Hälsoskyddstillsyn

Hälsoskydd handlar om att säkerställa att människor inte får besvär eller blir sjuka av sin miljö. Avdelningen för bygglov och miljöskydd arbetar för den politiskt tillsatta bygg- och miljönämnden med att sköta kommunens uppgifter inom miljö- och hälsoskyddsområdet.

Miljöövervakning

Avdelningen för bygglov och miljöskydd övervakar det allmänna miljö- och hälsoskyddsläget inom kommunen. Det kan exemeplvis vara luft-eller vattenföroreningar, buller och radon.

Inom nämndens ansvar ligger också medverkan i kommunens översikts- och detaljplanering av mark- och vattenanvändning, bostäder samt vägar och industriområden.

Tillsyn och prövning

Bygg- och miljönämnden ansvarar även för prövning och tillsyn enligt en mängd olika lagar, som exempelvis miljöbalken, livsmedelslagen, strålskyddslagen, smittskyddslagen, tobakslagen och lagen om handel med vissa receptfria läkemedel.

I miljöbalken ingår tillsyn bland annat över miljöfarlig verksamhet, hälsoskydd, kemiska produkter, områdesskydd, avfall och producentansvar.

Tillsynsarbetet kan bedrivas genom inspektioner, provtagningar, informationskampanjer samt inventeringar.

Avgifter

För tillsyn och handläggning tas en avgift ut. Mer information om avgifter och taxor hittar du här Länk till annan webbplats..