Samhällsbyggnadskontoret

På samhällsbyggnadskontoret samlar vi kommunens samhällsplanering. Förvaltningen ansvarar bland annat även för bygglov, miljö- och hälsoskyddsfrågor, tillståndsprövning, drift av utemiljö samt fastighetsförvaltning. Här kan du lära känna vår verksamhet bättre och ta del av våra servicelöften.

Om samhällsbyggnadskontoret

Kontoret ansvarar för fysisk planering, exploatering och investeringar i kommunen. Här ingår både byggnation av gator, parker och torg samt verksamhetslokaler. Fastighetsförvaltningen har även ansvar för förvaltning, drift och underhåll av kommunens verksamhetslokaler. Vi underhåller och sköter om kommunens utemiljöer, gator, parker, lekplatser, torg och andra allmänna ytor. Vi har också hand om kommunens naturvård och naturreservat.

Vi är också en förvaltning där vi renodlar olika typer av beslut som kommunen tar mot enskilda för bättre samverkan och service gentemot våra invånare. Här ingår exempelvis bygglov, miljö- och hälsoskyddsfrågor och tillståndsprövning.

Samhällsbyggnadskontoret ansvarar bland annat för

 • fysisk planering, översiktliga planer, detaljplaner
 • byggprojekt
 • bostadsförsörjningsplanering
 • mark- och exploateringsfrågor
 • gator, vägar, gång- och cykelvägar
 • park och skog
 • trafikfrågor, myndighetsutövning, trafiksäkerhet
 • adressättning och lägenhetsnumrering
 • kartor, stomnät och mättjänster

Våra servicelöften

För att du som invånare ska veta vad du kan förvänta dig av oss gällande service, bemötande och tillgänglighet har kommunens förvaltningar tagit fram så kallade servicelöften för våra verksamheter. På samhällsbyggnadskontoret har vi tagit fram servicelöften för

 • vårt arbete med bygglov, miljöskydd, tillståndsprövning och livsmedelshantering
 • när vi hanterar beställningar av nybyggnadskartor samt begäran om planbesked
 • när vi informerar om byggnationer av kommunala lokaler
 • vår lokalvård i kommunens verksamhetslokaler
 • skötsel av kommunens byggnader, lokaler och offentliga utemiljöer.

Bygglov, miljöskydd samt tillståndsprövning

Vår tjänst

Vi som arbetar med bygglov, miljö- och hälsoskyddsfrågor samt tillståndsprövning

 • arbetar för att förbättra livsmiljön för dagens och morgondagens invånare
 • står för en myndighetsutövning som är rättssäker, effektiv och serviceinriktad
 • ansvarar för livsmedelskontroll, miljö- och hälsoskyddsfrågor, bygglov samt tillståndsverksamhet inom alkohol- och tobak.

Som invånare kan du förvänta dig att

 • vi möter dig som invånare, privatperson såväl som verksamhetsutövare, på ett serviceinriktat sätt
 • vi samarbetar med andra inom kommunen när det krävs för att hantera din fråga
 • vi är kunniga inom våra områden och hanterar ditt ärende på ett likvärdigt och rättssäkert sätt
 • vi möter dina behov och ger tydlig information om de förutsättningar som gäller för ditt ärende. Däremot kan vi inte ge dig specifika förslag eller råd om hur du ska göra.
 • vi är öppna med information, svarar dig skyndsamt och genomför en så snabb och kostnadseffektiv handläggning som möjligt.

Vi förväntar oss av dig att

 • du är aktiv i din kontakt med oss och ger oss den information vi behöver så att vi kan hjälpa dig med ditt ärende
 • du tar ställning till om vi uppfyller vårt servicelöfte. Lämna din synpunkt genom Tyck till-funktionen på sigtuna.se.

Bygglov

Vår tjänst

 • Vi som arbetar med bygglov handlägger ärenden inom bygglov, tillsyn, strandskyddsdispens och bostadsanpassning. Myndighetsutövningen görs med stöd av beslutade lagar och förordningar.
 • Vi besvarar frågor inom våra verksamhetsområden samt bistår med information och service till dig som invånare.
 • Vi verkar för en god bebyggd miljö. Det som byggs ska vara beständigt, tryggt och tillgängligt.

Som invånare kan du förvänta dig

 • vi meddelar tydliga och förståeliga beslut
 • beslut om lov och förhandsbesked meddelas inom 10 veckor från det att fullständigt underlag inkommit till oss
 • beslut i anmälanärenden meddelas inom fyra veckor från det att fullständigt underlag inkommit till oss
 • utbetalning av bostadsanpassningsbidrag meddelas inom 10 arbetsdagar från det att fullständigt underlag inkommit till oss.

