Översiktsplan och detaljplaner

Kommunen har planmonopol och ansvaret för planläggning av mark- och vattenområden i kommunen. Här hittar du information om den fysiska planeringen.