Miljöfarlig verksamhet

I stort sett all verksamhet som kan medföra olägenhet för människors hälsa eller för miljön ses som en miljöfarlig verksamhet. Så som exempelvis stora industrier, bensinmackar, täkter och värmepumpar.

Utsläpp till luft, vatten och mark samt buller är exempel på miljöstörningar som kan uppkomma. Utifrån handlingar som beskriver lokalisering, produktion, råvaror, avfall och utsläpp med mera, bedöms vad som kan vara godtagbart för verksamheten.

I Sigtuna kommun finns många verksamheter där bygg- och miljönämnden har tillsynsansvar. Miljötillsynen utgår ifrån regler i miljöbalken.

Som tillsynsmyndighet följer nämnden upp hur företag sköter sin verksamhet och att tillstånd och försiktighetsmått följs. Det innebär bland annat inspektioner och granskning av företagets egenkontroll.

Läs mer i förordning (1998:901) om verksamhetsutövares egenkontroll hos Sveriges riksdag Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Arbetare svetsar: Foto: Caluvafoto/Johnér

Foto: Caluvafoto/Johnér

Avgifter

Svensk och europeisk miljö-och hälsoskyddslagstiftning utgår från att tillsynen ska finansieras av avgifter. Alla verksamheter, även fastighetsägare, ska själva stå för den avgift som tillsyn och handläggning medför. Detta för att skattebetalarna inte ska behöva bekosta tillsynen av enskilda verksamheter och intressen.

Ny taxa

Bestämmelserna i taxan beslutas av kommunfullmäktige i Sigtuna kommun. En ny taxa har tagits fram och börjar gälla 1 januari 2024.

Taxa från och med 1 januari 2024

 • Miljötillsyn 1 450 kr/timme

Här hittar du mer information om taxan:

 

Timavgift

Timavgiften betalas per påbörjad timme i de fall det inte finns någon fastställd taxa. Oftast får mindre verksamheter en timavgift. Timavgiften baseras på den faktiskt nedlagda tiden i ärendet och betalas i efterskott.

Timavgiften inkluderar den tid det tar att bedriva tillsyn, förberedelser och efterarbete samt den tiden vi lägger ner på att begära in handlingar och kompletteringar.

Ju bättre ordning man har på sin verksamhet och sina papper, desto mindre tid behöver vi lägga ner på tillsynen.

Fasta avgifter

De fasta avgifterna beräknas utifrån ett schablonmässigt bestämt antal timmar multiplicerat med timavgiften.

Exempel:

 • Anmälningsavgift för tillstånd att bedriva hygienverksamheter.
 • Ansökningsavgift för installation av bergvärme.
 • Ansökningsavgift för tillstånd för att inrätta en avloppsanordning med ansluten vattentoalett där utsläpp sker till mark och vatten.

Fast årlig avgift

Om verksamheten kräver mer frekvent tillsyn debiteras ofta en årlig avgift. De verksamheter som ska betala en fast årlig avgift för miljötillsyn får ett beslut om det.

Den fasta årliga avgiften beror på hur mycket tillsynstid verksamheten ska ha. Tillsynstiden beror på vilken avgiftsklass verksamheten får och vilka risker verksamheten bedöms innebära för miljö och människors hälsa.

Vanliga frågor och svar

Vi har fått information om att vår avgift ändras- vad händer nu?

Har du fått information om att du kommer få en timavgift för tillsyn av din verksamhet behöver du inte göra någonting. Vi kommer att kontakta dig när det är dags för nästa tillsyn och skicka en faktura i efterhand. Planerar du ändring av din verksamhet ska detta anmälas till kommunen.

Har du fått information om att du ska betala en fast årlig avgift, eller att din årliga avgift har ändrats, kommer du snart även att få ett beslut. När beslutet vunnit laga kraft kommer en faktura.

Du kan överklaga beslut om avgift om du inte är nöjd. Till beslutet följer en bilaga med information om hur och när man överklagar.

