Tiopunktsprogram för skolan

Sigtuna kommuns förskolor och skolor ska vara bland de bästa i Sverige och lägga grunden till ett livslångt lärande, goda utbildningsresultat, livskvalitet och kritiskt tänkande. I våra skolor ska elever känna trivsel, trygghet och studiero.

Varför ett tiopunktsprogram?

Utbildningen i våra skolor ska ge elever förutsättningar att nå högre resultat, utveckla kunskaper och lärande. En skolmiljö som präglas av trygghet och studiero är en förutsättning för lärande. Nu tar vi krafttag för en skola där alla elever ska få gå i en skola där de kan koncentrera sig på undervisningen. I alla klassrum ska det vara studiero och alla elever ska känna sig trygga. Därför har ett tiopunktsprogram med konkreta åtgärder tagits fram som ska genomföras under 2024.

Steningehöjdens skola

Tiopunktsprogram för en lugnare och tryggare skola

1. Införande av en akutskola

Särskilt våldsamma och utåtagerande elever ska skiljas från den vanliga undervisningen och placeras på akutskolan. Personalen på akutskolorna ska ha relevant kompetens för att arbeta med dessa elever.

2. Införande av Trygghetsteam

Trygghetsteamen arbetar fokuserat med ordning, studiero och att motverka normbrytande beteende på individnivå. Detta sker genom konstant patrullering av skolans korridorer och skolgård. Teamet agerar direkt vid ordningsstörning, som när lärare utvisar elever från klassrummet.

3. Riktade utbildningsinsatser för skolpersonalen

Det finns idag en utbredd osäkerhet vad gäller skyldigheter, rättigheter och befogenheter att hantera utåtagerande och våldsamma elever. Det råder också olikheter mellan skolor i hur man hanterar akuta situationer. Riktade utbildningsinsatser i syfte att åtgärda detta ska sättas in.

4. Utökning av förberedelseklasser

Vi har många nyanlända elever i våra skolor. Mängden nyanlända elever har dessutom ökat kraftigt det senaste året. Många av dessa elever har stora brister i sina språkkunskaper, en helt annan kulturell bakgrund och inte sällan stora brister i läs- och skrivkunskaper. Det innebär en belastning för såväl lärare, klasskamrater och inte minst för den nyanlända eleven själv. I de fall där det anses nödvändigt bör därför dessa elevers tid i förberedelseklasser förlängas till dess det anses lämpligt att integrera dem i en vanlig klass.

5. Heltidsmentorer

Med uppgift att ha en övergripande bild av elevens kunskapsutveckling och studiesituation samt stödja elevens utveckling mot målen. Heltidsmentorer finns redan idag men inte på alla våra högstadieskolor. Detta ska nu åtgärdas så att heltidsmentorer finns på samtliga våra skolor.

6. Tydliga och likformiga ordningsregler

Enligt skollagen beslutar rektor om ordningsregler. Det är i sin ordning men innebär också att olika skolor kan ha olika ordningsregler. Detta behöver ses över för att få en större likställighet mellan våra skolor. Ordningsreglerna behöver vara tydliga och med en tydlig intention att motverka otrygghet, nolltolerans mot oacceptabla beteenden, klotter, skadegörelse, mobbing och kränkningar. Ordningsreglerna måste också innehålla en tydlig konsekvenstrappa som förklarar vad som händer om man bryter mot ordningsreglerna.

7. Elev- och föräldrakontrakt

Ett tydligt kontrakt mellan skola, vårdnadshavare och elev ska upprättas. Kontraktet ska, förutom ovanstående ordningsregler, även innehålla tydligt beskrivna förväntningar mellan parterna. Kontraktet ska presenteras noggrant för vårdnadshavare och elev och undertecknas av de sistnämnda.

8. Fysiska åtgärder

I preventivt syfte ska ett antal fysiska och trygghetspreventiva åtgärder undersökas och implementeras. I första hand ska dessa bestå av utökad kameraövervakning och införandet av en trygghetsapp som ska underlätta för lärare och annan skolpersonal att larma vid utsatta situationer. Även åtgärder som så kallade lockdown-system, utökat samarbete med polisen samt inpasseringssystem på skolorna ska undersökas och implementeras om de anses effektiva.

9. Socialarbetare eller motsvarande kompetens på plats i skolorna

Uppdra åt socialförvaltningen, att som i andra kommuner, ha socialarbetare på plats i skolorna, för att ett mycket närmare samarbete ska etableras mellan skola och socialtjänst gällande de mest utåtagerande eleverna.

10. Koncept för en aktiv och pedagogisk rastverksamhet tas fram

Förvaltningen ska arbeta fram ett koncept för aktiv och pedagogisk rastverksamhet för samtliga kommunala skolor. Konceptet ska föreslå insatser för hur elever i riskzonen kan uppmärksammas och istället aktiveras i meningsfulla sammanhang under rasterna.

Hjälpte informationen på denna sida dig?

Meddela fel på sidan

Här kan du meddela om du saknar något eller om du hittat ett fel på denna sida.


Jag vill ha svar till min e-postadress. Obligatoriskt om du vill få ett svar.
Det du skickar till kommunen blir allmän handling.