Självservice

Utför ärenden direkt på webben, dygnet runt, sju dagar i veckan. Här hittar du självservicelänkar som är relaterade till Sigtuna kommun.

Barn och utbildning

Här hittar du barn och utbildnings självservicetjänster som rör förskola, grundskola samt gymnasium

Bygga, bo och miljö

Här hittar du E-tjänster och blanketter som är relaterat till bygga, bo och miljö

Kultur och fritid

Boka lokaler, simskola eller starta föreningsverksamhet? Då kan du hitta E-tjänster och blanketter här

Omsorg och stöd

Hemtjänst, Boendestöd, Trygghetslarm, Orosanmälan, allt detta och mycket mer kan du hitta här

Näringsliv och arbete

Behöver du serveringstillstånd eller letar du efter sommarjobb. Då är detta en bra start

Trafik och resor

Ansökan om parkeringstillstånd, Schakt och TA-planer, allt detta och mycket mer kan du hitta här

Om självservice

Vad betyder självservice? Vilka tjänster kan jag utföra via självservice? Kan jag följa mina ärenden?

Mina sidor

Här kan du logga in för att följa ärenden som är kopplade till tjänsten "Mina sidor".

Sök inom självservice

 1. Barn och utbildning

  Om eleven är allergisk mot viss mat/livsmedel eller önskar specialkost används denna tjänst. Läkarintyg måste bifogas för allergikost och specialkost av medicinska skäl.

 2. Omsorg och stöd

  Få saker är viktigare än relationen med våra barn. Starka band mellan barn och föräldrar är den bästa grunden för att skapa trygga och självständiga individer. Men ibland kan det vara svårt och du som förälder kan behöva stöd.

 3. Bygga, bo och miljö

  Bassängbad som är upplåtna till allmänhet eller som annars används av många människor. Det innebär att de allra flesta pooler, bassängbad och jacuzzis som inte är privata är anmälningspliktiga till miljö- och hälsoskyddskontoret.

 4. Bygga, bo och miljö

  Lokaler för undervisning, såsom förskola, öppen förskola, fritidshem, öppen fritidsverksamhet, grund- och gymnasieskola etc är anmälningspliktiga till miljö- och hälsoskyddskontoret.

 5. Bygga, bo och miljö

  Yrkesmässig verksamhet för hygienisk behandling som använder sig av stickande och skärande verktyg (exempelvis skalpeller, nålar, borrar, hyvlar och liknande) som kan medföra risk för blodsmitta är anmälningspliktiga till miljö- och hälsoskyddskontoret.

 6. Bygga, bo och miljö

  Misstänker du att du har blivit matförgiftad bör du snarast kontakta miljö- och hälsoskyddskontoret. En snabb anmälan underlättar för miljö- och hälsoskyddskontorets personal att identifiera orsaken och därigenom hindra att andra blir sjuka.

 7. Näringsliv och arbete Bygga, bo och miljö

  Vill du starta restaurang, café eller annan livsmedelsverksamhet i Sigtuna kommun? Då behöver du registrera din livsmedelsverksamhet hos miljö- och hälsoskyddskontoret 14 dagar innan du planerar att öppna.

 8. Barn och utbildning

  Ansökan förskola/ fritidshem/ skolbyte och inflytt grundskola

 9. Bygga, bo och miljö

  Vid gatuarbeten på kommunens mark ska alltid en trafikanordningsplan (TA-plan) upprättas och granskas av kommunen innan arbetet får påbörjas. För att få gräva på kommunens mark krävs att man ansöker om tillstånd (Schakttillstånd) för detta hos kommunen. TA-planen och schakttillståndet är inte giltiga förrän de granskats och godkänts av kommunen.

 10. Omsorg och stöd

  Familjerättsbyrån erbjuder möjlighet för föräldrar att skriva avtal om vårdnad, boende och/eller umgänge. När ansökan kommit in får ni besökstid för ett gemensamt besök. I samband med handläggningen inhämtas upplysning från socialtjänsten.

