Omsorg och stöd

 • Akut hjälp, krishantering

  Socialjour, Trygghetsväktare, Kvinnojour och mansjour

 • Trygg och säker

  Trygghetsfrågor, brottsförebyggande åtgärder, krisberedskap och civilt försvar

 • Familj, barn och ungdom

  Misstanke om barn som far illa, stöd till familj, barn och ungdom, mottagningsenheten

 • Konsumentvägledning

  För dig som är i behov av rådgivning vid ärenden av reklamation och avtalstvister.

 • Ekonomi, försörjningsstöd

  Socialbidrag, ekonomiskt bistånd, budget- och skuldrådgivning, fonder

 • Invandring och integration

  SFI - svenska för invandrare, tolk

 • Äldre

  Stöd för äldre, mötesplatser och demens information.

 • Hjälp i hemmet

  Avlösning för anhörigvård, bostadsanpassning, fixarjour, hemhjälp, mat, trygghetslarm

 • Boenden, särskilda

  Äldreboende, anpassat boende, familjehem, bostad med särskild service.

 • Resor, transporter och besök

  Färdtjänst, ledsagning, parkeringstillstånd för rörelsehindrade, turbundna resor

 • Gifta sig

  När ni gifter er borgerligt kan ni få hjälp av en vigselsamordnare och boka tid för vigsel.

 • Funktionsnedsättning

  Daglig verksamhet, boende med särskilt stöd, personligt stöd och tillgänglighet.

 • Psykisk ohälsa

  Boendestöd, bostad för de med psykisk funktionsnedsättning, kontaktperson.

 • Missbruk och beroende

  Stöd för ung, vuxen eller anhörig, Mottagningsenheten - första kontakt

 • Våld och hot

  Hedersrelaterat våld, Våld i nära relation, Stöd och hjälp att hantera ilska...

 • Dödsfall

  Vad behöver jag göra när en närstående person avlider?

 • Juridisk hjälp

  Överklaga ett beslut, juridisk rådgivning, familjerätten

 • Avgifter

  Avgifter för hemtjänst, LSS, socialpsykiatri.

 • Hälso- och sjukvård

  Enligt hälso- och sjukvårdslagen ska kommunen erbjuda god hälso- och sjukvård för boende på ett vård- och omsorgsboende för äldre samt personer i behov av hemsjukvård som bor på grupp/servicebostad enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade.

Hemtjänstpersonal dammsuger hos äldre kvinna. Fotograf: Plattform/Johnér.

Nu inför vi nyckelfri hemtjänst

För din trygghet och snabbare hjälp i hemmet.

Kan du hjälpa ett barn eller ungdom bryta sin isolering?

Vill du göra skillnad för ett barn eller ungdom?

Då kanske du är en av de kontaktpersoner eller kontaktfamiljer vi söker.

Kvinna i rullstol böjer sig ner och hälsar på en hund.

Fler insatser för en bättre äldreomsorg

35 punkter som ska göra äldreomsorgen mycket bättre. 26 har vi redan klarat av.

Nyheter