Vi förväntar oss av dig att

 • du kontaktar oss i god tid innan du vill påbörja ditt byggprojekt
 • du tar ställning till om vi uppfyller vårt servicelöfte.

Miljö- och hälsoskydd

Vår tjänst

 • Vi besvarar frågor inom miljöbalkens område och tillhörande förordningar och föreskrifter kopplade till detta.
 • Vi verkar för att uppnå globala, nationella och regionala miljömål och vårt arbete innefattar arbete med hållbarhet ur alla tre dimensioner, den sociala, ekonomiska och miljömässiga.

Som invånare kan du förvänta dig att

 • när du använder våra e-tjänster kommer ärendet tilldelas en handläggare inom 3 arbetsdagar
 • vi fattar beslut i ditt anmälningsärende inom 6 veckor efter att ärendet registrerats hos oss på enheten
 • återkoppling på utförd tillsyn ges inom sju arbetsdagar om inget annat överenskommits.

Vi förväntar oss av dig att

 • du som är verksamhetsutövare meddelar oss i god tid om din verksamhet förändras
 • du tar ställning till om vi uppfyller vårt servicelöfte.

Livsmedel

Vår tjänst

 • Vi verkar för god folkhälsa, för att du ska känna dig trygg med det du äter och dricker samt för sund konkurrens mellan företag där alla behandlas lika.
 • Vi verkar inom tillsyn, kontroll och rådgivning gällande livsmedelslagstiftning, alkohollagstiftning, tobakslagstiftning och receptfria läkemedel.

Som invånare kan du förvänta dig att

 • anmälan om registrering av livsmedelsanläggning handläggs inom tio arbetsdagar
 • beslut gällande stadigvarande serveringstillstånd tas inom åtta veckor från dagen då komplett ansökan kommit in
 • återkoppling på utförd tillsyn och kontroll ges inom sju arbetsdagar om inget annat överenskommits
 • senast fem arbetsdagar efter ansökan om serverings- eller tobakstillstånd inkommit skickas ett mottagningsbevis med kontaktuppgifter till handläggaren och anvisningar för eventuella kompletteringar.

Vi förväntar oss av dig att

 • din ansökan eller anmälan är komplett ifylld av rätt person, det vill säga av den som är kunnig och behörig
 • du tar ställning till om vi uppfyller vårt servicelöfte
 • du meddelar oss när din verksamhet förändras samt att du bidrar till ömsesidig respekt och samarbete.

Hantering av beställning av nybyggnadskarta

Vår tjänst

 • Samhällsbyggnadskontoret tar emot cirka 180 beställningar av nybyggnadskartor årligen. En nybyggnadskarta tar ungefär tio arbetsdagar att producera.
 • Ansvarig enhet är samhällsbyggnadskontorets geodataenhet.

Som invånare kan du förvänta dig att

 • du får en bekräftelse att din ansökan tagits emot i samband med beställningen
 • du i samband med bekräftelsen får information om hur du kan nå oss för fortsatt information och kontakt kring ditt ärende
 • vi kommer att informera dig om det tar mer än tio arbetsdagar att ta fram din karta.

Vi förväntar oss av dig att

 • ansökan görs via e-tjänst på Sigtuna kommuns webbplats
 • ansökan är komplett och att alla detaljer är ifyllda i beställningsformuläret.

Hantering av begäran om planbesked

Vår tjänst

 • Samhällsbyggnadskontoret tar emot mellan fem och femton begäran om planbesked årligen. Enligt plan- och bygglagen ska dessa besvaras inom fyra månader.
 • Ansvarig enhet är samhällsbyggnadskontorets planenhet.

Som invånare kan du förvänta dig att

 • samhällsbyggnadskontoret bekräftar att din ansökan tagits emot inom två arbetsdagar
 • du får ett ärendenummer för fortsatt information. Det kan du uppge för att få mer information genom kommunens kontaktcenter
 • du får ett beslut inom fyra månader
 • om det tar mer än fyra månader kommer vi att kontakta dig.

Vi förväntar oss av dig att

 • ansökan görs via blankett på Sigtuna kommuns webbplats
 • ansökan är komplett och att alla bilagor finns med.

Information om byggnation av kommunal lokal

Vår tjänst

 • Samhällsbyggnadskontoret genomför ett flertal byggprojekt årligen av kommunala verksamhetslokaler, till exempel skolor och omsorgsboenden.
 • En ärlig och transparent kommunikation med närboende tidigt i processen och under projektets gång är nödvändig för ett gott resultat.
 • Ansvarig enhet är samhällsbyggnadskontorets byggprojektenhet.

