Kommunens hållbarhetsarbete

Hela Sigtuna kommuns arbete ska präglas av ett hållbarhetsperspektiv med fokus på miljömässig, social och ekonomisk hållbarhet. Kommunen ska utvecklas på ett sätt som inte äventyrar kommande generationernas möjligheter att tillfredsställa sina behov. Sigtuna kommun arbetar för att bidra till de globala målen för hållbar utveckling i Agenda 2030. 

Så här jobbar Sigtuna kommun

Två tjejer och en hund har picknick vid Rosersbergsviken. Fotograf: Rosie Alm.

Samtliga Sigtuna kommuns verksamheter bidrar på olika sätt till en hållbar utveckling och de globala målen. Här är några exempel på hur:

Lärande för hållbar utveckling är en del av skolan och förskolans uppdrag. Genom Naturskolan utbildas alla elever i Sigtuna kommun till planetskötare. Förskolorna i Sigtuna kommun arbetar för att bli kemikaliesmarta och minska barnens exponering för farliga kemikalier. I arbetet med kommunens verksamhetslokaler, som skolor och förskolor, är barn och ungas synpunkter viktiga. Det kan gälla synpunkter vid till exempel ny-, till- och ombyggnation eller vid upphandlingar. Synpunkterna hämtas in på olika sätt, till exempel genom trivselvandring, enkäter, samtal eller från barnens teckningar. Här kan du läsa mer om barnets rättigheter.

En bärande del av hållbarhet är delaktighet och demokrati. Genom invånardialoger bjuds invånarna in till att tycka till, bidra med sina erfarenheter och tankar om framtidens samhälle.

Genom utökat samarbete kan arbetet för en hållbar utveckling förstärkas. Familjecentrum, Sigtuna kommun samarbetar till exempel med Märsta läkarhus för att kunna erbjuda extra stöd till förstagångsföräldrar. Flera verksamheter inom Sigtuna kommun har sedan drygt två år tillbaka ett stärkt samarbete med barnmorskemottagningen och de fem BVC-mottagningarna i syfte att stärka det hälsofrämjande och förebyggande arbetet kring barn 0 -6 år och deras familjer. I samarbete med Sollentuna och Upplands Väsby kommuner och Arbetsförmedlingen drivs Etableringslyftet där nyanlända matchas med arbetsgivare med hjälp av coacher, skräddarsydd yrkesintroduktion och språkstöd.

En viktig del av kommunens hållbarhetsarbete är skydd och vård av mark och vatten för att gynna ekosystemtjänster och biologisk mångfald. I Sigtuna kommun finns flera tätortsnära naturområden. Skydd och vård av natur gynnar inte bara miljön utan att vara ute i naturen bidrar också till bättre hälsa och minskar stress.