Revisorer

Kommunrevisionen väljs av kommunfullmäktige, under det år då val av kommunfullmäktige har ägt rum. Revisionen består av sex revisorer vars uppdrag är att granska den kommunala verksamheten under de följande fyra åren. Bland annat ska revisionen pröva om kommunstyrelsens och nämndernas verksamheter sköts i enlighet med uppdrag från kommunfullmäktige och på ett ekonomiskt tillfredsställande sätt.

Vad är kommunrevisionens uppgift?

Revisionen prövar bland annat om kommunstyrelsens och nämndernas verksamheter sköts i enlighet med uppdrag från fullmäktige och på ett ekonomiskt tillfredsställande sätt och om nämndernas interna kontroll är tillräcklig. Därtill har revisorerna till uppdrag att granska kommunalägda bolag, kommunens gemensamma nämnder (familjerättsnämnden och överförmyndarnämnden) samt Attunda brandförsvarsförbund. Till sin hjälp har revisorerna ett sakkunnigt biträde, ett revisionsföretag, som på revisorernas uppdrag tar fram rapporter och underlag för revisionernas ställningstaganden.

Kommunrevisionens genomförda granskningar under året utgör underlag för den årliga revisionsberättelse som revisionen tar fram i samband med att kommunfullmäktige behandlar årsredovisningen. I samband med detta redogör revisionen även för om de tillstyrker eller avstyrker ansvarsfrihet för nämnderna och kommunstyrelsen.

Hur väljs kommunrevisionen?

De politiska partierna föreslår sex revisorer för varje mandatperiod. Det är sedan kommunfullmäktige som formellt beslutar vilka som väljs till kommunrevisorer. Enligt kommunallagen är varje revisor självständig och oberoende i förhållande till de andra revisorerna. Däremot arbetar revisionen ofta som en grupp. I nämnder och övriga politiska organ har majoriteten ordförandeposten, men i kommunrevisionen gäller det motsatta – alltså att oppositionen har ordförandeposten.

Hjälpte informationen på denna sida dig?

Meddela fel på sidan

Här kan du meddela om du saknar något eller om du hittat ett fel på denna sida.


Jag vill ha svar till min e-postadress. Obligatoriskt om du vill få ett svar.
Det du skickar till kommunen blir allmän handling.