 11. Omsorg och stöd

  Vi kommer att ta personlig kontakt i samband med att ansökan inkommit. Observera att barnets/barnens båda vårdnadshavare måste samtycka.

 12. Trafik och resor

  Om evenemanget, tjänsteutövningen eller dylikt innebär att det finns ett behov av att parkera eller framföra fordon på platser eller tider som normalt inte är tillåtet ska en ansökan om dispens skickas in. En parkerings- och/eller trafikeringsdispens innebär att fordonet får dispens från gällande lokala trafikföreskrifter och/eller Trafikförordningen (1998:1276) under en viss period för till exempel en transport eller ett kortare evenemang

 13. Bygga, bo och miljö

  För installation av en värmepumpanläggning som tar värme från berg, mark, yt-vatten eller grundvatten krävs ett tillstånd från miljö- och hälsoskyddsnämnden.

 14. Trafik och resor

  Den som har ett funktionshinder som innebär att han eller hon har väsentliga svårigheter att förflytta sig på egen hand med eventuella hjälpmedel kan ansöka om ett parkeringstillstånd för rörelsehindrade. Tillståndet kan sökas i egenskap av förare eller passagerare, tillståndet är personligt. Ansökan om parkeringstillstånd för rörelsehindrade prövas av den kommun där sökanden är folkbokförd eller, om sökande inte är folkbokförd i riket, kommunen där han eller hon vistas.

 15. Omsorg och stöd

  Samarbetssamtal innebär att föräldrar i gemensamma samtal försöker komma överens om vårdnads- boende- och umgängesfrågor för sina barn.

 16. Trafik och resor

  Dispens ska sökas hos kommunen då transporten endast går inom Sigtuna kommun. I övriga fall ska ansökan skickas till Trafikverkets region där färden påbörjas.

 17. Barn och utbildning

  Svenska för invandrare (SFI) är en utbildning för dig som inte har svenska som modersmål. Du lär dig grunderna i att läsa och skriva på svenska. Du övar också på att använda språket i din vardag och i ett framtida arbete. All undervisning är gratis.

 18. Omsorg och stöd

  Ansökan om korttidboende/växelvård, trygghetslarm, dagverksamhet sysselsättning. Ansökan om hemtjänst boendestöd. Ansökan enligt SoL. Ansökan om särskilt boende äldre

 19. Näringsliv och arbete

  E-tjänst för ansökan om serveringstillstånd

 20. Omsorg och stöd

  Begäran om avlösarservice i hemmet. Begäran om boende med särskild service för barn och ungdom. Begäran om boende med särkild service för vuxna. Begäran om daglig verksamhet. Begäran om kontaktperson. Begäran om korttidstillsyn för skolungdom över 12år. Begäran om korttidsvistelse utanför det egna hemmet. Begäran om ledsagarservice. Begäran om personlig assistans

 21. Trafik och resor

  Begäran om flyttning av fordon. Markägare kan begära hjälp av Sigtuna kommun för att få ett fordon flyttat från sin mark

 22. Bygga, bo och miljö

  Här kan du beställa utlämnande av allmänna handlingar som gäller bygglov från bygglovsarkivet. Det kan vara beslut, planritning, fasadritning, situationsplan med mera. Vid utlämnande av handling tas en avgift ut enligt Kommunfullmäktiges beslut 2017-11-30 § 297.

 23. Barn och utbildning

  Här kan du beställa betygskopior för gymnasie, komvux och för SFI.

 24. Kultur och fritid

  Ansökan om ledarutbildning för barn och ungdomsföreningar Ansökan Nyregistrering av förening Ansökan om projekt eller övrigt verksamhetsbidrag Ansökan om stadsbidrag till nystartad ungdomsförening Ansökan om årligt verksamhetbidrag - Fritid Ansökan om årligt verksamhetbidrag - kultur Inlämning av föreningsuppgifter

 25. Kultur och fritid

  Simskola betalas i samband med bokning, här på nätet eller i receptionen. Finns ingen nästa simskola upplagd se hemsidan för mer information.

