Bygga, bo och miljö

Här finner du E-tjänster och blanketter som rör området bygga, bo och miljö

Sök inom självservice

 1. Bygga, bo och miljö

  Här kan du beställa utlämnande av allmänna handlingar som gäller bygglov från bygglovsarkivet. Det kan vara beslut, planritning, fasadritning, situationsplan med mera. Vid utlämnande av handling kan en avgift tas ut enligt beslut av Kommunfullmäktige.

 2. Bygga, bo och miljö Trafik och resor

  Vid gatuarbeten på kommunens mark ska alltid en trafikanordningsplan (TA-plan) upprättas och granskas av kommunen innan arbetet får påbörjas. För att få gräva på kommunens mark krävs att man ansöker om tillstånd (schakttillstånd) för detta hos kommunen. TA-planen och schakttillståndet är inte giltiga förrän de granskats och godkänts av kommunen.

 3. Bygga, bo och miljö

  För installation av en värmepumpanläggning som tar värme från berg, mark, ytvatten eller grundvatten krävs ett tillstånd från bygg- och miljönämnden.

 4. Bygga, bo och miljö

  Höjdgrid, som även kallas höjddata eller markgrid, är höjdpunkter i ett regelbundet rutnät. Man kan också säga att det är en markmodell som redovisar höjddata.

 5. Bygga, bo och miljö

  Om du är osäker på läget för din fastighetsgräns kan vi hjälpa dig att återfinna gränsmarkeringarna.

 6. Bygga, bo och miljö

  Lägeskontroll är en kontroll av att en nybyggnation är placerad i enlighet med bygglovet.

 7. Bygga, bo och miljö

  Kart- och mätenheten utför på uppdrag olika typer av mätningsteknisk service. I den här tjänsten kan du beställa en utsättning.

 8. Bygga, bo och miljö

  Ska du bygga nytt eller bygga till? Då behöver du sannolikt en nybyggnadskarta. En sådan används som underlag när man gör en situationsplan till ansökan om bygglov.

 9. Bygga, bo och miljö

  Det finns flygbilder/ortofoto över kommunen från 2020. Flygbilder från andra år kan beställas genom Geodataenheten via denna tjänst. Flygbilder levereras digitalt (jpg).

 10. Bygga, bo och miljö

  Primärkartan är kommunens storskaliga karta som detaljerat och med god lägesnoggrannhet redovisar förhållandena på marken framförallt inom tätbebyggda områden.

 11. Bygga, bo och miljö

  Tomtkartor är en enkel redovisning av en fastighet med innehåll från primärkartan, eller i de fall detta saknas, flygbild. Tomtkartor används till bl.a. ansökan om bergvärme , enskilt avlopp eller enklare bygglovspliktiga åtgärder.

 12. Bygga, bo och miljö

  Om du behöver beställa en kart- eller mättjänst som inte täcks av de övriga alternativen, så kan du här göra en beställning genom att beskriva ditt behov.

 13. Bygga, bo och miljö

  Lägenhetsnummer. Om det finns fler än en bostad med samma adress ska varje bostad ha ett lägenhetsnummer enligt den standard som anges i förordningen om lägenhetsregister och i Lantmäteriverkets föreskrifter om lägenhetsregister. Numret bildar tillsammans med adressen en unik identitet för varje bostad.

 14. Bygga, bo och miljö

  Belägenhetsadress sätts på en plats för att det finns något som behöver pekas ut på platsen, till exempel entrén/ingången till ett hus.

 15. Bygga, bo och miljö

  För en åtgärd som inte är bygglovspliktig kan en anmälan behöva göras för att få ett startbesked innan åtgärden påbörjas.

 16. Bygga, bo och miljö

  Huvudregeln är att bygglov krävs vid ny-, om- eller tillbyggnad, anläggningar och skyltar. Det finns olika typer av bygglov, tidsbegränsat bygglov, rivningslov och marklov.

