Individ- och familjeomsorgsförvaltningen

Individ- och familjeomsorgsförvaltningen och tillhörande nämnd erbjuder olika former av råd, stöd, behandling och omsorg så att alla invånare ska kunna leva ett så självständigt och bra liv som möjligt. Individ- och familjeomsorgsförvaltningen ansvarar för hela processen från utredningar av behov till beslut, utförande, uppföljning och utveckling av insatser.

Verksamheten är indelad i följande områden:

Myndighetsutövning

Mottagningsenhet, utredningsenhet samt insats- och familjehemsenhet ansvarar för all myndighetsutövning gällande barn, ungdomar och familjer. De ansvarar även för uppföljning av familjehem och familjehemsplacerade barn.
De har också ansvarat för ungdomar i transit, asyl och PUT då Sigtuna kommun är en ankomstkommun.

Enheten för missbruk och våld i nära relation ansvarar för vuxna med beroende- och missbruksproblematik samt personer som utsatts för våld i nära relation. Till enheten hör också Inackorderingshemmet Pallas, som är ett boende för vuxna med missbruksproblem.

Öppenvårdsenheten - Förebyggande och insatser

Organiserar all öppen verksamhet i egen regi som bedrivs för barn, ungdomar och deras familjer samt vuxna med beroende- och missbruksproblematik. Enheten består av öppenvård barn och unga, familjecentral, minimaria. Öppenvård vuxen erbjuder stödinsatser för vuxna med beroende- och missbruksproblematik och deras anhöriga. Enheten erbjuder även övrigt stöd direkt i målgruppernas hemmiljö.

Enheten ansvarar också för den psykosociala verksamheten på ungdomsmottagningen.

Kommungemensamma resurser

Dessa verksamheter drivs gemensamt med de sju nordvästkommunerna och Sigtuna kommun är huvudman:

Socialjouren, ansvarar för att ge kommuninvånarna stöd inom ramen för individ- och familjeomsorgens verksamhet utanför kontorstid.

Stödcentrum, stödverksamhet på frivillig basis för unga brottsutsatta. Ansvarar också för den lagstadgade medlingsverksamheten.

Barnahus, här samverkar kommunerna med polismyndighet, åklagarmyndigheten och Stockholms läns landsting samt rättsmedicin när det gäller barn som blivit utsatta för allvarliga brott i nära relation.

Individ- och familjeomsorgsnämnden styrs främst av lagarna på det sociala området: socialtjänstlagen (SoL), lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU), lagen om vård av missbrukare i vissa fall (LVM) samt föräldrabalken (FB).

Hjälpte informationen på denna sida dig?

Meddela fel på sidan

Här kan du meddela om du saknar något eller om du hittat ett fel på denna sida.


Jag vill ha svar till min e-postadress. Obligatoriskt om du vill få ett svar.
Det du skickar till kommunen blir allmän handling.