Detaljplaner

Detaljplanerna reglerar hur mark och vatten får användas inom ett avgränsat område.