Samhälls­byggnads­lyftet

Samhällsbyggnadslyftet är en långsiktig och kommunövergripande reform med syftet att minska och motverka segregationen i kommunen och stärka hela kommunens attraktivitet. Här kan du läsa mer om vad det innebär.

Vad är Samhällsbyggnadslyftet?

Samhällsbyggnadslyftet är en kommunövergripande satsning med högsta prioritet som vi påbörjade under 2021 och fortsätter under 2023. Arbetet med Samhällsbyggnadslyftet beskrivs som en långsiktig och kommunövergripande prioritering i kommunens viktigaste politiska styrdokument, Mål och budget.

Syftet med Samhällsbyggnadslyftet är att minska och motverka segregationen i kommunen och stärka hela kommunens attraktivitet. Att minska och motverka segregationen i kommunen är viktigt för att vi ska kunna närma oss kommunens vision om att vara den mest attraktiva kommunen att bo, leva och verka i. I en attraktiv kommun vill befintliga invånare och företagare stanna kvar samtidigt som nya invånare och företag vill flytta hit. Samhällsbyggnadslyftet handlar därför om att lyfta hela kommunen, bland annat genom att stärka områden med socioekonomiska utmaningar. Detta gör vi genom förstärkta sociala insatser och en ny inriktning för samhällsplaneringen. Gemenskap, delaktighet, trygghet och en hållbar samhällsutveckling är viktiga ledord i arbetet.

Förstärkta sociala insatser

Vi genomför de förstärkta sociala insatserna kommunövergripande och i samverkan med andra relevanta aktörer. Insatserna fokuserar på att bidra till förbättrade levnadsvillkor för invånare i grupper och områden med särskilt stora socioekonomiska utmaningar samt till att stärka gemenskapen, delaktigheten och tryggheten i hela kommunen.

En ny inriktning för samhällsplaneringen

Den nya inriktningen för samhällsplaneringen handlar framför allt om att minska andelen hyresrätter och prioritera byggandet av bostadsrätter och egna hem i kommunen. Tanken med det är att uppnå en större balans mellan upplåtelseformerna (boendeformerna). Planering av bland annat trygga livsmiljöer, mötesplatser och ett differentierat näringsliv ingår också i inriktningen för samhällsplaneringen.

Pågående insatser och projekt

Det pågår flera insatser och projekt inom ramarna för Samhällsbyggnadslyftet. De ska alla bidra till reformens gemensamma syfte att minska och motverka segregationen i kommunen och stärka hela kommunens attraktivitet.

Stadsdelsmammor

Stadsdelsmammor är en insats där vi har anställt en grupp kvinnor födda i andra länder än Sverige för att de ska kunna hjälpa och stötta andra med liknande bakgrund i kommunen. Stadsdelsmammorna kommer att knyta kontakter, skapa nya nätverk och berätta om bland annat hur förskolan, skolan, socialtjänsten, studier och arbetsmarknaden fungerar. De kommer också att anordna aktiviteter och finnas på plats i olika delar av kommunen.

Nyhet om Stadsdelsmammor 22 mars 2023

Nyhet om de sociala insatser som beslutades på kommunstyrelsen 7 juni 2022

Aktiviteter för ökad trygghet och delaktighet

Aktiviteter för ökad trygghet och delaktighet är en förstärkt social insats som innebär att vi satsar extra på aktiviteter som ska bidra till trygga platser för möten och gemenskap i Valsta. Beslutet om denna insats togs på kommunstyrelsens sammanträde den 9 maj 2022 och vi satte igång med Brobyggets kostnadsfria fritidsaktiviteter på Valsta torg med start varje helg kort därefter. Efter att ha haft öppet på Valsta torg varje dag under sommarlovet fortsatte Brobygget med aktiviteter varje helg under hösten och numera under alla skollov och på särskilda helger.

Den extra satsningen innebär också att vi satsar extra på aktiviteter för ökad trygghet och delaktighet på mötesplatsen i Valsta. Det innebär bland annat att vi har gjort och fortsatt gör insatser som främjar utbildning för kommunens invånare, så som läxhjälp för SFI-elever, en grundläggande kurs i svenska för människor med annat modersmål än svenska och en IT-kurs för seniorer. Genom Möjligheternas plats verksamhet på mötesplatsen har vi också kunnat erbjuda CV-hjälp och annat stöd för ungdomar i åldern 18-25 år.

Nyhet om att Brobyggets verksamhet utökas till Valsta torg

Mötesplatsen i Valsta

Steg mot försörjning

Insatsen Steg mot försörjning handlar om att förbättra stödet för invånare i Sigtuna kommun som står långt ifrån arbetsmarknaden. Genom att införa en ny arbetsmetod med fokus på samverkan ska fler invånare i kommunen ges möjligheten att komma ut i studier och arbete.

