Socialförvaltningen

Socialförvaltningen erbjuder olika former av råd, stöd och behandling så att alla invånare ska kunna leva ett så självständigt och bra liv som möjligt. Vi arbetar också uppsökande för att förebygga problem innan de blir för stora, men gör också utredningar och fattar myndighetsbeslut utifrån olika lagar. Här kan du lära känna vår verksamhet och våra enheter bättre och ta del av våra servicelöften.

Innehåll på denna sida

Socialförvaltningen erbjuder stöd till barn, ungdomar och deras familjer, vuxna med beroende- och missbruksproblematik och deras anhöriga samt kriminella avhoppare. Vi ger stöd till personer som utsätts för eller utsätter någon för våld i nära relation. Vi gör uppföljning av familjehem och familjehemsplacerade barn. Vi kan ge tillfälligt ekonomiskt bistånd, arbetar för att de som står utanför arbetsmarknaden ska komma i egen försörjning och hjälpa till vid etablering av anvisade nyanlända till kommunen. Även familjerättsliga frågor och familjerådgivning ingår i vårt ansvarsområde.

Vi ansvarar också för barn och ungdomar i transit och de som söker asyl, då Sigtuna kommun är en ankomstkommun.

Vi stödjer socialnämnden att fatta beslut genom att ta fram underlag och följa upp. Vi verkställer också socialnämndens beslut.

Vi organiserar både uppsökande och öppen verksamhet för barn, ungdomar och deras familjer samt vuxna med beroende- och missbruksproblematik. Vi driver familjecentralen, ungdomsmottagningen och MiniMaria i samverkan med bland annat Region Stockholm.

Vi driver verksamheterna Socialjouren Nordväst, Stödcentrum Nordväst och Barnahus Stockholm Nord, även för övriga nordvästkommuners räkning.

Vi utför myndighetsutövning enligt socialtjänstlagen (SoL), lagen om vård av missbruk i vissa fall (LVM), lagen om vård av unga (LVU) och föräldrabalken (FB).

Vår organisation

Enheten för mottagning, familjehem och familjerätt

Enheten hanterar inkomna orosanmälningar och ansökningar för barn, unga och vuxna.

Vi utreder familjehem, kontaktfamiljer, kontaktpersoner och särskilt förordnade vårdnadshavare (SFV) samt matchar barn och ungdomars behov med rätt familj. Enheten följer också upp barn och ungdomar som är placerade i familjehem.

Vi har ansvar för familjerättsliga frågor och är stöd till föräldrar som vid en separation har svårt att komma överens. Som invånare kan du vända dig hit för att få råd och stöd i frågor som rör vårdnad, boende och umgänge. Enheten fastställer också faderskap och föräldraskap och ger hjälp i frågor om adoption.

Enheten för missbruk och våld i nära relation

Vi riktar oss till vuxna med missbruksproblematik och som är i behov av stöd och hjälp för att antingen bli fri från sitt missbruk eller minska det. Enheten ger också stöd och hjälp till vuxna personer som befinner sig i en relation där det förekommer våld. Enheten utreder och bedömer även ansökningar från kriminella avhoppare vad gäller deras behov av insatser, stöd och hjälp.

Enheten för arbete och försörjning

Vi arbetar för att få de som lever på ekonomiskt bistånd och de som står utanför arbetsmarknaden till egen försörjning, samt arbeta med integration för att få ut nyanlända i jobb. Enheten ansvarar för ekonomiskt bistånd, arbetsmarknadsinsatser, mottagning och etablering av nyanlända, dödsbo, genomgångsbostäder, boende enligt bosättningslagen och massflyktingdirektivet samt utreder felaktiga utbetalningar.

Utredningsenheten barn och ungdom

Vi genomför utredningar för att bedöma barns och ungdomars behov av skydd och stöd. Målgruppen är barn och ungdomar i åldern 0-20 år. En utredning görs av en eller flera socialsekreterare i nära samarbete med barnet/den unge och familjen. Till enheten hör också insatsgruppen som följer upp de insatser som utredningen eventuellt leder till.

Operativa enheten

Enheten består av team/grupper som arbetar med socialt förändringsarbete. Arbetet sker där barn och unga befinner sig, det kan vara i fält, på skolan eller i barnets hemmiljö. På enheten finns både socialsekreterare och behandlare som arbetar tillsammans som team för att stötta, hjälpa och skydda barn och deras familjer. Till enheten tillhör Valstagruppen, Stadsdelsmammor, Trygghetsteamet, Barnsäkerhetsteamet och Skolteamet.

