45 punkter som ska göra vår äldreomsorg mycket bättre

Vi är stolta över vår äldreomsorg. Men den kan också bli bättre. Nedan har vi räknat upp 45 insatser varav 39 vi redan klarat av. Alla i syfte att bli ännu bättre.

Kvinna i rullstol böjer sig ner och hälsar på en hund.

Sociala tjänstehundar finns nu på våra äldreboenden. Fotograf: Maskot Bildbyrå AB/Johnér.

1. Första kommun i Sverige att kvalitetscertifiera samtliga äldreboenden i egen regi.

Vi var tidigt ute med att certifiera oss enligt den så kallade Äldrestandarden, SS872500:2015. Redan 2018 blev Ymer äldreboende godkänd för certifiering. Sedan dess har övriga äldreboenden i kommunen tagit också tagit steget.

2. Ökad kvalitet inom hemtjänsten – 149 steg upp i Hemtjänstindex.

Nu har Hemtjänstindex 2023 publicerats - den stora undersökningen som mäter kvaliteten på hemtjänsten i Sveriges alla kommuner. Sigtuna kommun har klättrat från plats 194 till plats 45. Hög kontinuitet och tillgänglig information är områden där Sigtuna kommun har blivit bättre.

3. Utreda minutstyrning för mer flexibilitet inom hemtjänsten.

Vård- och omsorgsnämnden har fått i uppdrag av kommunfullmäktige att utreda styrningsmodell av hemtjänsten. Detta för att minska eller komma bort från den så kallade minutstyrningen och få till en hemtjänst som är mer flexibel för brukare och medarbetare.

 

4. Fler heltider. Färre vikarier.

Heltidslyftet är en satsning för att öka andelen heltidsanställda inom vård- och omsorgsförvaltningen. Detta ökar kontinuitet och kvalitet.

5. Satsning på ny välfärdsteknik för fler hjälpmedel.

Den tekniska utvecklingen inom vård och omsorg går fort framåt och vi vill erbjuda våra äldre nya tekniska lösningar för att öka trygghet, självständighet och välbefinnande. Det kan vara sensorer, robothundar, nattrokamera, VR-glasögon eller annat.

6. Språktest och utbildning – all personal ska behärska svenska.

Vi språktestar alla anställda inom äldreomsorgen, även de som har svenska som modersmål. När testet är genomfört skapas en handlingsplan för varje enskild medarbetare som har behov av stöd i det svenska språket. Målet är att alla ska uppnå minimikravet, det vill säga svenska motsvarande årskurs 9 för undersköterskor och gymnasienivå för legitimerad personal.

7. Anställda ungdomar för välgörande möten mellan generationer.

Ett samarbete med Ung Omsorg Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. där unga anställs för att jobba extra inom äldreomsorgen med enklare uppgifter som ska sätta guldkant på de äldres vardag. Målet är att ge de unga en introduktion in i arbetslivet och ett intresse för att jobba inom äldreomsorgen, samtidigt som de gör en insats för våra äldre.

8. Fler utbildade i omvårdnaden av personer i livets slutskede.

Ett femtiotal medarbetare har sedan 2021 utbildats för att bli palliativa ombud på sin arbetsplats. Utbildningen har genomförts av Palliativt kunskapscentrum, PKC, Region Stockholm.

9. Tid för utomhusaktiviteter alla dagar i veckan.

Det ska finnas möjlighet för alla som vill, att få komma ut och röra på sig, få frisk luft och vistas i naturen. Att vara ute är viktigt för välbefinnandet!

10. Stärkt samarbete med anhöriga.

Enhetscheferna på kommunens särskilda boenden har kontinuerliga samtal med anhöriga. Planer finns för att utveckla arbetet med anhörigombud.

11. Nattrokamera som trygghetsalternativ för den som inte vill bli störd av nattpersonal.

Tillsyn i hemmet nattetid sker med stöd av bemannad nattrokamera.

12. Regelbundna besök av sociala tjänstehundar på våra äldreboenden.

Djur används allt oftare inom vården och omsorgen. Deras nosar, tassar och mular lugnar, värmer och väcker minnen och känslor. Nästan alla våra äldreboenden får varje vecka besök av utbildade sociala tjänstehundar och deras hundförare.