Som invånare kan du förvänta dig att

 • vi informerar med en skylt på platsen om vad som ska byggas och dess tidplan
 • du som berörd och/eller närboende får ett första informationsblad tidigt i processen och sedan kontinuerligt under projektets genomförande
 • du får mer information genom att fråga efter ansvarig projektledare hos kommunens kontaktcenter
 • du kan följa större byggprojekt på Sigtuna kommuns webbplats där det står när projektet uppskattas vara klart.

Vi förväntar oss av dig att

 • du hör av dig om du har frågor eller synpunkter
 • du har en förståelse för vårt arbete och nyttan av detta.

Lokalvård i kommunens verksamhetslokaler

Vår tjänst

 • Kommunen har ansvaret för lokalvården i de lokaler där kommunen har sin verksamhet.
 • Lokalvård innebär att lokalerna städas så att de som besöker dem får ett bra intryck och upplever att de är trygga, rena och fina.

Som invånare eller hyresgäst kan du förvänta dig att

 • de kommunala lokaler som du besöker städas enligt schema och när det är nystädat är lokalerna trygga, rena och fina
 • vi behandlar alla lika och att du blir bemött på ett välkomnande och respektfullt sätt
 • vi i dialog med dig är lyhörda, flexibla och öppna och hanterar din fråga med enkelhet och snabbhet
 • dygnet runt kunna anmäla brister, fel eller lämna synpunkter via sigtuna.se
 • få en första återkoppling på din synpunkt eller anmälan inom två arbetsdagar samt statusuppdateringar i ditt ärende.

Vi förväntar oss av dig som vistas i våra lokaler att

 • du är rädd om våra gemensamma miljöer där vi ska vistas och lämnar dem i det skick som du vill möta dem
 • du som är verksamhetsansvarig har kännedom om hur ofta och vilka dagar dina lokaler ska städas

Skötsel av kommunens byggnader och verksamhetslokaler

Vår tjänst

 • Kommunen har ansvaret för förvaltning och skötsel av de lokaler där kommunen har verksamhet och som invånare eller företagare hyr av kommunen.
 • Förvaltning och skötsel innebär att se till att byggnader och lokaler fungerar som de ska och att de som befinner sig i lokalerna känner sig säkra, trygga och mår bra. Vi underhåller byggnaderna så att de ska hålla i många år.

Som invånare eller hyresgäst kan du förvänta dig att

 • ha tillgång till väl fungerande, hållbara och tillgängliga byggnader och verksamhetslokaler
 • bli välkomnad och bemött på ett serviceinriktat och ansvarstagande sätt i din kontakt med oss
 • vi lyssnar på din fråga och gör vårt bästa för att hitta en lösning på ett enkelt, professionellt och respektfullt sätt
 • kunna göra serviceanmälan dygnet runt via sigtuna.se
 • få en första återkoppling på din serviceanmälan inom två arbetsdagar samt statusuppdateringar i ditt ärende.

Vi förväntar oss av dig som vistas i våra lokaler att

 • du gör en serviceanmälan eller lämnar en synpunkt via sigtuna.se om du upptäcker ett fel, skadegörelse eller andra brister
 • du är rädd om våra lokaler och hanterar dem varsamt.

Skötsel av offentliga utemiljöer

Vår tjänst

 • Sigtuna kommun underhåller och sköter om alla offentliga utomhusmiljöer såsom parker, gator och naturområden.
 • Sigtuna ska vara en kommun där invånare och besökare trivs i våra utemiljöer, känner sig trygga, välkomna och upplever en god tillgänglighet.

Som invånare kan du förvänta dig att

 • i kontakten med oss få ett trevligt och lyhört bemötande där vi hanterar din fråga med engagemang och professionalitet
 • ha möjlighet att lämna synpunkter på skötseln av vår gemensamma utemiljö genom att använda kommunens digitala felanmälan av utemiljö (du hittar den på sigtuna.se eller via appen Felanmälan Sigtuna)
 • vi informerar dig om aktuella arbeten via anslag, sigtuna.se eller sociala medier
 • felanmälan är enkel att använda och kan göras dygnet runt
 • få en första återkoppling på din synpunkt eller felanmälan inom två arbetsdagar samt statusuppdateringar i ditt ärende.

Vi förväntar oss av dig som boende eller anhörig att

 • du anmäler fel, skadegörelse eller sådant som är trasigt via kommunens digitala felanmälan för utemiljö på sigtuna.se eller appen Felanmälan Sigtuna
 • du fyller i din felanmälan eller synpunkt så tydligt som möjligt
 • du är rädd om våra gemensamma utemiljöer och hanterar dem varsamt.

Hjälpte informationen på denna sida dig?

Meddela fel på sidan

Här kan du meddela om du saknar något eller om du hittat ett fel på denna sida.


Jag vill ha svar till min e-postadress. Obligatoriskt om du vill få ett svar.
Det du skickar till kommunen blir allmän handling.