Bygga, bo och miljö

Här finner du E-tjänster och blanketter som rör området bygga, bo och miljö

Sök inom självservice

 1. Bygga, bo och miljö

  Ingress

 2. Bygga, bo och miljö

  Ingress

 3. Bygga, bo och miljö

  Ingress

 4. Bygga, bo och miljö

  Ingress

 5. Bygga, bo och miljö

  Lokaler för undervisning, såsom förskola, öppen förskola, fritidshem, öppen fritidsverksamhet, grund- och gymnasieskola etc är anmälningspliktiga till miljö- och hälsoskyddskontoret.

 6. Bygga, bo och miljö

  Yrkesmässig verksamhet för hygienisk behandling som använder sig av stickande och skärande verktyg (exempelvis skalpeller, nålar, borrar, hyvlar och liknande) som kan medföra risk för blodsmitta är anmälningspliktiga till miljö- och hälsoskyddskontoret.

 7. Bygga, bo och miljö

  Misstänker du att du har blivit matförgiftad bör du snarast kontakta miljö- och hälsoskyddskontoret. En snabb anmälan underlättar för miljö- och hälsoskyddskontorets personal att identifiera orsaken och därigenom hindra att andra blir sjuka.

 8. Näringsliv och arbete Bygga, bo och miljö

  Vill du starta restaurang, café eller annan livsmedelsverksamhet i Sigtuna kommun? Då behöver du registrera din livsmedelsverksamhet hos miljö- och hälsoskyddskontoret 14 dagar innan du planerar att öppna.

 9. Bygga, bo och miljö Trafik och resor

  Vid gatuarbeten på kommunens mark ska alltid en trafikanordningsplan (TA-plan) upprättas och granskas av kommunen innan arbetet får påbörjas. För att få gräva på kommunens mark krävs att man ansöker om tillstånd (schakttillstånd) för detta hos kommunen. TA-planen och schakttillståndet är inte giltiga förrän de granskats och godkänts av kommunen.

 10. Bygga, bo och miljö

  För installation av en värmepumpanläggning som tar värme från berg, mark, ytvatten eller grundvatten krävs ett tillstånd från bygg- och miljönämnden.

 11. Bygga, bo och miljö

  Höjdgrid, som även kallas höjddata eller markgrid, är höjdpunkter i ett regelbundet rutnät. Man kan också säga att det är en markmodell som redovisar höjddata. Höjdgrid kan beställas i denna tjänst

 12. Bygga, bo och miljö

  Kart- och mätenheten utför på uppdrag olika typer av mätningsteknisk service. I den här tjänsten kan du beställa en gränsutvisning.

 13. Bygga, bo och miljö

  Kart- och mätenheten utför på uppdrag olika typer av mätningsteknisk service. I den här tjänsten kan du beställa en lägeskontroll.

 14. Bygga, bo och miljö

  Kart- och mätenheten utför på uppdrag olika typer av mätningsteknisk service. I den här tjänsten kan du beställa en utsättning.

 15. Bygga, bo och miljö

  Ska du bygga nytt eller bygga till? Då behöver du sannolikt en nybyggnadskarta. En sådan används som underlag när man gör en situationsplan till ansökan om bygglov. Kartan är ett hjälpmedel för både för den bygglovsökande och stadsbyggnadskontorets bygglovhandläggare vid bygglovprövningen. Bygglovhandläggaren avgör om, och vilken, nybyggnadskarta som krävs.

 16. Bygga, bo och miljö

  Över hela kommunen finns digitala flygbilder fotograferat och framställt under åren 2012-2018. I den här tjänsten kan du beställa bilder som kan fås utskrivna på papper eller digitalt.

 17. Bygga, bo och miljö

  Primärkartan är kommunens storskaliga karta som detaljerat och med god lägesnoggrannhet redovisar förhållandena på marken framförallt inom tätbebyggda områden. I den här tjänsten kan du beställa uttag från primärkartan i ett digitalt CAD- format.

 18. Bygga, bo och miljö

  Tomtkartor är en enkel redovisning av en fastighet med innehåll från primärkartan, eller i de fall detta saknas, flygbild. Tomtkartor används till bl.a. ansökan om bergvärme , enskilt avlopp eller enklare bygglovspliktiga åtgärder. I den här tjänsten kan du beställa tomtkarta.

 19. Bygga, bo och miljö

  Om du behöver beställa en kart- eller mättjänst som inte täcks av de övriga alternativen, så kan du här göra en beställning genom att beskriva ditt behov.