 26. Omsorg och stöd

  Barn har rätt till sitt ursprung. Det är därför viktigt att fastställa vilka föräldrarna är. Det handlar bland annat om barnets rätt till försörjning och arv.

 27. Omsorg och stöd

  Barn har rätt till sitt ursprung. Det är därför viktigt att fastställa vilka föräldrarna är. Det handlar bland annat om barnets rätt till försörjning och arv.

 28. Barn och utbildning

  Nyanlända elever- här anmäler du ditt barn till skolan

 29. Barn och utbildning

  Digital tjänst

 30. Barn och utbildning

  Digital tjänst som loggas i Mina sidor

 31. Omsorg och stöd

  I den här tjänsten kan du göra en ansökan om stöd för dig eller din familj

 32. Omsorg och stöd

  I den här tjänsten kan du anmäla oro för barn eller vuxna

 33. Omsorg och stöd

  Äldreomsorg, socialpsykiatri & funktionsvariation - Inkomstanmälan beräkning av omsorgsavgift

 34. Barn och utbildning

  Här kan du se aktuellt schema, ha uppsikt över närvaro och anmäla frånvaro, få tillgång till klasslistor, ta del av resultat på nationella prov och betyg samt göra ändringar av mobilnummer och/eller e-postadress

 35. Barn och utbildning

  Denna tjänst är till för dig som önskar ett vårdnadshavarkonto till Sigtuna kommuns skolsystem och som inte kan använda eller inte har ett svenskt bankID eller e-legitimation.

 36. Kultur och fritid

  Här kan du boka lokaler, idrottshallar m.m.

 37. Kommun och politik

  Vad är ett medborgarförslag? Alla som bor i Sigtuna kommun kan lämna medborgarförslag till kommunfullmäktige. Det betyder att du kan lämna konkreta förslag som handlar om kommunens verksamhet eller ansvarsområde.

 38. Barn och utbildning

  Anmälan och avanmälan modersmålsundervisning

 39. Barn och utbildning

  E-tjänst för grundskola och grundsärskola

 40. Näringsliv och arbete

  Hej och välkommen till kommunens ansökan för sommarjobb!

 41. Barn och utbildning

  E-tjänst

 42. Bygga, bo och miljö

  Miljöskydd

 43. Bygga, bo och miljö

  Bygglov

 44. Bygga, bo och miljö

  Bygglov

 45. Bygga, bo och miljö

  Bygglov

 46. Bygga, bo och miljö

  Hälsoskydd

 47. Bygga, bo och miljö

  Miljöskydd

 48. Näringsliv och arbete

  Anmälan om försäljning eller servering av folköl enligt alkohollagen 5 kap 5 § eller 8 kap 8 § (2010:1622)

 49. Bygga, bo och miljö

  Hälsoskydd

 50. Bygga, bo och miljö

  Miljöskydd

 51. Bygga, bo och miljö

  Kompostering

 52. Bygga, bo och miljö

  Miljöskydd

 53. Kultur och fritid

  Denna blankett är avsedd för föreningar som har registrering för lotteri enligt 6 kap. 9 § spellagen och som har för avsikt att starta ett lotteri.

 54. Bygga, bo och miljö

  Miljöskydd

 55. Bygga, bo och miljö

  Hälsoskydd

 56. Bygga, bo och miljö

  Miljöskydd

 57. Bygga, bo och miljö

  Miljöskydd

 58. Näringsliv och arbete

  Anmälan enligt 8 kap 18 § alkohollagen om utsedda serveringsansvariga personer

 59. Näringsliv och arbete

  Anmälan om ägarskifte, ändringar i styrelse, byte av VD, bolagsmän etc enligt 9 kap alkohollagen

 60. Bygga, bo och miljö

  Tomt och huskö i Sigtuna kommun

 61. Bygga, bo och miljö

  Enskilt avlopp

 62. Barn och utbildning

  Blankett: Ansökan om att starta fristående verksamhet

 63. Bygga, bo och miljö

  Om du vet att du behöver hjälp, men inte hur problemet kan lösas, ska du kontakta en arbetsterapeut eller sjukgymnast som reder ut vilka hjälpmedel du behöver. Om hjälpmedel inte löser ditt problem kan de skriva ett intyg om dina behov av bostadsanpassning.