 17. Bygga, bo och miljö

  För en åtgärd utanför detaljplanerat område och som kräver bygglov kan förhandsbesked sökas.

 18. Bygga, bo och miljö

  Skyltlov behövs för en skylt eller ljusanordning som ska sättas upp inom detaljplanerat område.

 19. Bygga, bo och miljö

  För att få bygga inom strandskyddsområde behövs dispens från strandskyddet.

 20. Bygga, bo och miljö

  Vid byte av redan godkänd kontrollansvarig i ditt bygglovsärende ska detta anmälas till kommunen.

 21. Bygga, bo och miljö

  När din åtgärd är färdig ska du anmäla det så att slutbesked kan utfärdas. Vad som ska bifogas din anmälan framgår av ditt beslut.

 22. Bygga, bo och miljö

  Hälsoskydd

 23. Bygga, bo och miljö

  Miljöskydd

 24. Bygga, bo och miljö

  Hälsoskydd

 25. Bygga, bo och miljö

  Hälsoskydd

 26. Bygga, bo och miljö

  Tomt och huskö i Sigtuna kommun

 27. Bygga, bo och miljö

  Värmepumpar (E-tjänst finns att använda)

 28. Bygga, bo och miljö

  Miljöskydd

 29. Bygga, bo och miljö

  Enskilt avlopp

 30. Bygga, bo och miljö

  Enskilt avlopp

 31. Bygga, bo och miljö

  Enskilt avlopp

 32. Bygga, bo och miljö

  Enskilt avlopp

 33. Bygga, bo och miljö

  Värmepumpar

 34. Bygga, bo och miljö

  Klagomål och information

 35. Bygga, bo och miljö

  Ingress

 36. Bygga, bo och miljö

  Ansökan om bostadsanpassningsbidrag för att anpassa bostad. En förutsättning för att få bidrag är att fastighetsägaren ger sitt medgivande till åtgärderna.

 37. Bygga, bo och miljö

  Anmälan om åtgärder med anledning av föroreningsskada

 38. Bygga, bo och miljö

  Ansökan om upplåtelse av plats

 39. Bygga, bo och miljö

  Ingress

 40. Bygga, bo och miljö

  Ingress

 41. Bygga, bo och miljö

  Kompostering

 42. Bygga, bo och miljö

  Miljöskydd

 43. Bygga, bo och miljö

  Hälsoskydd

 44. Bygga, bo och miljö

  Miljöskydd

 45. Bygga, bo och miljö

  Anmälan om dispens från årlig slamtömning av trekammarbrunn

 46. Bygga, bo och miljö

  Den som ska sprida kemiska bekämpningsmedel utomhus måste antingen göra en anmälan om detta eller ansöka om tillstånd för det hos Miljö- och hälsoskyddsnämnden.

 47. Bygga, bo och miljö

  Om du vet att du behöver hjälp, men inte hur problemet kan lösas, ska du kontakta en arbetsterapeut eller sjukgymnast som reder ut vilka hjälpmedel du behöver. Om hjälpmedel inte löser ditt problem kan de skriva ett intyg om dina behov av bostadsanpassning.

 48. Bygga, bo och miljö

  Miljöskydd

 49. Bygga, bo och miljö

  Miljöskydd

 50. Bygga, bo och miljö

  Miljöskydd

 51. Bygga, bo och miljö

  Miljöskydd

 52. Bygga, bo och miljö

  Hälsoskydd

 53. Bygga, bo och miljö

  Ingress

 54. Bygga, bo och miljö

  Miljöskydd

 55. Bygga, bo och miljö

  Kompostering

 56. Bygga, bo och miljö

  Djurhållning

 57. Bygga, bo och miljö

  Miljöskydd

 58. Bygga, bo och miljö

  Enskilt avlopp

 59. Bygga, bo och miljö

  Miljöskydd

 60. Bygga, bo och miljö

  Miljöskydd

 61. Bygga, bo och miljö

  Planbesked

 62. Bygga, bo och miljö

  Enskilt avlopp