Skräddarsytt stöd mot arbete och studier

Nyhet om de sociala insatser som beslutades på kommunstyrelsen 7 juni 2022

Utvecklat föräldraskapsstöd

Utvecklat föräldraskapsstöd är en förstärkt social insats som handlar om att fler föräldrar i kommunen ska erbjudas kurser och träffar med stöd, inspiration och diskussion om föräldraskap. Arbetet vänder sig särskilt till föräldrar födda i ett annat land än Sverige.

Nyhet om de sociala insatser som beslutades på kommunstyrelsen 7 juni 2022

Valsta 2030

Valsta 2030 är vårt utvecklingsprojekt för kommundelen Valsta som tog sin början våren 2019. Syftet med Valsta 2030 är att stärka just Valstas attraktivitet som kommundel att bo och verka i. Utvecklingsförslaget och de förbättringsåtgärder som ingår i det grundar sig på genomförda medborgardialoger och trygghetsvandringar i området.

Valsta 2030

Planering för ett nytt kultur- och aktivitetscenter i Valsta

Kommunstyrelsen har gett kommundirektören i uppdrag att genomföra utvecklingen av ett kultur- och aktivitetscenter i Valsta. Kultur- och aktivitetscentret ska skapa förutsättningar för ett levande Valsta med ett innehåll av kultur, fritid och service. Uppförandet av ett kultur- och aktivitetscenter i Valsta ingår också i utvecklingsförslaget för Valsta 2030.

Nyhet om nytt kultur- och aktivitetscenter i Valsta

Ökade kunskaper i svenska språket med fokus på mammor och barn 0-6 år

En insats för att få fler barn till förskolan och fler utrikesfödda kvinnor att lära sig svenska. Insatsen startade under 2021 och avslutades i december 2022.

Nyhet om insatsen som ska få fler barn till förskolan och fler utrikesfödda kvinnor att lära sig svenska

Nytt program för bostadsbyggande

Den 16 december 2021 tog kommunfullmäktige beslut om ett nytt program för bostadsbyggande i kommunen. Hur, var och hur mycket vi bygger är en viktig del i en hållbar samhällsutveckling och påverkar våra möjligheter att uppnå Samhällsbyggnadslyftets syfte. Målsättningen i det nya programmet för bostadsbyggande är att Sigtuna kommun ska växa med sammanlagt 2 200 nya bostäder fram till år 2025. Fokus ligger på att uppnå en större balans mellan upplåtelseformerna i kommunen genom att bygga fler bostadsrätter och småhus.

Nyhet om det nya programmet för bostadsbyggande

Utökad samverkan med kommunens Business Improvement District-föreningar (BID)

Vi är Valsta och Trygg i Märsta är kommunens två Business Improvement District-föreningar (BID). Vi samverkar tillsammans med föreningarna för en tryggare kommun enligt en avsiktsförklaring som tecknades under våren 2022. Genom den utökade samverkan kommer vi bland annat bidra till riktade sommarjobb mot grupper med särskilda behov och erbjuda Mamma Uniteds kurser för kvinnor. Vi genomförde också Blåljusdagen den 14 maj 2022 som en gemensam insats för en tryggare kommun.

Nyhet om gemensamma insatser för en tryggare kommun

Nyhet om Mamma Uniteds kurs för kvinnor

Nyhet om den tecknade avsiktsförklaringen för en tryggare kommun

Vad är en Business Improvement District-förening (BID)?

BID är en samverkansmodell och ett sätt att organisera och formalisera samverkan och partnerskap mellan olika fastighetsägare och offentliga aktörer för att gemensamt bidra till exempelvis platsutveckling.

Mer om BID på Boverkets webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

En del av kommunens hållbarhetsarbete

Samhällsbyggnadslyftet är också en viktig del av kommunens hållbarhetsarbete och bidrag till de globala hållbarhetsmålen i Agenda 2030. Samhällsbyggnadslyftet bidrar bland annat till följande mål:

  • Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt (mål 8)
  • Minskad ojämlikhet (mål 10)
  • Hållbara städer och samhällen (mål 11)
  • Fredliga och inkluderande samhällen (mål 16)

Agenda 2030 och de globala målen för hållbar utveckling

Tre flickor, en kvinna och en man promenerar tillsammans över gräsmattan nedanför Valsta vattentorn.

Foto: Rosie Alm

Hjälpte informationen på denna sida dig?

Meddela fel på sidan

Här kan du meddela om du saknar något eller om du hittat ett fel på denna sida.


Jag vill ha svar till min e-postadress. Obligatoriskt om du vill få ett svar.
Det du skickar till kommunen blir allmän handling.