Anmälningspliktiga verksamheter

Verksamheter som medför en risk för människors hälsa samt verksamheter där barn vistas (till exempel förskola och skola) är anmälningspliktiga. Det innebär att om du ska driva en sådan verksamhet måste du göra en anmälan.

Verksamheter som kräver anmälan

Dessa verksamheter är anmälningspliktiga.

 • Yrkesmässig verksamhet för hygienisk behandling som använder sig av stickande och skärande verktyg (exempelvis skalpeller, nålar, borrar, hyvlar och liknande) som kan
  medföra risk för blodsmitta.
 • Bassängbad som är upplåtna till allmänhet eller som annars används av många människor. Det innebär att de allra flesta pooler, bassängbad och jacuzzis som inte är privata är anmälningspliktiga till bygg- och miljöförvaltningen, men kontakta oss gärna om du är osäker på om din verksamhet är omfattas av anmälningsplikt.
 • Lokal för undervisning, såsom förskola, öppen förskola, fritidshem, öppen fritidsverksamhet, grund- och gymnasieskola och så vidare.
 • Solarium som upplåts åt allmänheten.

Anmälan

Anmälan ska göras till avdelningen för bygglov och miljöskydd senast sex veckor innan du vill starta din verksamhet. För handläggning av din anmälan tas en avgift.

Är du osäker på om din verksamhet är anmälningspliktig?

Kontakta oss, alternativt skicka in en anmälan så gör vi en bedömning av ditt ärende. Om din verksamhet inte omfattas av anmälningsplikt så kommer vi inte att ta ut någon avgift.

Anmälningsplikt

Gäller för dig som ska starta och driva någon av dessa verksamheter. Varje verksamhetsutövare är ansvarig för sig egen verksamhet, även om ni delar lokaler. Detta innebär att om du har enskild firma och hyr in dig i en annan verksamhets lokaler så är du fortfarande skyldig att göra en anmälan. Om du har verksamhet i flera olika lokaler så är verksamheten anmälningspliktig för varje enskild lokal. Anmälan ska göras senast sex veckor innan du vill starta din verksamhet.

Anmälningsplikten för bad, yrkesmässig hygienisk behandling samt undervisningslokaler regleras i § 38 i förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd. För solarier regleras anmälningsplikten i § 3 och § 10 i Strålsäkerhetsmyndighetens föreskrifter (2012:5) om solarier och artificiella solanläggningar.

Miljösanktionsavgift

Om du startar din verksamhet utan att anmäla den kan du få betala en miljösanktionsavgift om 3000 kr.

Egenkontroll

Egenkontrollprogram är ett samlingsnamn för det dokument med rutiner för miljö- och hälsoskyddsfrågor samt med rutiner för hur man kontrollerar sin verksamhet.

Ett dokumenterat egenkontrollprogram är en förutsättning för att du som driver verksamheten ska kunna bedöma vilka risker sett till miljön och människors hälsa som finns med din verksamhet och för att kunna vidta förebyggande åtgärder. Du kan även se ett egenkontrollprogram som ett hjälpmedel för att säkerställa och på sikt förbättra kvalitén i din verksamhets lokaler. Ett väl fungerande egenkontrollprogram och egenkontrollarbete kan leda till bättre kontroll och att man förebygger problem, till exempel att man rättar till fel innan skador har uppstått eller blivit för omfattande. Detta kan för din del innebära minskade kostnader på längre sikt.

Du som driver en verksamhet ska visa hur du arbetar för att minska risken för påverkan på människans hälsa och miljön. Du ska också visa att du har tillräckliga kunskaper för att uppfylla de krav som finns i miljöbalken. Därför måste du bedriva egenkontroll.

Egenkontrollen kan samlas i något som kallas för egenkontrollprogram som ska vara ett levande dokument som anpassas till verksamheten. Att ha egenkontroll är ett ständigt pågående arbete som kräver god planering, uppföljning av utförande och förändring om behov finns.

Som verksamhetsutövare kan du ta hjälp av några ledande frågor när du arbetar med egenkontroll:

 • Vilka rutiner har vi i verksamheten?
 • Behöver vi uppdatera rutinerna eller ta fram nya rutiner?
 • Finns det rutiner vi inte längre behöver eller använder?
 • Är våra rutiner kända av alla som jobbar i verksamheten? Hur används våra rutiner?
 • Vilket är resultatet av våra rutiner? Uppfyller vi lagstiftningens krav?

Du kan läsa mer om vad som gäller för verksamhetsutövarens egenkontroll och vilka krav som ställs i förordning 1998:901. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Avgifter

För prövning av tillstånd och anmälningar tas en avgift ut. Mer information om avgifter och taxor hittar du här.


Hjälpte informationen på denna sida dig?

Meddela fel på sidan

Här kan du meddela om du saknar något eller om du hittat ett fel på denna sida.


Jag vill ha svar till min e-postadress. Obligatoriskt om du vill få ett svar.
Det du skickar till kommunen blir allmän handling.