 64. Bygga, bo och miljö

  Bygglov

 65. Bygga, bo och miljö

  Miljöskydd

 66. Bygga, bo och miljö

  Miljöskydd

 67. Bygga, bo och miljö

  Djurhållning

 68. Bygga, bo och miljö

  Kompostering

 69. Bygga, bo och miljö

  Bygglov

 70. Bygga, bo och miljö

  Enskilt avlopp

 71. Barn och utbildning

  Blankett för ansöka om förskoleklass, skola och fritidshem, för dig som saknar BankID eller medborgarkonto

 72. Barn och utbildning

  Blankett om ansökan modersmål. Använd gärna vår e-tjänst

 73. Bygga, bo och miljö

  Bygglov - Planbesked

 74. Bygga, bo och miljö

  Bygglov

 75. Näringsliv och arbete

  Ansökan om tillstånd enligt 8 kap 2 § alkohollagen (2010:1622) för servering av alkoholdrycker

 76. Bygga, bo och miljö

  Bygglov

 77. Näringsliv och arbete

  Ansökan om tillstånd enligt 8 kap 2 § alkohollagen (2010:1622) för servering av alkoholdrycker vid enstaka tillfälle/tidsperiod till allmänheten

 78. Bygga, bo och miljö

  Den som ska sprida kemiska bekämpningsmedel utomhus måste antingen göra en anmälan om detta eller ansöka om tillstånd för det hos Miljö- och hälsoskyddsnämnden.

 79. Bygga, bo och miljö

  Miljöskydd

 80. Näringsliv och arbete

  Ansökan om tillstånd enligt 8 kap 2 § alkohollagen (2010:1622) för servering av alkoholdrycker vid enstaka tillfälle/tidsperiod till slutet sällskap

 81. Barn och utbildning

  Ansökan till Lärvux Arlanda komvux

 82. Bygga, bo och miljö

  Bygglov

 83. Bygga, bo och miljö

  Miljöskydd

 84. Bygga, bo och miljö

  Enskilt avlopp

 85. Bygga, bo och miljö

  Enskilt avlopp

 86. Bygga, bo och miljö

  Enskilt avlopp

 87. Bygga, bo och miljö

  Enskilt avlopp

 88. Näringsliv och arbete

  Från och med 1 juli 2019 gäller en ny tobakslag som heter "Lag (2018:2088) om tobak och liknande produkter" . Lagen innebär att den som vill sälja tobak måste ansöka om tillstånd. Du som redan har anmält tobaksförsäljning får fortsätta din försäljning, men måste senast den 31 oktober 2019 ansöka om tillstånd. När du ansöker ska du även lämna in ett egenkontrollprogram.

 89. Barn och utbildning

  Överlämning förskola och förskoleklass

 90. Bygga, bo och miljö

  Bygglov

 91. Bygga, bo och miljö

  Värmepumpar

 92. Barn och utbildning

  Överlämning förskola och förskoleklass

 93. Barn och utbildning

  Anmälan om kränkande behandling och diskriminering

 94. Barn och utbildning

  Blankett för ledighetsansökan grundskolan

 95. Bygga, bo och miljö

  Klagomål och information

 96. Bygga, bo och miljö

  Miljöskydd

 97. Bygga, bo och miljö

  Hälsoskydd

 98. Kultur och fritid

  Denna blankett är avsedd för föreningar som har registrering för lotteri enligt 6 kap. 9 § spellagen och som har för avsikt att starta ett lotteri. Blanketten ska fyllas i och översändas till den av kommunen utsedde kontrollanten i samband med att lotteriet ska startas.