 20. Bygga, bo och miljö

  Miljöskydd

 21. Bygga, bo och miljö

  Anmälan om ej lovpliktig åtgärd

 22. Bygga, bo och miljö

  Bygglov

 23. Bygga, bo och miljö

  Hälsoskydd

 24. Bygga, bo och miljö

  Miljöskydd

 25. Bygga, bo och miljö

  Hälsoskydd

 26. Bygga, bo och miljö

  Hälsoskydd

 27. Bygga, bo och miljö

  Miljöskydd

 28. Bygga, bo och miljö

  Kompostering

 29. Bygga, bo och miljö

  Miljöskydd

 30. Bygga, bo och miljö

  Miljöskydd

 31. Bygga, bo och miljö

  Hälsoskydd

 32. Bygga, bo och miljö

  Miljöskydd

 33. Bygga, bo och miljö

  Miljöskydd

 34. Bygga, bo och miljö

  Tomt och huskö i Sigtuna kommun

 35. Bygga, bo och miljö

  Enskilt avlopp

 36. Bygga, bo och miljö

  Om du vet att du behöver hjälp, men inte hur problemet kan lösas, ska du kontakta en arbetsterapeut eller sjukgymnast som reder ut vilka hjälpmedel du behöver. Om hjälpmedel inte löser ditt problem kan de skriva ett intyg om dina behov av bostadsanpassning.

 37. Bygga, bo och miljö

  Bygglov

 38. Bygga, bo och miljö

  Miljöskydd

 39. Bygga, bo och miljö

  Miljöskydd

 40. Bygga, bo och miljö

  Djurhållning

 41. Bygga, bo och miljö

  Kompostering

 42. Bygga, bo och miljö

  Bygglov

 43. Bygga, bo och miljö

  Enskilt avlopp

 44. Bygga, bo och miljö

  Planbesked

 45. Bygga, bo och miljö

  Bygglov

 46. Bygga, bo och miljö

  Bygglov

 47. Bygga, bo och miljö

  Den som ska sprida kemiska bekämpningsmedel utomhus måste antingen göra en anmälan om detta eller ansöka om tillstånd för det hos Miljö- och hälsoskyddsnämnden.

 48. Bygga, bo och miljö

  Miljöskydd

 49. Bygga, bo och miljö

  Värmepumpar

 50. Bygga, bo och miljö

  Bygglov

 51. Bygga, bo och miljö

  Miljöskydd

 52. Bygga, bo och miljö

  Enskilt avlopp

 53. Bygga, bo och miljö

  Enskilt avlopp

 54. Bygga, bo och miljö

  Enskilt avlopp

 55. Bygga, bo och miljö

  Enskilt avlopp

 56. Bygga, bo och miljö

  Värmepumpar

 57. Bygga, bo och miljö

  Klagomål och information

 58. Bygga, bo och miljö

  Miljöskydd

 59. Bygga, bo och miljö

  Hälsoskydd

 60. Bygga, bo och miljö

  Anmälan om dispens från årlig slamtömning av trekammarbrunn

 61. Bygga, bo och miljö

  Lägenhetsnummer. Om det finns fler än en bostad med samma adress ska varje bostad ha ett lägenhetsnummer enligt den standard som anges i förordningen om lägenhetsregister och i Lantmäteriverkets föreskrifter om lägenhetsregister. Numret bildar tillsammans med adressen en unik identitet för varje bostad.

 62. Bygga, bo och miljö

  Belägenhetsadress sätts på en plats för att det finns något som behöver pekas ut på platsen, t.ex. entrén/ingången till ett hus.

 63. Bygga, bo och miljö

  Anmälan om åtgärder med anledning av föroreningsskada

 64. Bygga, bo och miljö

  Ansökan om upplåtelse av plats

 65. Bygga, bo och miljö

  Ansökan om bostadsanpassningsbidrag för att anpassa bostad. En förutsättning för att få bidrag är att fastighetsägaren ger sitt medgivande till åtgärderna.

 66. Bygga, bo och miljö

  Bassängbad som är upplåtna till allmänhet eller som annars används av många människor. Det innebär att de allra flesta pooler, bassängbad och jacuzzis som inte är privata är anmälningspliktiga till miljö- och hälsoskyddskontoret.

 67. Bygga, bo och miljö

  Här kan du beställa utlämnande av allmänna handlingar som gäller bygglov från bygglovsarkivet. Det kan vara beslut, planritning, fasadritning, situationsplan med mera. Vid utlämnande av handling kan en avgift tas ut enligt beslut av Kommunfullmäktige.