Självservice

Utför ärenden direkt på webben, dygnet runt, sju dagar i veckan. Här hittar du självservicelänkar som är relaterade till Sigtuna kommun.

Utbildning och barnomsorg

Här hittar du barn och utbildnings självservicetjänster som rör förskola, grundskola samt gymnasium

Bygga, bo och miljö

Här hittar du E-tjänster och blanketter som är relaterat till bygga, bo och miljö

Kultur och fritid

Boka lokaler, simskola eller starta föreningsverksamhet? Då kan du hitta E-tjänster och blanketter här

Omsorg och stöd

Hemtjänst, Boendestöd, Trygghetslarm, Orosanmälan, allt detta och mycket mer kan du hitta här

Näringsliv och arbete

Behöver du serveringstillstånd eller letar du efter sommarjobb. Då är detta en bra start

Trafik och resor

Ansökan om parkeringstillstånd, Schakt och TA-planer, allt detta och mycket mer kan du hitta här

Om självservice

Vad betyder självservice? Vilka tjänster kan jag utföra via självservice? Kan jag följa mina ärenden?

Mina sidor

Här kan du logga in för att följa ärenden som är kopplade till tjänsten "Mina sidor".

Sök inom självservice

 1. Utbildning och barnomsorg

  Är du elev på en skola som har distansundervisning? Då kan du ha rätt att hämta ut en matlåda. Hör med din skola om du är berättigad till en lunchlåda. Är du berättigad ansöker du via den här tjänsten.

 2. Utbildning och barnomsorg

  Om eleven är allergisk mot viss mat/livsmedel eller önskar specialkost används denna tjänst. Läkarintyg måste bifogas för allergikost och specialkost av medicinska skäl.

 3. Utbildning och barnomsorg

  Anmäl dig till CV-kurs för sommarjobb

 4. Näringsliv och arbete

  Klagomål på livsmedel

 5. Bygga, bo och miljö

  Misstänker du att du har blivit matförgiftad bör du snarast kontakta miljö- och hälsoskyddskontoret. En snabb anmälan underlättar för miljö- och hälsoskyddskontorets personal att identifiera orsaken och därigenom hindra att andra blir sjuka.

 6. Omsorg och stöd

  Få saker är viktigare än relationen med våra barn. Starka band mellan barn och föräldrar är den bästa grunden för att skapa trygga och självständiga individer. Men ibland kan det vara svårt och du som förälder kan behöva stöd.

 7. Bygga, bo och miljö

  Bassängbad som är upplåtna till allmänhet eller som annars används av många människor. Det innebär att de allra flesta pooler, bassängbad och jacuzzis som inte är privata är anmälningspliktiga till miljö- och hälsoskyddskontoret.

 8. Bygga, bo och miljö

  Lokaler för undervisning, såsom förskola, öppen förskola, fritidshem, öppen fritidsverksamhet, grund- och gymnasieskola etc är anmälningspliktiga till miljö- och hälsoskyddskontoret.

 9. Bygga, bo och miljö

  Yrkesmässig verksamhet för hygienisk behandling som använder sig av stickande och skärande verktyg (exempelvis skalpeller, nålar, borrar, hyvlar och liknande) som kan medföra risk för blodsmitta är anmälningspliktiga till miljö- och hälsoskyddskontoret.

 10. Näringsliv och arbete Bygga, bo och miljö

  Vill du starta restaurang, café eller annan livsmedelsverksamhet i Sigtuna kommun? Då behöver du registrera din livsmedelsverksamhet hos miljö- och hälsoskyddskontoret 14 dagar innan du planerar att öppna.

 11. Omsorg och stöd

  Grupp för föräldrar till barn 6 månader - 3 år.

 12. Omsorg och stöd

  Ansökan om korttidboende/växelvård, trygghetslarm, dagverksamhet sysselsättning. Ansökan om hemtjänst boendestöd. Ansökan enligt SoL. Ansökan om särskilt boende äldre

 13. Bygga, bo och miljö

  Belägenhetsadress sätts på en plats för att det finns något som behöver pekas ut på platsen, t.ex. entrén/ingången till ett hus.

 14. Näringsliv och arbete

  E-tjänst för ansökan om serveringstillstånd

 15. Utbildning och barnomsorg

  Svenska för invandrare (SFI) är en utbildning för dig som inte har svenska som modersmål. Du lär dig grunderna i att läsa och skriva på svenska. Du övar också på att använda språket i din vardag och i ett framtida arbete. All undervisning är gratis.

