Vård- och omsorgsförvaltningen

Vård- och omsorgsförvaltningen och tillhörande nämnd ansvarar för service, stöd, vård och omsorg till äldre och personer med funktionsnedsättning samt myndighetsutövning enligt gällande lagstiftning. Här kan du lära känna våra verksamheter bättre och ta del av våra servicelöften.

Kort fakta om oss

Förvaltning och nämnd ansvarar också för att verksamheterna bedrivs, följs upp och utvärderas i enlighet med de mål och riktlinjer som finns i lag och författning, föreskrifter och allmänna råd samt övergripande mål i kommunen. Ett annat viktigt område är att arbeta med planering och utveckling inför framtida behov genom att göra sig väl förtrogna med de sociala förhållandena som rör äldre och personer med funktionsnedsättning i kommunen.

Vi på vård- och omsorgsförvaltningen

Avdelningen för myndighetsutövning

Detta verksamhetsområde ansvarar för att utreda och fatta beslut inom LSS, socialpsykiatri och äldreomsorg. Avdelningen ansvarar för uppföljning av fattade beslut.

Avdelningen för LSS och socialpsykiatri

De båda verksamhetsområdena ansvarar för service, stöd, vård och omsorg till personer med en funktionsnedsättning. Hälso- och sjukvård upp till sjuksköterskenivå ingår i särskilda boendeformer och daglig verksamhet. Verksamhetsområde LSS omfattar personlig assistans, ledsagning, kontaktperson, avlösarservice i hemmet, korttidsvistelse, bostad med särskild service för vuxna och daglig verksamhet. Socialpsykiatrin omfattar boendestöd, sysselsättning, träffpunkt och särskilt boende.

Avdelningen för äldreomsorg och hälso- och sjukvård

Verksamhetsområdet omfattar korttidsplats, trygghetslarm, nattinsatser i ordinärt boende, dagverksamhet för personer med demensdiagnos, särskilt boende. Hälso- och sjukvård upp till sjuksköterskenvå ingår i särskilt boende och dagverksamhet.

Hemtjänst inklusive ledsagning och avlösarservice utförst av tre externa leverantörer.

Här finns också den förebyggande enheten som stödjer äldreomsorg, LSS och socialpsykiatri med anhörigkonsulenter och aktivitetssamordnare.

Våra servicelöften

För att du som invånare ska veta vad du kan förvänta dig av oss gällande service, bemötande och tillgänglighet har kommunens förvaltningar tagit fram så kallade servicelöften för våra verksamheter. På vård- och omsorgsförvaltningen har vi servicelöften för boendestöd, särskilda boenden samt myndighetsenhetens arbete med ansökan om hemtjänst och hemhjälp.

Boendestöd

Vår tjänst

 • Boendestöd riktas främst till dig med funktionsnedsättning. Boendestödet innebär att personal kommer hem och ger stöd i din egen lägenhet, för att du ska få dina behov och möjligheter till utveckling i vardagen.
 • Det är ditt behov som avgör hur vida du blir beviljat ett särskilt boende.
 • Oavsett vem som hjälper dig ska du känna dig trygg med ditt boendestöd.

Som invånare kan du förvänta dig att

 • känna trygghet i ditt boendestöd
 • få kontakt och vägledning av ditt boendestöd.

Vi förväntar oss av dig

 • ett respektfullt bemötande.

Särskilt boende

Vår tjänst

 • Ett särskilt boende för äldre är till för dig som inte längre kan få behovet av omsorg, trygghet och säkerhet tillgodosett i det egna hemmet.
 • Det är ditt behov som avgör hur vida du blir beviljat ett särskilt boende.
 • Oavsett var du får ditt särskilt boende ska du känna dig trygg där.

Som invånare kan du förvänta dig att

 • känna trygghet i ditt särskilda boende
 • få kontakt och vägledning under tiden du är på ditt särskilda boende.

Vi förväntar oss av dig

 • ett respektfullt bemötande.

Ansökan om hemtjänst och hemhjälp

Vår tjänst

 • För att du ska kunna bo kvar hemma och känna dig trygg i din vardag kan du få hemtjänst. Det kan vara allt från serviceinsatser några timmar per månad till omfattande omvårdnad med insatser flera gånger per dygn.
 • Det är ditt behov som avgör vilket stöd du blir beviljad.
 • Vi erbjuder handläggningsprocess där du få svar så snabbt som möjligt utan dröjsmål.

Som invånare kan du förvänta dig att

 • känna trygghet och bli bemött på ett förtroendefullt sätt
 • få kontakt och vägledning vardagar mellan klockan 09.00-10.00
 • när en komplett ansökan lämnats in, får du ett beslut inom tre veckor.

Vi förväntar oss av dig

 • ett respektfullt bemötande.

Hjälpte informationen på denna sida dig?

Meddela fel på sidan

Här kan du meddela om du saknar något eller om du hittat ett fel på denna sida.


Jag vill ha svar till min e-postadress. Obligatoriskt om du vill få ett svar.
Det du skickar till kommunen blir allmän handling.