Avgifter

Avgifter regleras i socialtjänstlagen (SoL) och baseras på prisbasbeloppet. LSS-insatser är avgiftsfria, men det kan tillkomma avgifter för mat och boende.

Beräkna din äldreomsorgsavgift

Nedan kan du räkna ut vad du kommer få betala i äldreomsorgsavgift. Beräkningen är preliminär och kan avvika från din faktiska avgift.

Avgiftsutrymmet är det belopp som återstår av inkomsten när förbehållsbeloppet (minimibeloppet och boendekostnad/hyra) räknats av.

Vad menas med "Hushållets samlade inkomst efter skatt"

Fyll i hushållets (samtliga vuxnas) samlade inkomst efter skatt
Med inkomster avses:

 • Aktuella pensionsinkomster under innevarande år Folkpension, pensionstillskott, ATP, KPA, SPP, privata pensionsförsäkringar, delpension, yrkesskade- och arbetsskadelivränta, utlandspensioner, del av tilläggspensionen som överstiger pensionstillskottet samt övriga pensioner
 • Äldreförsörjningsstöd
 • Aktuella förvärvs- och kapitalinkomster
 • Inkomst av tjänst, inkomst av aktiv- och passiv näringsverksamhet, inkomst av kapital
 • Bostadsbidrag, bostadstillägg och särskilt bostadstillägg
 • Övriga inkomster
 • Livräntor, underhållsbidrag, barnbidrag, stipendier m fl övriga bidrag

Vad menas med Bostadskostnad

Det som ingår i bostadskostnaden är:

 • Hyra/avgift
 • 70 % av på räntan på bostadens lån
 • Avgift för sophämtning
 • Avgift för sotning
 • Vatten
 • El
 • Slamtömning
 • Kostnad för vägsamfällighet

‌Avgifter inom äldreomsorg

‌Avgift

Hemtjänstavgifter


Omvårdnadsavgift (maxtaxa)

2089 kr/månad

Timpris upp till maxtaxa*

313 kr/beviljad timme

Trygghetslarm*

246 kr/månad

Makar/sammanboende*

123 kr/månad och person

Förlust av larmknapp

1 039, 50 kr

Matdistribution utan efterrätt

59 kr/portion

Matdistribution med efterrätt69 kr/portion

Egenvård*

313 kr/beviljad timme

Ledsagarservice*

313 kr/beviljad timme

Avlösarservice över 12h*

313 kr/beviljad timme

Avgifter för dagverksamhet


Dagverksamhet kost

57 kr/dag

Dagverksamhet omvårdnad*

44 kr/dag

Resor till och från dagverksamhet

50 kr/resa, max 500 kr/månad

Avgifter för korttidsplats


Korttidsplats kost

115 kr/dag, max 3 488 kr/månad

Korttidsplats boendeavgift

72 kr/dygn

Korttidsplats omvårdnad*

71 kr/dygn

Avgifter för särskilt boende


Omvårdnadsavgift (maxttaxa)

2 089 kr/månad

Kost helpension

3 488 kr/månad

Hyra

Kan variera


‌Avgifter inom LSS/Socialpsykiatri

Avgifter

Avgifter socialpsykiatri


Boendestöd

Ingen avgift

Omvårdnadsavgift (maxtaxa)

2089 kr/månad

Timpris upp till maxtaxa*

313 kr/beviljad timme

Bostad med särskild service för vuxna (LSS)

Den enskilde betalar hyra samt egen kost, men ingen avgift för omvårdnadsinsater

Särskilt boende inom socialpsykiatrrin (SoL)**

Omvårdnadsavgift (maxtaxa) 2089 kr/månad

Korttidsvistelse (LSS)

Kommunen tar ut en avgift för mat om 112 kr/dygn, max 3 412 kr/månad

Turbundna resor (SoL)

0,110% av prisbasbelppet per enkel resa, taxa för rabatterat månadskort på SL

*Ingår i maxtaxan som är 2 089 kr/månad.

**För särskilt boende med särskild service för vuxna finns det möjlighet att ansöka om bostadsbidrag hos Försäkringskassan. För boendeformer som inte omfattas av hyreslagens regler och där ett hyresavtal inte tecknats debiteras en boendeavgift om 2146 kr/månad.

Hjälpte informationen på denna sidan dig?

Meddela fel på sidan

Här kan du meddela om du saknar något eller hittar fel på denna sida. Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här:

Jag vill ha svar till min e-postadress. Obligatoriskt om du vill få ett svar.
Det du skickar till kommunen blir allmän handling.