 16. Utbildning och barnomsorg

  Ansökan förskola/ fritidshem/ skolbyte och inflytt grundskola

 17. Bygga, bo och miljö Trafik och resor

  Vid gatuarbeten på kommunens mark ska alltid en trafikanordningsplan (TA-plan) upprättas och granskas av kommunen innan arbetet får påbörjas. För att få gräva på kommunens mark krävs att man ansöker om tillstånd (Schakttillstånd) för detta hos kommunen. TA-planen och schakttillståndet är inte giltiga förrän de granskats och godkänts av kommunen.

 18. Omsorg och stöd

  Familjerättsbyrån erbjuder möjlighet för föräldrar att skriva avtal om vårdnad, boende och/eller umgänge. När ansökan kommit in får ni besökstid för ett gemensamt besök. I samband med handläggningen inhämtas upplysning från socialtjänsten.

 19. Omsorg och stöd

  Vi kommer att ta personlig kontakt i samband med att ansökan inkommit. Observera att barnets/barnens båda vårdnadshavare måste samtycka.

 20. Trafik och resor

  Om evenemanget, tjänsteutövningen eller dylikt innebär att det finns ett behov av att parkera eller framföra fordon på platser eller tider som normalt inte är tillåtet ska en ansökan om dispens skickas in. En parkerings- och/eller trafikeringsdispens innebär att fordonet får dispens från gällande lokala trafikföreskrifter och/eller Trafikförordningen (1998:1276) under en viss period för till exempel en transport eller ett kortare evenemang

 21. Bygga, bo och miljö

  För installation av en värmepumpanläggning som tar värme från berg, mark, yt-vatten eller grundvatten krävs ett tillstånd från miljö- och hälsoskyddsnämnden.

 22. Trafik och resor

  Den som har ett funktionshinder som innebär att han eller hon har väsentliga svårigheter att förflytta sig på egen hand med eventuella hjälpmedel kan ansöka om ett parkeringstillstånd för rörelsehindrade. Tillståndet kan sökas i egenskap av förare eller passagerare, tillståndet är personligt. Ansökan om parkeringstillstånd för rörelsehindrade prövas av den kommun där sökanden är folkbokförd eller, om sökande inte är folkbokförd i riket, kommunen där han eller hon vistas.

 23. Omsorg och stöd

  Samarbetssamtal innebär att föräldrar i gemensamma samtal försöker komma överens om vårdnads- boende- och umgängesfrågor för sina barn.

 24. Trafik och resor

  Dispens ska sökas hos kommunen då transporten endast går inom Sigtuna kommun. I övriga fall ska ansökan skickas till Trafikverkets region där färden påbörjas.

 25. Omsorg och stöd

  Begäran om avlösarservice i hemmet. Begäran om boende med särskild service för barn och ungdom. Begäran om boende med särkild service för vuxna. Begäran om daglig verksamhet. Begäran om kontaktperson. Begäran om korttidstillsyn för skolungdom över 12år. Begäran om korttidsvistelse utanför det egna hemmet. Begäran om ledsagarservice. Begäran om personlig assistans

 26. Trafik och resor

  Begäran om flyttning av fordon. Markägare kan begära hjälp av Sigtuna kommun för att få ett fordon flyttat från sin mark

 27. Bygga, bo och miljö

  Här kan du beställa utlämnande av allmänna handlingar som gäller bygglov från bygglovsarkivet. Det kan vara beslut, planritning, fasadritning, situationsplan med mera. Vid utlämnande av handling tas en avgift ut enligt Kommunfullmäktiges beslut 2017-11-30 § 297.

 28. Utbildning och barnomsorg

  Här kan du beställa betygskopior för gymnasie, komvux och för SFI.

 29. Bygga, bo och miljö

  Höjdgrid, som även kallas höjddata eller markgrid, är höjdpunkter i ett regelbundet rutnät. Man kan också säga att det är en markmodell som redovisar höjddata. Höjdgrid kan beställas i denna tjänst

 30. Bygga, bo och miljö

  Kart- och mätenheten utför på uppdrag olika typer av mätningsteknisk service. I den här tjänsten kan du beställa en gränsutvisning.

 31. Bygga, bo och miljö

  Kart- och mätenheten utför på uppdrag olika typer av mätningsteknisk service. I den här tjänsten kan du beställa en lägeskontroll.

 32. Bygga, bo och miljö

  Kart- och mätenheten utför på uppdrag olika typer av mätningsteknisk service. I den här tjänsten kan du beställa en utsättning.

