Nämnder

Sigtuna kommun har, utöver kommunstyrelsen, nio nämnder. Därutöver har Sigtuna kommun två gemensamma nämnder med andra kommuner: Familjerättsnämnden och Överförmyndar­nämnden.

Sammanträdesdagar

Här kan du se alla sammanträdesdagar för kommunens nämnder, kommunstyrelse och fullmäktige.

Kommunfullmäktige bestämmer vilka nämnder som ska finnas och vilka ledamöter som ska sitta i nämnderna. För varje nämnd fastställer fullmäktige ett reglemente där det anges vilken verksamhet som nämnden har ansvar för. Nämnderna beslutar i frågor inom sitt ansvarsområde. I varje kommun måste det utöver kommunfullmäktige finnas kommunstyrelse (som också är krisledningsnämnd), valnämnd och en överförmyndarnämnd eller en överförmyndare.

Här kan du läsa mer om Mål och budget som är kommunens viktigaste styrdokument. Där fastställs kommunens övergripande mål.

Till varje nämnd hör en förvaltning där tjänstepersoner arbetar för att genomföra besluten i praktiken samt bedriva all övrig verksamhet som ligger inom nämndens ansvarsområde.