När krävs bygglov?

Att vara fastighetsägare innebär för många en frihet. I stor utsträckning bestämmer du själv över hur ditt hem och din trädgård ska formas. Men som fastighetsägare har du också ansvar och skyldigheter. Visste du till exempel att altaner och plank kan vara bygglovspliktiga?

En kvinna tar en kaffepaus på verandan hon håller på att bygga. Fotograf: Bodil Johansson/Johnér 

När krävs bygglov?

Huvudregeln är att det krävs bygglov om du ska riva, bygga en ny byggnad, bygga till befintlig byggnad, ändra användningen eller förändra utseendet på ett befintligt hus. Det krävs även bygglov för anläggningar och inom detaljplanelagt område krävs bygglov för skyltar och ljusanordningar. Det finns olika typer av bygglov, tidsbegränsat bygglov, rivningslov och marklov.

Mer information om hur du söker bygglov

När krävs anmälan?

Åtgärder som inte är bygglovspliktiga kan vara anmälningspliktiga. Det gäller till exempel vissa rivningsåtgärder, ändring av byggnaders konstruktion, planlösning, brandskydd och installationer eller ändringar av tekniska installationer. Med tekniska installationer avses hissar, eldstäder, rökkanaler, installationer för vatten och avlopp eller för ventilation.

Attefallsåtgärder såsom komplementbostadshus/byggnad om 30 kvadratmeter, tillbyggnad på högst 15 kvadratmeter, inredning av ytterligare bostad i enbostadshus, byggande av högst två takkupor samt ändring av en komplementbyggnad till ett komplementbostadshus på högst 30 kvadratmeter är också anmälningspliktiga.

En anmälningspliktig åtgärd får inte påbörjas innan anmälan har gjorts och byggnadsnämnden har gett ett startbesked.

Mer information om hur du gör en anmälan om ej bygglovspliktig åtgärd. Öppnas i nytt fönster.

Utan bygglov eller anmälan

Utan bygglov eller anmälan får du bygga följande:

  • I bostadshusets omedelbara närhet får du utan bygglov sätta upp en eller flera fristående komplementbyggnader, så kallade FRIGGEBODAR. Den sammanlagda byggnadsarean av alla friggebodar som har uppförts på tomten får vara högst 15 m². Om friggeboden ska placeras närmare gränsen än 4,5 m krävs medgivande från berörda grannar.
  • Inom 3,6 m från bostadshuset får du utan bygglov anordna en skyddad UTEPLATS med mur eller plank. Muren eller planket får högst vara 1,8 m (mätt från marken). Om uteplatsen placeras närmare gränsen än 4,5 m krävs medgivande från berörda grannar.
  • Utan bygglov får du anordna SKÄRMTAK över uteplatser, altaner, balkonger eller entréer om skärmtaken tillsammans är högst 15 m² stora. Om skärmtaket ska byggas närmare gränsen än 4,5 m krävs medgivande från berörda grannar.
  • MARKUPPFYLLNAD eller SCHAKTNING som ändrar marknivån med högst 0,5 m får man göra utan lov.
  • MURAR som är högst 0,5 m höga och PLANK som är högst 1,10 m över marknivån kräver inte bygglov. Tänk på att du bör placera muren eller planket en bit in från gränsen så att du kan underhålla det inom din fastighet.
  • STAKET, STÄNGSEL och SPALJÉ kräver inte bygglov under förutsättning av att det är av sedvanlig beskaffenhet och tillräckligt genomsiktligt (mer än 50 procent luft).
  • En ALTAN som byggs i marknivå kräver inte bygglov.
  • En POOL kräver normalt inte bygglov. Du bör dock tänka på att placera den så att den inte stör grannar och se till att du har en skyddsanordning så att inte barn kan skadas eller förolyckas i den. Tänk på att åtgärder som utförs runt ett poolområde kan kräva lov, till exempel marklov eller bygglov. Även pooltak kan i vissa fall kräva bygglov.

Se även kommunens riktlinjer för murar och plank Pdf, 119.9 kB, öppnas i nytt fönster.

Grannars medgivande

Det finns inga formella krav på hur ett grannemedgivande ska se ut. Du bör tänka på att det ska vara tydligt vilken åtgärd som grannen ger medgivande till. Därför är det bra att ha medgivandet på en ritning och situationsplan som visar var åtgärden är placerad.

Kontakta Bygglovsenheten

Har du frågor gällande generella bygglovsfrågor kan du kontakta bygglovsenheten

  • måndagar kl 9.15–12.00
  • torsdagar kl. 13.00–16.00

Du når oss genom att ringa 08-591 260 00.

Gäller din fråga hur man hittar information, blanketter eller detaljplan, får du hjälp av Kontaktcenter.

Hjälpte informationen på denna sida dig?

Meddela fel på sidan

Här kan du meddela om du saknar något eller om du hittat ett fel på denna sida.


Jag vill ha svar till min e-postadress. Obligatoriskt om du vill få ett svar.
Det du skickar till kommunen blir allmän handling.