Omsorg och stöd

 • Akut hjälp, krishantering

  Socialjour, Trygghetsväktare, Kvinnojour och mansjour

 • Trygg och säker

  Trygghetsfrågor, brottsförebyggande åtgärder, krisberedskap och civilt försvar

 • Familj, barn och ungdom

  Misstanke om barn som far illa, Stöd till familj, barn och ungdom, Mottagningsenheten...

 • Konsumentvägledning

  För dig som är i behov av rådgivning vid ärenden av reklamation och avtalstvister.

 • Ekonomi, försörjningsstöd

  Socialbidrag, ekonomiskt bistånd, Budget- och skuldrådgivning, Fonder

 • Invandring och integration

  SFI, svenska för invandrare, Tolk

 • Äldre

  Stöd för äldre, mötesplatser och demens information.

 • Hjälp i hemmet

  Avlösning för anhörigvård, Bostadsanpassning, Fixarjour, Hemhjälp, Mat, Trygghetslarm

 • Boenden, särskilda

  Äldreboende, anpassat boende, familjehem, bostad med särskild service.

 • Resor, transporter och besök

  Färdtjänst, Ledsagning, Parkeringstillstånd för rörelsehindrade, Turbundna resor

 • Gifta sig

  När ni gifter er borgerligt kan ni få hjälp av en vigselsamordnare och boka tid för vigsel.

 • Funktionsnedsättning

  Daglig verksamhet, boende med särskilt stöd, personligt stöd och tillgänglighet.

 • Psykisk ohälsa

  Boendestöd, bostad för personer med psykisk funktionsnedsättning, kontaktperson...

 • Missbruk och beroende

  Stöd för ung, vuxen eller anhörig, Mottagningsenheten - första kontakt

 • Våld och hot

  Hedersrelaterat våld, Våld i nära relation, Stöd och hjälp att hantera ilska...

 • Dödsfall

  Vad behöver jag göra när en närstående person avlider?

 • Juridisk hjälp

  Överklaga ett beslut, juridisk rådgivning, familjerätten

 • Avgifter

  Avgifter regleras i socialtjänstlagen (SoL) och baseras på prisbasbeloppet.

 • Hälso- och sjukvård

  Enligt hälso- och sjukvårdslagen ska kommunen erbjuda god hälso- och sjukvård för boende på ett vård- och omsorgsboende för äldre samt personer i behov av hemsjukvård som bor på grupp/servicebostad enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade.

Vi erbjuder stödsamtal för barn och vuxna som behöver någon att prata med

Nu erbjuder vi stödsamtal via telefon för barn och vuxna

Den rådande situationen kan ge upphov till extra stress, oro och ångest, speciellt för den som är särskilt sårbar. Sigtuna kommun har nu öppnat en telefonlinje för dig som behöver någon att prata med.

Så ska vi fånga upp ungdomar i riskzon

Så ska vi fånga upp ungdomar i riskzon

Skola, socialtjänst, polis och fritid (SSPF) har länge samverkat i Sigtuna kommun. För att förebygga att barn och ungdomar hamnar snett effektiviseras nu samarbetet.

Kan du hjälpa ett barn eller ungdom bryta sin isolering?

Vill du göra skillnad för ett barn eller ungdom?

Då kanske du är en av de kontaktpersoner eller kontaktfamiljer vi söker.

Nyheter

 • 11 augusti 2020 Omsorg och stöd

  Ingen smitta inom äldre- och omsorgsförvaltningens verksamheter

  Idag finns ingen smitta på varken särskilda boenden, hemtjänsten eller inom omsorgen i Sigtuna kommun. Tidigt infört besöksförbud, närvarande chefer och tydliga...
 • 20 juli 2020 Omsorg och stöd

  Säkra besök på äldreboenden

  I förra veckan gick Socialstyrelsen ut med uppdaterad information angående undantag från besöksförbudet på äldreboenden. I Sigtuna kommun fortsätter vi erbjuda ...