Varför måste vi betala även de år som ni inte besöker oss?

Beroende på hur många timmar tillsynstid din verksamhet har får du besök varje, vartannat eller vart tredje år. Avgiften är samma varje år, men tiden kan variera.

Exempel:

Om du har en tillsynstid på 3 timmar per år betalar du en avgift för tre timmar varje år. Tiden kan fördelas över tre år så att du år ett får 0 timmar, år två får 0 timmar och år tre får 9 timmar tillsyn. Avgiften bekostar restid, besök, förberedelse och efterarbete.


Tillstånd eller anmälan?

Olika miljöfarliga verksamheter listas i miljöprövningsförordningen (213:251).

 • A - verksamhet: söker tillstånd hos miljödomstolen
 • B - verksamhet: söker tillstånd hos länsstyrelsen
 • C - verksamhet: ska anmälas till Miljö- och hälsoskyddsnämnden

För anläggningar som inte behöver söka tillstånd eller anmäla sin miljöfarliga verksamhet, så kallade U-anläggningar, innebär tillsynen en kontroll av att verksamheten bedrivs inom de gränser som miljöbalken tillåter. Även för dessa anläggningar kan egenkontroll vara aktuellt.


Avfallsregister för rapportering av farligt avfall

Alla företag och verksamheter där farligt avfall uppstår eller som transporterar, tar emot, behandlar eller handlar med farligt avfall ska rapportera in uppgifter om avfallet. För de flesta innebär detta att rapportering ska ske senast två arbetsdagar efter att avfallet har transporterats bort från sin verksamhet. Rapportering ska utföras i ett avfallsregister öppnat hos Naturvårdsverket från och med den 1 november 2020.

Avfallsregistret finns på Naturvårdsverkets webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Verksamheter med särskilt hög risk

I Sigtuna kommun finns många verksamheter där bygg- och miljönämnden har tillsynsansvar. I kommunen finns följande Seveseoanläggningar:

 • Becker Industrial Coatings AB, adress Brobyvägen 2, 195 60 Märsta
 • A flygbränsledepå AB, adress Fraktvägen 1, 195 95 Rosersberg
 • Laggatorp bergtäkt, Svevia AB, adress Bergtäktsvägen 20, 190 60 Stockholm-Arlanda
 • Långåsens bergtäkt, NCC Industry AB, adress Torvmossevägen 40, 190 60 Stockholm-Arlanda

Enligt lagen om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor, den så kallade SEVESO-lagstiftningen, ska allmänheten bli särskilt informerad om en olycka skulle ske vid dessa verksamheter.

Brandkåren i Attunda har mer information om detta Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Förorenad mark och byggnader

Upptäcker du som fastighetsägare en förorening på din mark, är du enligt miljöbalken skyldig att genast upplysa tillsyndsmyndigheten om detta, oavsett om området tidigare ansetts förorenat.

Det finns tusentals områden i Sverige där mark, grundvatten, havs- och sjösediement har förorenats i en sån omfattning att risker för människor och miljö måste beaktas. Föroreningarna utgörs bland annat av tungmetaller, polycykliska aromatiska kolväten, lösningsmedel och persistenta organiska föreningar som PCB och dioxiner.

Även mindre farliga ämnen kan få allvarliga skadeverkningar om de förekommer i höga halter och/eller i stora mängder.

Medelstor förbränningsanläggning

Du som driver eller planerar att driva en medelstor förbränningsanläggning måste registrera den i kommunens e-tjänst.

Med medelstor förbränningsanläggning avses en anläggning där den sammanlaggda installerade tillförda effekten är högst 50 MW, men minst 1 MW. Naturvårdsverket har mer information om detta. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Hjälpte informationen på denna sida dig?

Meddela fel på sidan

Här kan du meddela om du saknar något eller om du hittat ett fel på denna sida.


Jag vill ha svar till min e-postadress. Obligatoriskt om du vill få ett svar.
Det du skickar till kommunen blir allmän handling.