Bullerkällor

Buller definieras som allt oönskat ljud. I Sigtuna kommun är buller ett av de större miljöproblemen.

Bullerkällor

En stor del av kommunens yta är påverkad av flygbuller från Arlanda flygplats. Flygplatsen ger även mycket biltrafik som i sin tur medför buller i omgivningen. Motorvägen (E4) som går genom kommunen, samt tågtrafik genom bland annat Märsta samt via Arlanda, ger ifrån sig mycket störande oljud. Söder om Sigtuna, i Upplands-Bro kommun, finns ett militärt skjutfält. Industrier kan också ge bullerpåverkan i omgivningen.

Buller kan orsaka sömnstörningar och ge upphov till stress. Buller kan även leda till sämre inlärningsförmåga och göra det svårare att höra vad andra säger, inte minst för personer med hörselnedsättning.

En del buller måste vi acceptera, men vid återkommande störningar kan de vara befogat med åtgärder.

Så här gör du om du är störd av buller

Den som känner sig störd ska först försöka att komma till rätta med problemet själv genom att kontakta den som har verksamheten som bullrar. Om störningarna inte åtgärdas av verksamheten kan du lämna ett klagomål genom att fylla i blanketten nedan.

Flygbuller

I Sigtuna kommun finns Sveriges största flygplats, Arlanda. Bullret från flygtrafiken vid Arlanda påverkar stora delar av kommunen. Arlanda flygplats, både dess nuvarande verksamhet och dess möjlighet att utöka, utgör ett riksintresse enligt miljöbalken. Detta innebär restriktioner för var bland annat nya bostäder får byggas. Det område som påverkas av flygbuller kallas influensområdet. Kommunen skickar remiss till Swedavia inför nybyggnation och tillbyggnad av bostadshus för utlåtande.

Läs mer om riksintressepreciseringen för Arlanda flygplats här Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Det är verksamhetsutövaren som enligt miljöbalken har ansvar för att minska störningarna från sin verksamhet.

 • Den som är störd av flygbuller tar i första hand kontakt med Swedavia.
 • Du kan även mejla Länsstyrelsen, miljöskyddsenheten, som är tillsynsmyndighet över Arlanda flygplats.
 • Det går även bra att mejla oss på Sigtuna kommun.

Järnvägsbuller

Genom Sigtuna kommun passerar varje dag 450 tåg på Ostkustbanan och Arlandabanan.

Det är verksamhetsutövaren som har ansvar för att minska störningarna från sin verksamhet.

Den som är störd av buller från tågtrafik tar i första hand kontakt med Trafikverket Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Om den som är störd inte får gehör för sina synpunkter vid kontakt med Trafikverket, kan frågan överlämnas till oss på Sigtuna kommun, som då kontaktar Trafikverket. Genom bygg- och miljönämnden kan vi till exempel fatta beslut om utredning eller begära att bullerskyddsåtgärder ska vidtas. Vi kan även göra bedömningen att det är orimligt att kräva skyddsåtgärder mot störningen. Besluten kan överklagas hos Länsstyrelsen i Stockholms län.

Vägtrafikbuller

Vägtrafikbuller i Sigtuna kommun kommer i stor utsträckning från genomfartstrafik på E4:an och andra större vägar. Men även den lokala trafiken kan ge upphov till störningar.

Det är verksamhetsutövaren som har ansvar för att minska störningarna från sin verksamhet. Den som är störd av trafikbuller tar i första hand kontakt med verksamhetsutövaren:

 • Statliga vägar: Trafikverket
 • Kommunala vägar: Sigtuna kommun

Kontakta Trafikverket Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Om den som är störd inte får gehör för sina synpunkter vid kontakt med verksamhetsutövaren, kan frågan överlämnas till oss på Sigtuna kommun. Genom bygg- och miljönämnden kan vi till exempel fatta beslut om utredning eller begära att bullerskyddsåtgärder ska vidtas. Vi kan även göra bedömningen att det är orimligt att kräva skyddsåtgärder mot störningen. Besluten kan överklagas hos Länsstyrelsen i Stockholms län.

Buller från motorsportbanor

Den som bedriver verksamhet vid en motorsportbana eller liknande anläggning där buller uppkommer, ansvarar för att genomföra bullerberäkningar eller bullermätningar. Bullerberäkningar ger oftast ett mer tillförlitligt resultat än mätningar och används därför i första hand.

Naturvårdsverket har tagit fram riktvärden för buller från motorsport- och bilprovningsbanor.

Om riktvärdena i Naturvårdsverkets Allmänna råd om buller från motorsportbanor, halkövningsbanor och banor för provning av motordrivna fordon Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Det är verksamhetsutövaren som har ansvar för att minska störningarna från sin verksamhet. Den som är störd av trafikbuller tar i första hand kontakt med verksamhetsutövaren

Om den som är störd inte får gehör för sina synpunkter vid kontakt med verksamhetsutövaren, kan frågan överlämnas till oss på Sigtuna kommun. Genom bygg- och miljönämnden kan vi till exempel fatta beslut om utredning eller begära att bullerskyddsåtgärder ska vidtas. Vi kan även göra bedömningen att det är orimligt att kräva skyddsåtgärder mot störningen. Besluten kan överklagas hos Länsstyrelsen i Stockholms län.

Buller från byggarbetsplatser

Naturvårdsverket har i sina Allmänna råd angivit riktvärden för acceptabala ljudnivåer från byggplatser. Riktvärdena är en utgångspunkt och vägledning för den individuella bedömning som görs i varje enskilt fall.

Att tänka på för den som bygger:

 • Risk för störningar för närboende kan minska om detta beaktas i samband med planeringen av byggprojektet.
 • Bullerproblemet bör beaktas och krav kan ställas i samband med upphandling av byggtjänster.
 • I befintliga bostadsområden där byggverksamhet kan pågå under flera år, måste särskild hänsyn tas vid varje enskilt bygge. Det gäller till exempel förtätning i befintliga villaområden, där byggherren ofta är en blivande granne.
 • Kringboende bör informeras om hur bygget kan störa och hur länge störningarna kommer att hålla på. Särskild information kan behövas i ett visst skede av bygget, till exempel vid husleverans en sen kväll. Närboendes vetskap om när buller kan förekomma minskar störningsupplevelsen.

Naturvårdsverkets Allmänna råd Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Buller i samband med bygglov

Bygg- och miljönämnden är en av många instanser som yttrar sig på ansökningar om bygglov och förhandsbesked.

Yttrande baseras bland annat på:

 • bullersituationen, om fastigheten ligger inom bullerstört område
 • avloppssituationen, hur sökanden avser att lösa avloppsfrågan samt
 • markens radonhalt, hur radonhalten är på sökt fastighet enligt utförd markradonutredning i Sigtuna kommun.

Om fastigheten ligger i närheten av en stor väg, järnväg eller inom område som är flygbullerstört, kan detta begränsa möjligheten att bygga på fastigheten.

I vissa fall kan byggnation accepteras under förutsättning att man vidtar bullerbegränsande åtgärder i form av avskärmning eller isolering av byggnad.

Hjälpte informationen på denna sida dig?

Meddela fel på sidan

Här kan du meddela om du saknar något eller om du hittat ett fel på denna sida.


Jag vill ha svar till min e-postadress. Obligatoriskt om du vill få ett svar.
Det du skickar till kommunen blir allmän handling.