 99. Kultur och fritid

  Enligt spellagen 6 kap 9§

 100. Barn och utbildning

  Skadeanmälan och olycksfall

 101. Barn och utbildning

  Skrivbar pdf gällande ansökan om skolgång i annan kommun

 102. Bygga, bo och miljö

  Anmälan om dispens från årlig slamtömning av trekammarbrunn

 103. Bygga, bo och miljö

  Bygglov

 104. Barn och utbildning

  Blankett för uppsägning. Använd gärna vår e-tjänst

 105. Barn och utbildning

  Blankett för överlämning skolbyte

 106. Barn och utbildning

  Överlämning åk 6 - 7 grundskola

 107. Bygga, bo och miljö

  Hälsoskydd

 108. Näringsliv och arbete

  Enligt 20 §, 23 § och 26 § Lag (2017:425) om elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare.

 109. Näringsliv och arbete

  Anmälan om försäljning av tobaksvaror enligt 12 a § och 12 c § tobakslagen (1993:581)

 110. Bygga, bo och miljö

  Värmepumpar

 111. Barn och utbildning

  Arlandagymnasiet - Anmälan till skolgång Introduktionsprogram

 112. Näringsliv och arbete

  Anmälan av lokal vid catering till slutet sällskap,kryddning av spritdryck och/eller anmälan om provsmakning enligt alkohollagen 2010:1622

 113. Näringsliv och arbete

  Klagomål på livsmedel

 114. Omsorg och stöd

  En säker meddelandetjänst för dig som har ett pågående ärende inom Individ- och familj, socialtjänsten.

 115. Barn och utbildning

  Tempus Hemma finns som app och webbsida för vårdnadshavare. Den används för att lägga schema för ditt barn på kommunala förskolor och fritidshem. Som Vårdnadshavare kan du även sjukanmäla och lägga in en extra hämtare för ditt barn i Tempus.

 116. Bygga, bo och miljö

  Kart- och mätenheten utför på uppdrag olika typer av mätningsteknisk service. I den här tjänsten kan du beställa en utsättning.

 117. Bygga, bo och miljö

  Ska du bygga nytt eller bygga till? Då behöver du sannolikt en nybyggnadskarta. En sådan används som underlag när man gör en situationsplan till ansökan om bygglov. Kartan är ett hjälpmedel för både för den bygglovsökande och stadsbyggnadskontorets bygglovhandläggare vid bygglovprövningen. Bygglovhandläggaren avgör om, och vilken, nybyggnadskarta som krävs.

 118. Bygga, bo och miljö

  Primärkartan är kommunens storskaliga karta som detaljerat och med god lägesnoggrannhet redovisar förhållandena på marken framförallt inom tätbebyggda områden. I den här tjänsten kan du beställa uttag från primärkartan i ett digitalt CAD- format.

 119. Bygga, bo och miljö

  Tomtkartor är en enkel redovisning av en fastighet med innehåll från primärkartan, eller i de fall detta saknas, flygbild. Tomtkartor används till bl.a. ansökan om bergvärme , enskilt avlopp eller enklare bygglovspliktiga åtgärder. I den här tjänsten kan du beställa tomtkarta.

 120. Bygga, bo och miljö

  Om du behöver beställa en kart- eller mättjänst som inte täcks av de övriga alternativen, så kan du här göra en beställning genom att beskriva ditt behov.

 121. Bygga, bo och miljö

  Över hela kommunen finns digitala flygbilder fotograferat och framställt under åren 2012-2018. I den här tjänsten kan du beställa bilder som kan fås utskrivna på papper eller digitalt.

 122. Bygga, bo och miljö

  Höjdgrid, som även kallas höjddata eller markgrid, är höjdpunkter i ett regelbundet rutnät. Man kan också säga att det är en markmodell som redovisar höjddata. Höjdgrid kan beställas i denna tjänst

 123. Bygga, bo och miljö

  Kart- och mätenheten utför på uppdrag olika typer av mätningsteknisk service. I den här tjänsten kan du beställa en gränsutvisning.

 124. Bygga, bo och miljö

  Kart- och mätenheten utför på uppdrag olika typer av mätningsteknisk service. I den här tjänsten kan du beställa en lägeskontroll.