13. Bred kompetens om kost – mat av hög kvalitet och näringstäthet.

Äldreomsorgen i Sigtuna kommun är först i Sverige med att vara cerifierade enligt ÄtUp-konceptet. För att utöka utbudet och möjligheten att påverka menyer pågår ett nära samarbete med måltidsservice.

14. Utbildningssatsning för höjd livskvalitet hos kommunens seniorer.

Föreläsningar i aktuella ämnen hålls på våra träffpunkter för att öka kunskap, trygghet och social samvaro.

15. Medarbetarstyrd organisation för tillvaratagande av kompetens.

Det är i mötet mellan medarbetare och invånare som förändring och utveckling sker. Medarbetaren är en av våra viktigaste resurser.

16. Undersköterskeutbildning på arbetstid för både tim- och fastanställda.

Tack vare den statliga satsningen Äldreomsorgslyftet kan både fast anställda och timanställda läsa undersköterskeutbildning på arbetstid. Några har redan gjort det. Nu får fler möjlighet.

17. Möjlighet att handla mat via nätet – större valfrihet för invånare med hemtjänst.

Vi blir mer digitala. Till exempel kan invånare som har hemtjänst handla mat på nätet vilket skapar större valfrihet och mer tid över till annat.

18. Fast omsorgskontakt – anpassa vård och omsorg till individuella behov.

En egen kontaktperson som ser till att vården och omsorgen samordnas och anpassas till det individuella behovet.

19. Silviacertifierade äldreboenden – utbilda all personal i demensvård.

Silviahemscertifiering Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. innebär att all personal på enheten – undersköterskor, sjuksköterskor, lokalvårdare, vaktmästare, chefer med flera – blir utbildade i demensvård.

20. Ökad bemanning – fler sjuksköterskor, fysio- och arbetsterapeuter.

En satsning där vi har utökat bemanningen med fler sjuksköterskor och fysio- och arbetsterapeuter. Kommunen har idag inga vakanser.

21. Bättre introduktion för nyanställda och vikarier.

Nya arbetssätt och en personlig kompetensutvecklingsplan ingår bland annat.

22. Kommunikationsinsatser – månadsbrev och digitala anslagstavlor för boende och anhöriga.

Månadsbrev till anhöriga kompletteras med digitala anslagstavlor. På så vis hoppas vi skapa en bättre och mer kontinuerlig kommunikation med både anhöriga och brukare om vad vi gör och vad som är på gång i våra verksamheter.

23. Tandem-elcyklar som möjliggör cykelturer i friska luften.

Elcyklar i tandemmodell gör det enklare att ta sig ut lite längre sträckor tillsammans med vår personal. Passar även dem som har behov av rörelsehjälpmedel.

24. Ny teknik för virtuella utflykter och upplevelser av fjärran platser på våra äldreboenden.

Med hjälp av VR-glasögon är omvärlden inte långt borta.

25. Förtroenderåd med boende, anhöriga, politiker och anställda på våra äldreboenden.

Våra förtroenderåd skapar inflytande, engagemang och öppenhet. Det är viktigt för alla berörda.

26. Utvecklingssatsning på framtidens korttidsplatser.

En insats för att jobba mer strukturerat och metodiskt med korttidsenheten. Målet är att de som lämnar korttidsenheten ska må så mycket bättre när de lämnar enheten att de klarar sig bättre hemma. Det handlar bland annat om att arbeta multiprofesionellt i olika team.

27. Trivsammare miljö på våra äldreboenden.

Miljön inomhus och utomhus påverkar välbefinnandet och det är av stor vikt att den är trivsam.

28. Gemensamma senioraktiviteter för att minska ofrivillig ensamhet.

Vi jobbar aktivt för att få igång flera aktiviteter som kan minska ofrivillig ensamhet bland äldre. Till exempel äldremässor, mellofestival för seniorer, körsång, måleri med mera.

29. Träffpunkten – utökade möjligheter till senioraktiviteter och spontana möten.

Ett stort arbete har gjorts för att få igång aktiviteter som passar och önskas av våra seniorer på Träffpunkten i Märsta centrum och Träffpunkten i Sigtuna stad. Aktiviteterna är öppna för alla seniorer även om det ibland är olika föreningar som står bakom evenemanget.

30. Äldrepedagoger – förstärkt kompetens inom demensvård, välfärdsteknik och aktiviteter för seniorer.

