Bygga, bo och miljö

Här finner du E-tjänster och blanketter som rör området bygga, bo och miljö

Sök inom självservice

 1. Bygga, bo och miljö

  Enskilt avlopp

 2. Bygga, bo och miljö

  Planbesked

 3. Bygga, bo och miljö

  Den som ska sprida kemiska bekämpningsmedel utomhus måste antingen göra en anmälan om detta eller ansöka om tillstånd för det hos Miljö- och hälsoskyddsnämnden.

 4. Bygga, bo och miljö

  Miljöskydd

 5. Bygga, bo och miljö

  Värmepumpar (E-tjänst finns att använda)

 6. Bygga, bo och miljö

  Miljöskydd

 7. Bygga, bo och miljö

  Enskilt avlopp

 8. Bygga, bo och miljö

  Enskilt avlopp

 9. Bygga, bo och miljö

  Enskilt avlopp

 10. Bygga, bo och miljö

  Enskilt avlopp

 11. Bygga, bo och miljö

  Värmepumpar

 12. Bygga, bo och miljö

  Klagomål och information

 13. Bygga, bo och miljö

  Miljöskydd

 14. Bygga, bo och miljö

  Hälsoskydd

 15. Bygga, bo och miljö

  Anmälan om dispens från årlig slamtömning av trekammarbrunn

 16. Bygga, bo och miljö

  Anmälan om åtgärder med anledning av föroreningsskada

 17. Bygga, bo och miljö

  Ansökan om upplåtelse av plats

 18. Bygga, bo och miljö

  Ansökan om bostadsanpassningsbidrag för att anpassa bostad. En förutsättning för att få bidrag är att fastighetsägaren ger sitt medgivande till åtgärderna.

 19. Bygga, bo och miljö

  Ingress

 20. Bygga, bo och miljö

  Ingress

 21. Bygga, bo och miljö

  Ingress

 22. Bygga, bo och miljö

  Ingress

 23. Bygga, bo och miljö

  Här kan du beställa utlämnande av allmänna handlingar som gäller bygglov från bygglovsarkivet. Det kan vara beslut, planritning, fasadritning, situationsplan med mera. Vid utlämnande av handling kan en avgift tas ut enligt beslut av Kommunfullmäktige.

 24. Bygga, bo och miljö Trafik och resor

  Vid gatuarbeten på kommunens mark ska alltid en trafikanordningsplan (TA-plan) upprättas och granskas av kommunen innan arbetet får påbörjas. För att få gräva på kommunens mark krävs att man ansöker om tillstånd (schakttillstånd) för detta hos kommunen. TA-planen och schakttillståndet är inte giltiga förrän de granskats och godkänts av kommunen.

 25. Bygga, bo och miljö

  För installation av en värmepumpanläggning som tar värme från berg, mark, ytvatten eller grundvatten krävs ett tillstånd från bygg- och miljönämnden.

 26. Bygga, bo och miljö

  Här ansöker du om godkännande för ledningsdragning inom Sigtuna kommun.

 27. Bygga, bo och miljö

  Höjdgrid, som även kallas höjddata eller markgrid, är höjdpunkter i ett regelbundet rutnät. Man kan också säga att det är en markmodell som redovisar höjddata.

 28. Bygga, bo och miljö

  Om du är osäker på läget för din fastighetsgräns kan vi hjälpa dig att återfinna gränsmarkeringarna.

 29. Bygga, bo och miljö

  Lägeskontroll är en kontroll av att en nybyggnation är placerad i enlighet med bygglovet.

 30. Bygga, bo och miljö

  Kart- och mätenheten utför på uppdrag olika typer av mätningsteknisk service. I den här tjänsten kan du beställa en utsättning.

 31. Bygga, bo och miljö

  Ska du bygga nytt eller bygga till? Då behöver du sannolikt en nybyggnadskarta. En sådan används som underlag när man gör en situationsplan till ansökan om bygglov.

 32. Bygga, bo och miljö

  Det finns flygbilder/ortofoto över kommunen från 2020. Flygbilder från andra år kan beställas genom Geodataenheten via denna tjänst. Flygbilder levereras digitalt (jpg).

