Omsorg och stöd

 • Akut hjälp, krishantering

  Socialjour, Trygghetsväktare, Kvinnojour och mansjour

 • Trygg och säker

  Trygghetsfrågor, brottsförebyggande åtgärder, krisberedskap och civilt försvar

 • Familj, barn och ungdom

  Misstanke om barn som far illa, stöd till familj, barn och ungdom, mottagningsenheten

 • Konsumentvägledning

  För dig som är i behov av rådgivning vid ärenden av reklamation och avtalstvister.

 • Ekonomi, försörjningsstöd

  Socialbidrag, ekonomiskt bistånd, budget- och skuldrådgivning, fonder

 • Invandring och integration

  SFI - svenska för invandrare, tolk

 • Äldre

  Stöd för äldre, mötesplatser och demens information.

 • Hjälp i hemmet

  Avlösning för anhörigvård, bostadsanpassning, fixarjour, hemhjälp, mat, trygghetslarm

 • Boenden, särskilda

  Äldreboende, anpassat boende, familjehem, bostad med särskild service.

 • Resor, transporter och besök

  Färdtjänst, ledsagning, parkeringstillstånd för rörelsehindrade, turbundna resor

 • Gifta sig

  När ni gifter er borgerligt kan ni få hjälp av en vigselsamordnare och boka tid för vigsel.

 • Funktionsnedsättning

  Daglig verksamhet, boende med särskilt stöd, personligt stöd och tillgänglighet.

 • Psykisk ohälsa

  Akut hjälp, stöd vid psykisk ohälsa, boendestöd, sysselsättning, öppen verksamhet

 • Missbruk och beroende

  Stöd för ung, vuxen eller anhörig, Mottagningsenheten - första kontakt

 • Våld och hot

  Hedersrelaterat våld, Våld i nära relation, Stöd och hjälp att hantera ilska...

 • Dödsfall

  Vad behöver jag göra när en närstående person avlider?

 • Juridisk hjälp

  Överklaga ett beslut, juridisk rådgivning, familjerätten

 • Avgifter

  Avgifter för hemtjänst, LSS, socialpsykiatri.

 • Hälso- och sjukvård

  Enligt hälso- och sjukvårdslagen ska kommunen erbjuda god hälso- och sjukvård för boende på ett vård- och omsorgsboende för äldre samt personer i behov av hemsjukvård som bor på grupp/servicebostad enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade.

Arg tonårstjej

Har du ett barn eller tonåring med adhd/add?

Anmäl dig till STRATEGI föräldrastödskurs för att minska tjat och konflikter hemma.

Kvinna i rullstol böjer sig ner och hälsar på en hund.

Fler insatser för en bättre äldreomsorg

35 punkter som ska göra äldreomsorgen mycket bättre. 26 har vi redan klarat av.

Två vuxna med ett nyfött barn inomhus

Har du barn och ska skilja dig?

Vi kan hjälpa till att komma överens om vårdnad, boende och umgänge.

Nyheter