Miljöfarlig verksamhet

I stort sett all verksamhet som kan medföra olägenhet för människors hälsa eller för miljön ses som en miljöfarlig verksamhet. Så som exempelvis stora industrier, bensinmackar, täkter och värmepumpar.

Utsläpp till luft, vatten och mark samt buller är exempel på miljöstörningar som kan uppkomma. Utifrån handlingar som beskriver lokalisering, produktion, råvaror, avfall och utsläpp med mera, bedöms vad som kan vara godtagbart för verksamheten.
I Sigtuna kommun finns många verksamheter där Miljö- och hälsoskyddsnämnden har tillsynsansvar. Miljötillsynen utgår ifrån regler i miljöbalken.

Som tillsynsmyndighet följer nämnden upp hur företag sköter sin verksamhet och att tillstånd och försiktighetsmått följs. Det innebär bland annat inspektioner och granskning av företagets egenkontroll som du kan läsa mer om här.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster


Tillstånd eller anmälan?

Olika miljöfarliga verksamheter listas i miljöprövningsförordningen (213:251)länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

  • A - verksamhet: söker tillstånd hos miljödomstolen
  • B - verksamhet: söker tillstånd hos länsstyrelsen
  • C - verksamhet: ska anmälas till Miljö- och hälsoskyddsnämnden

För anläggningar som inte behöver söka tillstånd eller anmäla sin miljöfarliga verksamhet, s.k U-anläggningar, innebär tillsynen en kontroll av att verksamheten bedrivs inom de gränser som miljöbalken tillåter. Även för dessa anläggningar kan egenkontroll vara aktuellt.

Verksamheter med särskilt hög risk

I Sigtuna kommun finns många verksamheter där Miljö- och hälsoskyddsnämnden har tillsynsansvar. Några verksamheter med särskilt hög risk i kommunen är:

  • Becker Industrial Coatings AB
  • NCC Industry AB (bergtäkt Långåsen)
  • A Flygbränslehantering
  • Svevia AB (bergtäkt Laggatorp)

Enligt lagen om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor, den s.k SEVESO-lagstiftningen, skall allmänheten bli särksilt informerad om en olycka skulle ske vid dessa verksamheter. Brandkåren i Attunda har mer information om detta.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Förorenad mark och byggnader

Upptäcker du som fastighetsägare en förorening på din mark, är du enligt miljöbalken skyldig att genast upplysa tillsyndsmyndigheten om detta, oavsett om området tidigare ansetts förorenat.

Bedömningen av hur farliga de olika föroreningarna är, grundas på Naturvårdsverkets föreskrifter och klassificeringar som omfattar ett stort antal ämnen.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Det finns tusentals områden i Sverige där mark, grundvatten, havs- och sjösediement har förorenats i en sån omfattning att risker för människor och miljö måste beaktas. Föroreningarna utgörs t.ex. av tungmetaller, polycykliska aromatiska kolväten, lösningsmedel och persistenta organiska föreningar som PCB och dioxiner.

Även mindre farliga ämnen kan få allvarliga skadeverkningar om de förekommer i höga halter och/eller i stora mängder.

Taxa och avgifter

Här kan du läsa mer om taxa och avgifter:

 

Hjälpte informationen på denna sidan dig?

Meddela fel på sidan

Här kan du meddela om du saknar något eller hittar fel på denna sida. Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här:

Jag vill ha svar till min e-postadress. Obligatoriskt om du vill få ett svar.
Det du skickar till kommunen blir allmän handling.