Riktlinjer för bostadsförsörjning

Den 28 november 2019 antogs Program för bostadsbyggande 2020–2024. Riktlinjerna för bostadsförsörjning anger att bostadsutvecklingen ska ske i en för kommunen hållbar takt. Varje kommundel ska få utvecklas utifrån sina kvaliteter, kulturella identitet och förutsättningar.

Kommunen ansvarar för bostadsförsörjningen samt för detaljplanering och andra åtgärder som möjliggör för nya bostäder. I Program för bostadsbyggande 2020–2024 redovisas övergripande bostadspolitiska mål samt hur kommunen ska verka för ett bostadsbyggande som motsvarar behoven för olika målgrupper.

Programmet grundas på en analys av bland annat den demografiska utvecklingen, nuvarande bostadsbestånd och efterfrågan, marknadsförutsättningar samt bostadsbehovet hos särskilda
grupper.

Den mer långsiktiga strategin framgår av den kommunövergripande översiktsplanen.

Hjälpte informationen på denna sidan dig?

Meddela fel på sidan

Här kan du meddela om du saknar något eller hittar fel på denna sida. Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här:

Jag vill ha svar till min e-postadress. Obligatoriskt om du vill få ett svar.
Det du skickar till kommunen blir allmän handling.