 33. Bygga, bo och miljö

  Primärkartan är kommunens storskaliga karta som detaljerat och med god lägesnoggrannhet redovisar förhållandena på marken framförallt inom tätbebyggda områden.

 34. Bygga, bo och miljö

  Tomtkartor är en enkel redovisning av en fastighet med innehåll från primärkartan, eller i de fall detta saknas, flygbild. Tomtkartor används till bl.a. ansökan om bergvärme , enskilt avlopp eller enklare bygglovspliktiga åtgärder.

 35. Bygga, bo och miljö

  Om du behöver beställa en kart- eller mättjänst som inte täcks av de övriga alternativen, så kan du här göra en beställning genom att beskriva ditt behov.

 36. Bygga, bo och miljö

  Lägenhetsnummer. Om det finns fler än en bostad med samma adress ska varje bostad ha ett lägenhetsnummer enligt den standard som anges i förordningen om lägenhetsregister och i Lantmäteriverkets föreskrifter om lägenhetsregister. Numret bildar tillsammans med adressen en unik identitet för varje bostad.

 37. Bygga, bo och miljö

  Belägenhetsadress sätts på en plats för att det finns något som behöver pekas ut på platsen, till exempel entrén/ingången till ett hus.

 38. Bygga, bo och miljö

  För en åtgärd som inte är bygglovspliktig kan en anmälan behöva göras för att få ett startbesked innan åtgärden påbörjas.

 39. Bygga, bo och miljö

  Huvudregeln är att bygglov krävs vid ny-, om- eller tillbyggnad, anläggningar och skyltar. Det finns olika typer av bygglov, tidsbegränsat bygglov, rivningslov och marklov.

 40. Bygga, bo och miljö

  För en åtgärd utanför detaljplanerat område och som kräver bygglov kan förhandsbesked sökas.

 41. Bygga, bo och miljö

  Skyltlov behövs för en skylt eller ljusanordning som ska sättas upp inom detaljplanerat område.

 42. Bygga, bo och miljö

  För att få bygga inom strandskyddsområde behövs dispens från strandskyddet.

 43. Bygga, bo och miljö

  Vid byte av redan godkänd kontrollansvarig i ditt bygglovsärende ska detta anmälas till kommunen.

 44. Bygga, bo och miljö

  När din åtgärd är färdig ska du anmäla det så att slutbesked kan utfärdas. Vad som ska bifogas din anmälan framgår av ditt beslut.

 45. Bygga, bo och miljö

  Hälsoskydd

 46. Bygga, bo och miljö

  Miljöskydd

 47. Bygga, bo och miljö

  Hälsoskydd

 48. Bygga, bo och miljö

  Hälsoskydd

 49. Bygga, bo och miljö

  Miljöskydd

 50. Bygga, bo och miljö

  Kompostering

 51. Bygga, bo och miljö

  Miljöskydd

 52. Bygga, bo och miljö

  Miljöskydd

 53. Bygga, bo och miljö

  Miljöskydd

 54. Bygga, bo och miljö

  Hälsoskydd

 55. Bygga, bo och miljö

  Miljöskydd

 56. Bygga, bo och miljö

  Miljöskydd

 57. Bygga, bo och miljö

  Tomt och huskö i Sigtuna kommun

 58. Bygga, bo och miljö

  Enskilt avlopp

 59. Bygga, bo och miljö

  Om du vet att du behöver hjälp, men inte hur problemet kan lösas, ska du kontakta en arbetsterapeut eller sjukgymnast som reder ut vilka hjälpmedel du behöver. Om hjälpmedel inte löser ditt problem kan de skriva ett intyg om dina behov av bostadsanpassning.

 60. Bygga, bo och miljö

  Miljöskydd

 61. Bygga, bo och miljö

  Miljöskydd

 62. Bygga, bo och miljö

  Djurhållning

 63. Bygga, bo och miljö

  Kompostering

 64. Bygga, bo och miljö

  Ingress