 33. Bygga, bo och miljö

  Ska du bygga nytt eller bygga till? Då behöver du sannolikt en nybyggnadskarta. En sådan används som underlag när man gör en situationsplan till ansökan om bygglov. Kartan är ett hjälpmedel för både för den bygglovsökande och stadsbyggnadskontorets bygglovhandläggare vid bygglovprövningen. Bygglovhandläggaren avgör om, och vilken, nybyggnadskarta som krävs.

 34. Bygga, bo och miljö

  Över hela kommunen finns digitala flygbilder fotograferat och framställt under åren 2012-2018. I den här tjänsten kan du beställa bilder som kan fås utskrivna på papper eller digitalt.

 35. Bygga, bo och miljö

  Primärkartan är kommunens storskaliga karta som detaljerat och med god lägesnoggrannhet redovisar förhållandena på marken framförallt inom tätbebyggda områden. I den här tjänsten kan du beställa uttag från primärkartan i ett digitalt CAD- format.

 36. Bygga, bo och miljö

  Tomtkartor är en enkel redovisning av en fastighet med innehåll från primärkartan, eller i de fall detta saknas, flygbild. Tomtkartor används till bl.a. ansökan om bergvärme , enskilt avlopp eller enklare bygglovspliktiga åtgärder. I den här tjänsten kan du beställa tomtkarta.

 37. Bygga, bo och miljö

  Om du behöver beställa en kart- eller mättjänst som inte täcks av de övriga alternativen, så kan du här göra en beställning genom att beskriva ditt behov.

 38. Kultur och fritid

  Ansökan om ledarutbildning för barn och ungdomsföreningar Ansökan Nyregistrering av förening Ansökan om projekt eller övrigt verksamhetsbidrag Ansökan om stadsbidrag till nystartad ungdomsförening Ansökan om årligt verksamhetbidrag - Fritid Ansökan om årligt verksamhetbidrag - kultur Inlämning av föreningsuppgifter

 39. Kultur och fritid

  Simskola betalas i samband med bokning, här på nätet eller i receptionen. Finns ingen nästa simskola upplagd se hemsidan för mer information.

 40. Omsorg och stöd

  Barn har rätt till sitt ursprung. Det är därför viktigt att fastställa vilka föräldrarna är. Det handlar bland annat om barnets rätt till försörjning och arv.

 41. Omsorg och stöd

  Barn har rätt till sitt ursprung. Det är därför viktigt att fastställa vilka föräldrarna är. Det handlar bland annat om barnets rätt till försörjning och arv.

 42. Kultur och fritid

  Föreningskatalog

 43. Utbildning och barnomsorg

  Anmälan för nyanlända elever med födelseår mellan 2004-2012

 44. Utbildning och barnomsorg

  Digital tjänst

 45. Utbildning och barnomsorg

  Digital tjänst som loggas i Mina sidor

 46. Omsorg och stöd

  I den här tjänsten kan du göra en ansökan om stöd för dig eller din familj

 47. Omsorg och stöd

  I den här tjänsten kan du anmäla oro för barn eller vuxna

 48. Omsorg och stöd

  En säker meddelandetjänst för dig som har ett pågående ärende inom Individ- och familj, socialtjänsten.

 49. Utbildning och barnomsorg

  Inkomstanmälan barnomsorg, förskola fritids

 50. Omsorg och stöd

  Äldreomsorg, socialpsykiatri & funktionsvariation - Inkomstanmälan beräkning, Socialtjänstlagen och lagen om stöd och service. LSS och SoL

 51. Utbildning och barnomsorg

  Här kan du se aktuellt schema, ha uppsikt över närvaro och anmäla frånvaro, få tillgång till klasslistor, ta del av resultat på nationella prov och betyg samt göra ändringar av mobilnummer och/eller e-postadress

 52. Utbildning och barnomsorg

  Ansök till våra kurser via denna E-tjänst

 53. Utbildning och barnomsorg

  Denna tjänst är till för dig som önskar ett vårdnadshavarkonto till Sigtuna kommuns skolsystem och som inte kan använda eller inte har ett svenskt bankID eller e-legitimation.

 54. Kultur och fritid

  Portal för kultur och fritids mina sidor

 55. Kultur och fritid

  Här kan du boka lokaler, idrottshallar m.m.

 56. Kommun och politik

  Vad är ett medborgarförslag? Alla som bor i Sigtuna kommun kan lämna medborgarförslag till kommunfullmäktige. Det betyder att du kan lämna konkreta förslag som handlar om kommunens verksamhet eller ansvarsområde.

