Hälsoskyddstillsyn

Hälsoskydd handlar om att säkerställa att människor inte får besvär eller blir sjuka av sin miljö. Bygg- och miljöförvaltningen arbetar för den politiskt tillsatta bygg- och miljönämnden med att sköta kommunens uppgifter inom miljö- och hälsoskyddsområdet.

Miljöövervakning

Bygg- och miljöförvaltningen övervakar det allmänna miljö- och hälsoskyddsläget inom kommunen. Det kan exemeplvis vara luft-eller vattenföroreningar, buller och radon.

Inom nämndens ansvar ligger också medverkan i kommunens översikts- och detaljplanering av mark- och vattenanvändning, bostäder samt vägar och industriområden.

Tillsyn och prövning

Bygg- och miljönämnden ansvarar även för prövning och tillsyn enligt en mängd olika lagar, som exempelvis miljöbalken, livsmedelslagen, strålskyddslagen, smittskyddslagen, tobakslagen och lagen om handel med vissa receptfria läkemedel.

I miljöbalken ingår tillsyn bland annat över miljöfarlig verksamhet, hälsoskydd, kemiska produkter, områdesskydd, avfall och producentansvar.

Tillsynsarbetet kan bedrivas genom inspektioner, provtagningar, informationskampanjer samt inventeringar.