Riktlinjer för bostads­försörjning

Riktlinjerna för bostadsförsörjning anger att bostadsutvecklingen ska ske i en hållbar takt. Varje kommundel ska få utvecklas utifrån sina kvaliteter, kulturella identitet och förutsättningar.

Den 16 december 2021 antogs Program för bostadsbyggande 2022–2026. Riktlinjerna för bostadsförsörjning anger att bostadsutvecklingen ska ske i en hållbar takt. Varje kommundel ska få utvecklas utifrån sina kvaliteter, kulturella identitet och förutsättningar.

Kommunen ansvarar för bostadsförsörjningen samt för detaljplanering och andra åtgärder som möjliggör för nya bostäder. I Program för bostadsbyggande 2022–2026 redovisas övergripande bostadspolitiska mål samt hur kommunen ska verka för ett bostadsbyggande som motsvarar behoven.

Programmet grundas på en analys av bland annat den demografiska utvecklingen, nuvarande bostadsbestånd och efterfrågan, marknadsförutsättningar samt bostadsbehovet.

Den 16 december 2021 tog kommunfullmäktige beslut om att dela upp programmet framöver i två delar: en del med mål och riktlinjer som antas vart fjärde år och en del med uppföljning och prognoser som antas varje år. Arbete pågår med att ta fram de nya riktlinjerna. Dessa beräknas antas i kommunfullmäktige i november 2022.

Den mer långsiktiga strategin framgår av den kommunövergripande översiktsplanen.

Hjälpte informationen på denna sida dig?

Meddela fel på sidan

Här kan du meddela om du saknar något eller om du hittat ett fel på denna sida.


Jag vill ha svar till min e-postadress. Obligatoriskt om du vill få ett svar.
Det du skickar till kommunen blir allmän handling.