Omsorg och stöd

Här hittar du E-tjänster och blanketter som rör omsorg och stöd

Sök inom självservice

 1. Omsorg och stöd

  Få saker är viktigare än relationen med våra barn. Starka band mellan barn och föräldrar är den bästa grunden för att skapa trygga och självständiga individer. Men ibland kan det vara svårt och du som förälder kan behöva stöd.

 2. Omsorg och stöd

  Familjerättsbyrån erbjuder möjlighet för föräldrar att skriva avtal om vårdnad, boende och/eller umgänge. När ansökan kommit in får ni besökstid för ett gemensamt besök. I samband med handläggningen inhämtas upplysning från socialtjänsten.

 3. Omsorg och stöd

  Vi kommer att ta personlig kontakt i samband med att ansökan inkommit. Observera att barnets/barnens båda vårdnadshavare måste samtycka.

 4. Omsorg och stöd

  Samarbetssamtal innebär att föräldrar i gemensamma samtal försöker komma överens om vårdnads- boende- och umgängesfrågor för sina barn.

 5. Omsorg och stöd

  Barn har rätt till sitt ursprung. Det är därför viktigt att fastställa vilka föräldrarna är. Det handlar bland annat om barnets rätt till försörjning och arv.

 6. Omsorg och stöd

  Barn har rätt till sitt ursprung. Det är därför viktigt att fastställa vilka föräldrarna är. Det handlar bland annat om barnets rätt till försörjning och arv.

 7. Omsorg och stöd

  En säker meddelandetjänst för dig som har ett pågående ärende inom Individ- och familj, socialtjänsten.

 8. Omsorg och stöd

  I den här tjänsten kan du anmäla oro eller ansöka om stöd för barn eller vuxna till Individ - och familjeomsorgen.

 9. Omsorg och stöd

  Äldreomsorg, socialpsykiatri & funktionsvariation - Inkomstanmälan beräkning, Socialtjänstlagen och lagen om stöd och service. LSS och SoL

 10. Omsorg och stöd

  I den här tjänsten kan du göra en ansökan om stöd för dig eller din familj.

 11. Omsorg och stöd

  Grupp för föräldrar till barn 6 månader - 3 år.

 12. Omsorg och stöd

  Logga in i Medborgartjänsten om du vill kontakta din socialsekreterare eller för dig som är över 18 och har ett ärende på missbruksenheten och vill läsa din journal

 13. Omsorg och stöd

  Autogiroanmälan, medgivande till kontonummer

 14. Omsorg och stöd

  Ansökan om reducering av omsorgsavgift vid flytt till särskilt boende

 15. Omsorg och stöd

  Föreningens verksamhet kan vara förebyggande eller riktad till grupper och individer med ett tydligt behov av stöd där syftet är att förbättra förutsättningarna för tex barn och unga, personer med missbruk eller beroende, personer utsatta för våld eller andra former av brott samt anhöriga till utsatta.

 16. Omsorg och stöd

  Ansökan för färdtjänst inom Stockholms län

 17. Omsorg och stöd

  Använd e-tjänsten för att ansöka om ekonomiskt bistånd/ försörjningsstöd

 18. Omsorg och stöd

  Begäran om avlösarservice i hemmet. Begäran om boende med särskild service för barn och ungdom. Begäran om boende med särkild service för vuxna. Begäran om daglig verksamhet. Begäran om kontaktperson. Begäran om korttidstillsyn för skolungdom över 12år. Begäran om korttidsvistelse utanför det egna hemmet. Begäran om ledsagarservice. Begäran om personlig assistans

 19. Omsorg och stöd

  Ansökan om korttidboende/växelvård, trygghetslarm, dagverksamhet sysselsättning. Ansökan om hemtjänst boendestöd. Ansökan enligt SoL. Ansökan om särskilt boende äldre