Kommunens organisation

Kommunen har hand om skolor och förskoleverksamhet, äldreomsorg, vatten, avlopp och gator, bostadsplanering, bibliotek, fritidsanläggningar och mycket annat. För att hantera allt detta krävs en organisation med anställda. Vart fjärde år väljer invånarna i allmäna val de politiker som ska representera dem och fatta beslut i olika frågor. Kommunen är alltså en politiskt styrd organisation med förtroendevalda ledamöter i nämnder och styrelser som beslutar över kommunens verksamhet.