Trafik och resor

Här hittar du E-tjänster och blanketter som rör trafik och resor

Sök inom självservice

 1. Bygga, bo och miljö Trafik och resor

  Vid gatuarbeten på kommunens mark ska alltid en trafikanordningsplan (TA-plan) upprättas och granskas av kommunen innan arbetet får påbörjas. För att få gräva på kommunens mark krävs att man ansöker om tillstånd (Schakttillstånd) för detta hos kommunen. TA-planen och schakttillståndet är inte giltiga förrän de granskats och godkänts av kommunen.

 2. Trafik och resor

  Om evenemanget, tjänsteutövningen eller dylikt innebär att det finns ett behov av att parkera eller framföra fordon på platser eller tider som normalt inte är tillåtet ska en ansökan om dispens skickas in. En parkerings- och/eller trafikeringsdispens innebär att fordonet får dispens från gällande lokala trafikföreskrifter och/eller Trafikförordningen (1998:1276) under en viss period för till exempel en transport eller ett kortare evenemang

 3. Trafik och resor

  Den som har ett funktionshinder som innebär att han eller hon har väsentliga svårigheter att förflytta sig på egen hand med eventuella hjälpmedel kan ansöka om ett parkeringstillstånd för rörelsehindrade. Tillståndet kan sökas i egenskap av förare eller passagerare, tillståndet är personligt. Ansökan om parkeringstillstånd för rörelsehindrade prövas av den kommun där sökanden är folkbokförd eller, om sökande inte är folkbokförd i riket, kommunen där han eller hon vistas.

 4. Trafik och resor

  Dispens ska sökas hos kommunen då transporten endast går inom Sigtuna kommun. I övriga fall ska ansökan skickas till Trafikverkets region där färden påbörjas.

 5. Trafik och resor

  Begäran om flyttning av fordon. Markägare kan begära hjälp av Sigtuna kommun för att få ett fordon flyttat från sin mark