- och fritidsförvaltningen har vi servicelöften för bibliotekens verksamhet, fritidsverksamheten, fältarnas arbete, kulturskolan och museet.

Kultur- och fritidsförvaltningens servicelöften

Samhällsbyggnadskontoret

På samhällsbyggnadskontoret har vi servicelöften för bygglovshantering, miljö- och hälsoskydd, livsmedelsenhetens arbete, när vi hanterar beställningar av nybyggnadskartor samt begäran om planbesked och för när vi informerar om byggnationer av kommunala lokaler. Vi har också servicelöften för vår lokalvård i kommunens verksamhetslokaler och vår skötsel av kommunens byggnader, lokaler och offentliga utemiljöer.

Samhällsbyggnadskontorets servicelöften

Socialförvaltningen

På socialförvaltningen har vi servicelöften som anger vad du kan förvänta dig när vi ger rådgivning och stöd via öppenvård direkt, arbetar för att kommunens invånare ska komma till egen försörjning samt utreder behov av stöd i övrigt.

Socialförvaltningens servicelöften

Utbildningsförvaltningen

På utbildningsförvaltningen har vi servicelöften som omfattar förvaltningens alla verksamheter samt för hur vi bedriver vår verksamhet inom

 • Arlandagymnasiet
 • Arlanda komvux
 • Måltidsservice till förskola, skola, fritids och särskilda boenden
 • Sigtuna kompetenscenter.

Utbildningsförvaltningens servicelöften

Vård- och omsorgsförvaltningen

På vård- och omsorgsförvaltningen har vi servicelöften för boendestöd, särskilda boenden samt myndighetsenhetens arbete med ansökan om hemtjänst och hemhjälp.

Vård- och omsorgsförvaltningens servicelöften

Vad tycker du om vår service?

Vi vill gärna veta vad du tycker om vår service och tar tacksamt emot dina synpunkter. Du kan lämna dem både muntligt och skriftligt, till exempel via vår tjänst för synpunkter här på webbplatsen. Tillsammans blir vi bättre!

Lämna en synpunkt

Hjälpte informationen på denna sida dig?

Meddela fel på sidan

Här kan du meddela om du saknar något eller om du hittat ett fel på denna sida.


Jag vill ha svar till min e-postadress. Obligatoriskt om du vill få ett svar.
Det du skickar till kommunen blir allmän handling.