Öppenvårdsenheten

Vi jobbar både förebyggande och på första linjens nivå, det vill säga ger stöd vid tidiga tecken och innan problemen blir för stora. Enheten erbjuder råd, stöd och behandling för alla åldrar. Vi arbetar även på uppdrag från våra utredningsenheter. I öppenvårdsenheten ingår verksamheterna öppenvården, familjecentralen, ungdomsmottagningen, MiniMaria och Särskild Kvalificerad Kontaktperson (SKKP).

Kommungemensamma resurser

Socialförvaltningen driver på uppdrag av andra norrortskommuner verksamheterna Socialjouren Nordväst, Stödcentrum Nordväst och Barnahus Stockholm Nord, med Sigtuna kommun som huvudman.

Stab

Vi samordnar och följer upp förvaltningens verksamheter med invånarnas behov som utgångspunkt. Vi erbjuder olika typer av stöd till övriga förvaltningen och socialnämnden och tar fram underlag för politiska beslut och uppföljning. Här hanteras bland annat administration, statistik, IT-system, kvalitetsuppföljning och avvikelser.

Våra servicelöften

För att du som invånare ska veta vad du kan förvänta dig av oss gällande service, bemötande och tillgänglighet har kommunens förvaltningar tagit fram så kallade servicelöften för våra verksamheter. Det har vi gjort även för vad du kan förvänta dig av socialförvaltningen när vi ger rådgivning och stöd via öppenvård direkt, arbetar för att kommunens invånare ska komma till egen försörjning samt utreder behov av stöd i övrigt.

Rådgivning och stöd via öppenvård direkt

Vår tjänst

 • Som invånare ska du snabbt kunna få kontakt med öppenvård direkt om du behöver råd och stöd i familjefrågor som berör dig och/eller din familj.

Som invånare kan du förvänta dig att

 • du kan kontakta öppenvård direkt om du behöver råd, stöd vägledning i frågor som berör relationer, beroendeproblematik, konflikter eller psykisk ohälsa
 • behandlaren visar förståelse för din situation
 • du inom 2 dagar får kontakt för rådgivning via telefon eller e-post och inom 2 veckor kan få tid för ett kostnadsfritt besök om så önskas
 • om vi inte kan hjälpa dig ska vi göra vårt bästa för att hänvisa dig rätt.

Vi förväntar oss av dig att

 • du kontaktar oss när du har behov utav rådgivning och stöd
 • du tar ställning till om vi uppfyller vårt servicelöfte. Lämna din synpunkt på sigtuna.se.

Arbete och försörjning

Vår tjänst

Enheten för arbete och försörjning arbetar aktivt för att kommunens invånare ska komma till egen försörjning genom arbete, studier eller via andra huvudmän/ersättningar. Vid behov av ekonomisk hjälp kan kommunens invånare vara berättigade ekonomiskt bistånd. Våra huvudsakliga uppdrag är ekonomiskt bistånd, arbetsmarknadsinsatser och etablering för nyanlända.

Som invånare kan du förvänta dig att

 • vid en komplett inlämnad nyansökan förvänta dig ett beslut inom fem arbetsdagar.

Vi förväntar oss av dig att

 • du är delaktig i din utredning och gör vad du kan för att hitta en egen försörjning
 • du lämnar korrekt och fullständig information kring din familjesituation, sysselsättning, boende och ekonomi.

Utreda behov av stöd

Vår tjänst

Hos oss kan du få dina eller dina minderåriga barns behov av stöd utredda utifrån en inkommen ansökan eller anmälan. En utredning syftar till att kartlägga ditt eller dina barns behov. Du kan få stöd och hjälp i att förändra din eller din familjs situation. Då du är expert på din situation är delaktighet en viktig del av kartläggningen.

Som invånare kan du förvänta dig att

 • du blir bemött på ett förtroendefullt och respektfullt sätt med fokus på just din specifika situation
 • information ges på ett sätt som du förstår
 • vi välkomnar dina frågor och delaktighet och gör vårt bästa för att du ska få svar och känna dig inkluderad
 • utredningen handläggs skyndsamt med fokus på rättssäkerhet och kvalité och du kommer fortlöpande kunna få information om din eller dina barns utredning
 • det är alltid barnets bästa som styr vår bedömning och val av insats
 • det ska vara lätt att få kontakt med din handläggare via till exempel telefon eller e-post.

Vi förväntar oss av dig

 • ömsesidig respekt, ärlighet och samarbete
 • att du ställer frågor och säger till om det är något du vill förtydliga eller inte förstår
 • du tar ställning till om vi uppfyller vårt servicelöfte. Lämna din synpunkt på sigtuna.se.

Hjälpte informationen på denna sida dig?

Meddela fel på sidan

Här kan du meddela om du saknar något eller om du hittat ett fel på denna sida.


Jag vill ha svar till min e-postadress. Obligatoriskt om du vill få ett svar.
Det du skickar till kommunen blir allmän handling.