Vi har anställt särskilda äldrepedagoger som jobbar inom demens, välfärdsteknik och aktivitetsutveckling för att bli ännu bättre inom dessa områden.

31. Ny chefsorganisation med färre anställda per chef.

Vi har skapat en tätare och stabilare chefsorganisation, med färre anställda per chef på våra äldreboenden. Målet är att personer i ledningsposition ska bli mer tillgängliga för de boende, medarbetare och anhöriga.

32. Ökad valfrihet inom hemtjänst och boende – välj fritt mellan våra utförare.

För invånare med behov av hemtjänst finns nu tre olika utförare att välja mellan. För invånare som ska flytta till särskilt boende finns ett utbud i både egen samt privat regi att välja mellan.

33. Ny äldreomsorgsplan för en långsiktigt stabil och hållbar äldreomsorg.

För att uppnå livskvalitet hela livet för seniorer i Sigtuna kommun har vi tagit fram en äldreomsorgsplan Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.. Där beskriver vi hur vi kan skapa en stabil äldreomsorg som tillhör de 50 bästa i landet.

34. Utveckling av nya tjänster med hjälp av AI.

AI är det nya, hur kan den nya tekniken hjälpa oss? Kan vi med teknikens hjälp bli mer effektiva och skapa förutsättningar för att ta oss an framtidens utmaningar?

35. Digital nyckelhantering för ökad trygghet i hemtjänsten.

Med digitala lås ökar vi tryggheten, samtidigt som vi skapar en bättre arbetsmiljö för medarbetarna.

36. Beredskapsombud och stärkt kompetens för eventuella kriser.

Vi förbereder och rustar oss för det vi aldrig hoppas ska hända, för allas vår trygghet.

37. Seniordialoger och seniormässa.

Tillfällen för kommunens invånare att delta i dialoger kring aktuella ämnen samt för att ta del av information från kommunen.

38. Utveckling av måltidskoncept med buffé.

Konceptet att inrätta lunchrestauranger på våra särskilda boenden kommer att ge fler alternativ för invånaren samt ge en extra möjlighet till social samvaro.

39. Livsstil och hjärnhälsa – evidensbaserat projekt för hälsosamt åldrande.

Vår livsstil kan förebygga minnesproblem och förbättra vår hjärnhälsa. Projektet bygger på 5-fingermodellen som enligt forskning kan bromsa och förebygga demenssjukdom.

40. Berika samtliga äldreboenden med olika profiler - Spa & hälsa, Musik & kultur, Trädgård, Natur & kultur.

Utöver de allmänna aktiviteter som erbjuds på alla särskilda boenden har vi valt att ta fram olika profiler för särskilda boenden i egen regi för att tillmötesgå invånarnas individuella intressen.

41. Team för ökad personcentrerad omsorg.

Vi arbetar strukturerat i team för att ta tillvara på all den kompetens som finns samt för att se till personens specifika behov.

42. Wifi och breddat kanalutbud på samtliga boenden.

På våra boenden kommer det att installeras en tv-lösning som bättre ska tillmötesgå önskemål och behov hos den som bor hos oss. I våra allmänna lokaler kommer det att installeras wifi som kommer att vara tillgängligt för alla.

43. Uppsökande verksamhet med samtalserbjudande för invånare som är 80 år och äldre.

För att motverka ofrivillig ensamhet erbjuds alla invånare över 80 år hälsofrämjande samtal Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

44. Fastanställda sjuksköterskor istället för inhyrda.

All legitimerad personal som arbetar dagtid i vård- och omsorgsförvaltningen är nu anställda i Sigtuna kommun. Under jourtid finns en trygg lösning för att tillgodose de behov som eventuellt uppstår.

45. Invånare med hemtjänst ska i större utsträckning mötas av samma personal.

Arbete pågår för att minska antalet hemtjänstpersonal som invånaren möter. Sigtuna kommun ligger redan nu under rikssnittet när det gäller antalet möten.

Hjälpte informationen på denna sida dig?

Meddela fel på sidan

Här kan du meddela om du saknar något eller om du hittat ett fel på denna sida.


Jag vill ha svar till min e-postadress. Obligatoriskt om du vill få ett svar.
Det du skickar till kommunen blir allmän handling.