Tillbyggnad

Dessa handlingar behöver du skicka in när du lämnar in en ansökan eller anmälan. Byggnadsarbetet får påbörjas först när du har ett startbesked.

Allmänt

Nedan finns information om vilka handlingar som ingår i anmälan/ ansökan för tillbyggnader.

Mer information om respektive handling kan du hitta under rätt rubrik i A-Ö Öppnas i nytt fönster.

Ansökan/anmälan

  • Fyll i uppgifter om fastigheten och vem du är.
  • Fyll i ditt personnummer och skriv under ansökan.
  • Fyll i din e-post.
  • Kryssa i att ärendet gäller en anmälan för tillbyggnad eller ansökan om tillbyggnad.
  • Beskriv utförligt vad anmälan/ ansökan gäller.
  • Skicka med en fullmakt om fakturan ska betalas av någon annan än dig.
  • Fyll eventuellt i uppgifter om kontrollansvarig (namn, personnummer, organisationsnummer och kontaktuppgifter).

Anmälan/ ansökan som avser byggnad i fler än ett plan kräver tekniskt samråd samt medverkan av kontrollansvarig.

Situationsplan

Genom e-tjänsten nedan kan du beställa underlag till en situationsplan. Kontakta oss om du är osäker på vilket underlag du ska beställa.

Måttsätt den nya byggnaden och lås byggnadens placering genom att ange minst tre avstånd i rät vinkel till tomtgränser. Redovisa alla nya och befintliga byggnader på tomten.

Om byggnaden placeras närmare grannes gräns än 4,5 meter krävs godkännande från berörd granne, vid en anmälan. Godkännandet ges genom daterad påskrift (underskrift och namnförtydligande) på situationsplanen. Alla delägare till fastigheten måste ge sitt godkännande.

Ritningar

Fasadritning i skala 1:100

Alla fasader ska redovisas. Ange nya och befintliga marknivåer. Ange också materialval och kulörer.

Planritning i skala 1:100

Alla våningsplan i byggnaden ska redovisas. Planritningen över entréplanet ska vara möblerad. Ritningarna ska vara måttsatta så att byggandens area kan räknas ut. Entréplanet ska vara tillgängligt för personer med nedsatt rörelseförmåga.

Sektionsritning i skala 1:100

Sektionsritningen visar en genomskärning av byggnaden. Måttsätt ritningen och visa våningshöjd, färdiga golvnivåer, takvinkel och marknivå vid entréer.

Här kan du se exempelritningar på tillbyggnad. Pdf, 1.7 MB, öppnas i nytt fönster.

Konstruktionsritning

En konstruktionsritning visar den information som behövs för att uppföra exempelvis en byggnad eller byggnadsdel. Det kan gälla ett helt byggsystem eller bara detaljer. I de flesta fall behövs en eller flera konstruktionsritningar i samband med bygglov eller anmälan. De ska tas fram av konstruktörer och vara fackmannamässigt redovisade.

Teknisk beskrivning

I den tekniska beskrivningen redovisas de tekniska lösningar som används i byggnaden. Exempel på detta är beskrivning av grundläggning, bärande stomme, takkonstruktion, brandskydd, uppvärmning, ventilation, energihushållning och säkerhet. En teknisk beskrivning kan även utföras i form av detaljritningar där de olika materialen och dimensionerna framgår.

Kontrollplan

En kontrollplan är ett dokument som beskriver vilka kontroller du som byggherre ska göra under byggprocessen.

Ytterligare handlingar kan behövas

I undantagsfall kan ytterligare handlingar komma att behövas. Har du frågor kontakta oss gärna innan du skickar in anmälan.

Slutbesked

Innan du får ta din tillbyggnad i bruk måste du ha ett slutbesked. Kontakta din handläggare eller se ditt startbesked om vilka handlingar som kan behövas skickas in

Skicka in handlingar

Om du väljer att göra din ansökan på pdf så mejla dina handlingar till byggochmiljonamnden@sigtuna.se .Om du skickar eller lämnar in dina handlingar på papper, kom ihåg att alla ritningar ska vara i A3-format.

Läs vad som händer med din anmälan eller ansökan när du skickat in den.

Hjälpte informationen på denna sida dig?

Meddela fel på sidan

Här kan du meddela om du saknar något eller om du hittat ett fel på denna sida.


Jag vill ha svar till min e-postadress. Obligatoriskt om du vill få ett svar.
Det du skickar till kommunen blir allmän handling.