 57. Omsorg och stöd

  Logga in i Medborgartjänsten om du vill kontakta din socialsekreterare eller för dig som är över 18 och har ett ärende på missbruksenheten och vill läsa din journal

 58. Utbildning och barnomsorg

  Anmälan och avanmälan modersmålsundervisning

 59. Utbildning och barnomsorg

  E-tjänst för grundskola och grundsärskola

 60. Utbildning och barnomsorg

  Skolval inför läsåret 20/21

 61. Näringsliv och arbete

  Hej och välkommen till kommunens ansökan för sommarjobb!

 62. Utbildning och barnomsorg

  E-tjänst

 63. Utbildning och barnomsorg

  Tempus Hemma finns som app och webbsida för vårdnadshavare. Den används för att lägga schema för ditt barn på kommunala förskolor och fritidshem. Som Vårdnadshavare kan du även sjukanmäla och lägga in en extra hämtare för ditt barn i Tempus.

 64. Bygga, bo och miljö

  Lägenhetsnummer. Om det finns fler än en bostad med samma adress ska varje bostad ha ett lägenhetsnummer enligt den standard som anges i förordningen om lägenhetsregister och i Lantmäteriverkets föreskrifter om lägenhetsregister. Numret bildar tillsammans med adressen en unik identitet för varje bostad.

 65. Näringsliv och arbete

  Anmälan av lokal vid catering till slutet sällskap,kryddning av spritdryck och/eller anmälan om provsmakning enligt alkohollagen 2010:1622

 66. Bygga, bo och miljö

  Hälsoskydd

 67. Bygga, bo och miljö

  Hälsoskydd

 68. Bygga, bo och miljö

  Bygglov

 69. Bygga, bo och miljö

  Miljöskydd

 70. Bygga, bo och miljö

  Hälsoskydd

 71. Bygga, bo och miljö

  Anmälan om ej lovpliktig åtgärd

 72. Näringsliv och arbete

  Enligt 20 §, 23 § och 26 § Lag (2017:425) om elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare.

 73. Näringsliv och arbete

  Anmälan om försäljning eller servering av folköl enligt alkohollagen 5 kap 5 § eller 8 kap 8 § (2010:1622)

 74. Bygga, bo och miljö

  Hälsoskydd

 75. Bygga, bo och miljö

  Miljöskydd

 76. Bygga, bo och miljö

  Kompostering

 77. Bygga, bo och miljö

  Miljöskydd

 78. Kultur och fritid

  Denna blankett är avsedd för föreningar som har registrering för lotteri enligt 6 kap. 9 § spellagen och som har för avsikt att starta ett lotteri.

 79. Bygga, bo och miljö

  Miljöskydd

 80. Bygga, bo och miljö

  Miljöskydd

 81. Bygga, bo och miljö

  Miljöskydd

 82. Näringsliv och arbete

  Anmälan enligt 8 kap 18 § alkohollagen om utsedda serveringsansvariga personer

 83. Näringsliv och arbete

  Anmälan om ägarskifte, ändringar i styrelse, byte av VD, bolagsmän etc enligt 9 kap alkohollagen

 84. Bygga, bo och miljö

  Anmälan om åtgärder med anledning av föroreningsskada

 85. Bygga, bo och miljö

  Tomt och huskö i Sigtuna kommun

 86. Bygga, bo och miljö

  Miljöskydd

 87. Kultur och fritid

  Forum, matsalar samt lokaler som används för fester med mera

 88. Utbildning och barnomsorg

  Arlandagymnasiet - Anmälan till skolgång Introduktionsprogram

 89. Utbildning och barnomsorg

  Blankett: Ansökan om att starta fristående verksamhet

 90. Bygga, bo och miljö

  Om du vet att du behöver hjälp, men inte hur problemet kan lösas, ska du kontakta en arbetsterapeut eller sjukgymnast som reder ut vilka hjälpmedel du behöver. Om hjälpmedel inte löser ditt problem kan de skriva ett intyg om dina behov av bostadsanpassning.

