Ärenden och handlingar

Nästan alla handlingar som kommer in till kommunen eller upprättas av kommunen är så kallade allmänna handlingar. Vanligtvis är allmänna handlingar offentliga, vilket innebär att vem som helst kan ta del av dessa.

Alla offentliga förvaltningar måste registrera, förvara och arkivera allmänna handlingar som kommer in. Vi registrera alla handlingar som kommer till oss varje dag i kommunens diarier. Varje nämnd har därför ett eget diarium. Det är ett register över de handlingarna som myndigheten tar emot, skickar och upprättar.

Vad är en handling?

Handlingar är allt som innehåller information av något slag: texter, bilder eller information lagrad på annat sätt, till exempel i en dator eller på ett USB-minne. Oftast är det brev, protokoll, beslutsunderlag och beslut. Men det kan också vara fakturor, bokföring, e-post, till exempel.

Vilka handlingar är allmänna?

Enligt lagen är en handling allmän när den kommit in till kommunen, när den förvaras där eller har upprättats där. Tjänstemännens interna arbetsmaterial är till exempel inte allmänt.

Kan innehålla sekretess och personuppgifter

En allmän handling kan vara offentlig eller innehålla sekretess. Om handlingen innehåller sekretess enligt offentlighets- och sekretesslagen får uppgifterna inte lämnas ut och du har inte rätt att ta del av dem. Det finns också undantag för handlingar som innehåller personuppgifter enligt dataskyddsförordningen.