Nämnder

Sigtuna kommun har åtta nämnder utöver kommunstyrelsen. Därutöver har Sigtuna kommun en nämnd gemensam med andra kommuner: överförmyndar­nämnden.

Kommunfullmäktige bestämmer vilka nämnder som ska finnas och vilka ledamöter som ska sitta i nämnderna. För varje nämnd fastställer fullmäktige ett reglemente där det anges vilken verksamhet som nämnden har ansvar för. Nämnderna beslutar i frågor inom sitt ansvarsområde. I varje kommun måste det utöver kommunfullmäktige finnas kommunstyrelse (som också är krisledningsnämnd), valnämnd och en överförmyndarnämnd eller en överförmyndare.

Mål och budget

Mål och budget är kommunens viktigaste styrdokument. Där fastställs kommunens övergripande mål.

Mål och budget

Förvaltningar

Till varje nämnd hör en förvaltning där tjänstepersoner arbetar för att genomföra besluten i praktiken samt bedriva all övrig verksamhet som ligger inom nämndens ansvarsområde.

Förvaltningar