 91. Bygga, bo och miljö

  Bygglov

 92. Bygga, bo och miljö

  Miljöskydd

 93. Bygga, bo och miljö

  Miljöskydd

 94. Bygga, bo och miljö

  Djurhållning

 95. Bygga, bo och miljö

  Kompostering

 96. Bygga, bo och miljö

  Bygglov

 97. Bygga, bo och miljö

  Enskilt avlopp

 98. Utbildning och barnomsorg

  Blankett för ansöka om förskoleklass, skola och fritidshem, för dig som saknar BankID eller medborgarkonto

 99. Utbildning och barnomsorg

  Blankett om ansökan modersmål. Använd gärna vår e-tjänst

 100. Bygga, bo och miljö

  Planbesked

 101. Omsorg och stöd

  Ansökan om reducering av omsorgsavgift vid flytt till särskilt boende

 102. Bygga, bo och miljö

  Bygglov

 103. Näringsliv och arbete

  Ansökan om tillstånd enligt 8 kap 2 § alkohollagen (2010:1622) för servering av alkoholdrycker

 104. Bygga, bo och miljö

  Bygglov

 105. Näringsliv och arbete

  Ansökan om tillstånd enligt 8 kap 2 § alkohollagen (2010:1622) för servering av alkoholdrycker vid enstaka tillfälle/tidsperiod till allmänheten

 106. Bygga, bo och miljö

  Miljöskydd

 107. Bygga, bo och miljö

  Den som ska sprida kemiska bekämpningsmedel utomhus måste antingen göra en anmälan om detta eller ansöka om tillstånd för det hos Miljö- och hälsoskyddsnämnden.

 108. Bygga, bo och miljö

  Ansökan om upplåtelse av plats

 109. Bygga, bo och miljö

  Värmepumpar

 110. Näringsliv och arbete

  Ansökan om tillstånd enligt 8 kap 2 § alkohollagen (2010:1622) för servering av alkoholdrycker vid enstaka tillfälle/tidsperiod till slutet sällskap

 111. Utbildning och barnomsorg

  Ansökan till Lärvux - Folkbokförd utanför Sigtuna kommun

 112. Utbildning och barnomsorg

  Ansökan till Lärvux för Sigtunas invånare

 113. Utbildning och barnomsorg

  Ansökan till Lärvux Arlanda komvux

 114. Bygga, bo och miljö

  Enskilt avlopp

 115. Omsorg och stöd

  Autogiroanmälan, medgivande till kontonummer

 116. Bygga, bo och miljö

  Bygglov

 117. Bygga, bo och miljö

  Miljöskydd

 118. Bygga, bo och miljö

  Enskilt avlopp

 119. Bygga, bo och miljö

  Enskilt avlopp

 120. Bygga, bo och miljö

  Enskilt avlopp

 121. Bygga, bo och miljö

  Enskilt avlopp

 122. Näringsliv och arbete

  Från och med 1 juli 2019 gäller en ny tobakslag som heter "Lag (2018:2088) om tobak och liknande produkter" . Lagen innebär att den som vill sälja tobak måste ansöka om tillstånd. Du som redan har anmält tobaksförsäljning får fortsätta din försäljning, men måste senast den 31 oktober 2019 ansöka om tillstånd. När du ansöker ska du även lämna in ett egenkontrollprogram.

 123. Utbildning och barnomsorg

  Överlämning förskola och förskoleklass

 124. Bygga, bo och miljö

  Bygglov

 125. Bygga, bo och miljö

  Värmepumpar

 126. Utbildning och barnomsorg

  Överlämning förskola och förskoleklass

 127. Utbildning och barnomsorg

  Anmälan om kränkande behandling och diskriminering

 128. Utbildning och barnomsorg

  Blankett för ledighetsansökan grundskolan

 129. Bygga, bo och miljö

  Klagomål och information

 130. Bygga, bo och miljö

  Miljöskydd

 131. Bygga, bo och miljö

  Hälsoskydd

 132. Kultur och fritid

  Denna blankett är avsedd för föreningar som har registrering för lotteri enligt 6 kap. 9 § spellagen och som har för avsikt att starta ett lotteri. Blanketten ska fyllas i och översändas till den av kommunen utsedde kontrollanten i samband med att lotteriet ska startas.

 133. Kultur och fritid

  Enligt spellagen 6 kap 9§

 134. Utbildning och barnomsorg

  Skadeanmälan och olycksfall

 135. Utbildning och barnomsorg

  Skrivbar pdf gällande ansökan om skolgång i annan kommun

 136. Bygga, bo och miljö

  Anmälan om dispens från årlig slamtömning av trekammarbrunn

 137. Utbildning och barnomsorg

  Blankett för uppsägning. Använd gärna vår e-tjänst

 138. Utbildning och barnomsorg

  Ägar- och ledningsprövning vid tillsyn av fristående förskola i Sigtuna kommun

 139. Utbildning och barnomsorg

  Blankett för överlämning skolbyte

 140. Utbildning och barnomsorg

  Överlämning åk 6 - 7 grundskola