Miljöfarlig verksamhet

I stort sett all verksamhet som kan medföra olägenhet för människors hälsa eller för miljön ses som en miljöfarlig verksamhet. Så som exempelvis stora industrier, bensinmackar, täkter och värmepumpar.

Utsläpp till luft, vatten och mark samt buller är exempel på miljöstörningar som kan uppkomma. Utifrån handlingar som beskriver lokalisering, produktion, råvaror, avfall och utsläpp med mera, bedöms vad som kan vara godtagbart för verksamheten.
I Sigtuna kommun finns många verksamheter där bygg- och miljönämnden har tillsynsansvar. Miljötillsynen utgår ifrån regler i miljöbalken.

Som tillsynsmyndighet följer nämnden upp hur företag sköter sin verksamhet och att tillstånd och försiktighetsmått följs. Det innebär bland annat inspektioner och granskning av företagets egenkontroll som du kan läsa mer om här. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Arbetare svetsar: Foto: Caluvafoto/Johnér

Foto: Caluvafoto/Johnér

Avgifter för miljötillsyn

Verksamheter som omfattas av regelbunden tillsyn enligt miljöbalken betalar en årlig avgift för tillsyn till kommunens bygg- och miljöförvaltning.

Företag och verksamheter som kan påverka miljö och/eller hälsa ska betala en fast årsavgift för en regelbunden tillsyn enligt miljöbalken. Varje verksamhet får ett beslut om klassning och hur många timmars tillsyn som de ska betala för. Beslutet fattas när verksamheten startar upp, och omfattningen och avgift för den årliga tillsynen beslutas med stöd av kommunens taxa, riskklassningsmodell och information om verksamheten.

De verksamheter som ska betala fast årlig avgift är miljöfarliga verksamheter som exempelvis industrier, fordonstvättar och verkstäder. Även verksamheter som kan påverka hälsan omfattas, som förskolor, skolor, solarier, fastighetsägare av lägenheter, större vårdboenden, större idrottsanläggningar, tatuerare och andra skärande eller stickande verksamheter. Den årliga avgiften för tillsyn faktureras i början av året.

Tillstånd eller anmälan?

Olika miljöfarliga verksamheter listas i miljöprövningsförordningen (213:251). Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

  • A - verksamhet: söker tillstånd hos miljödomstolen
  • B - verksamhet: söker tillstånd hos länsstyrelsen
  • C - verksamhet: ska anmälas till Miljö- och hälsoskyddsnämnden

För anläggningar som inte behöver söka tillstånd eller anmäla sin miljöfarliga verksamhet, s.k U-anläggningar, innebär tillsynen en kontroll av att verksamheten bedrivs inom de gränser som miljöbalken tillåter. Även för dessa anläggningar kan egenkontroll vara aktuellt.

Avfallsregister för rapportering av farligt avfall

Alla företag och verksamheter där farligt avfall uppstår eller som transporterar, tar emot, behandlar eller handlar med farligt avfall ska rapportera in uppgifter om avfallet. För de flesta innebär detta att rapportering ska ske senast två arbetsdagar efter att avfallet har transporterats bort från sin verksamhet. Rapportering ska utföras i ett avfallsregister öppnat hos Naturvårdsverket från och med den 1 november 2020.
Avfallsregistret finns på Naturvårdsverkets hemsida. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Verksamheter med särskilt hög risk

I Sigtuna kommun finns många verksamheter där bygg- och miljönämnden har tillsynsansvar. Några verksamheter med särskilt hög risk i kommunen är:

  • Becker Industrial Coatings AB
  • NCC Industry AB (bergtäkt Långåsen)
  • A Flygbränslehantering
  • Svevia AB (bergtäkt Laggatorp)

Enligt lagen om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor, den s.k SEVESO-lagstiftningen, skall allmänheten bli särksilt informerad om en olycka skulle ske vid dessa verksamheter. Brandkåren i Attunda har mer information om detta. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Förorenad mark och byggnader

Upptäcker du som fastighetsägare en förorening på din mark, är du enligt miljöbalken skyldig att genast upplysa tillsyndsmyndigheten om detta, oavsett om området tidigare ansetts förorenat.

Det finns tusentals områden i Sverige där mark, grundvatten, havs- och sjösediement har förorenats i en sån omfattning att risker för människor och miljö måste beaktas. Föroreningarna utgörs t.ex. av tungmetaller, polycykliska aromatiska kolväten, lösningsmedel och persistenta organiska föreningar som PCB och dioxiner.

Även mindre farliga ämnen kan få allvarliga skadeverkningar om de förekommer i höga halter och/eller i stora mängder.

Hjälpte informationen på denna sida dig?

Meddela fel på sidan

Här kan du meddela om du saknar något eller om du hittat ett fel på denna sida.


Jag vill ha svar till min e-postadress. Obligatoriskt om du vill få ett svar.
Det du skickar till kommunen blir allmän handling.