Radon

Radon är en osynlig och luktfri ädelgas som endast kan upptäckas genom mätning. Vi rekommenderar att du tar kontakt med ett ackrediterat laboratorium som går att hitta via Swedac och Svensk Radonförening.

Radonmätning

Mätning av radon i luft ska utföras under minst två månader inom eldningssäsongen, 1 oktober till 30 april. Mätning av radon i vatten kan beställas året om.

Riktvärde för radon

Radonhalten bör ligga under 200 Bequerel (Bq) per kubikmeter luft i bostäder och lokaler som används för allmänna ändamål.

Riksdagen har fastställt miljömål för arbetet med radon i Sverige som innebär att år 2010 ska radonhalten i alla förskolor och skolor, vara lägre än 200 Bequerel (Bq) per kubikmeter luft och år 2020 ska radonhalten i alla bostäder vara lägre än 200 Bequerel (Bq) per kubikmeter luft.

Vilka hälsorisker finns med radon?

Att vistas en kort period i ett hus med höga radonhalter innebär inte ett akut hälsoproblem. Men ju längre tid du tillbringar i ett hus som har problem med radon och ju högre radonhalterna är, desto större risk utsätter du dig för. Radon är efter rökning, den vanligaste orsaken till lungcancer. Kombinationen rökning och exponering för radon ökar hälsoriskerna. Det gäller även om du är utsatt för passiv rökning.

Varifrån kan radongaser komma?

  • Berggrunden som fastigheten är byggd på. Radon från marken kan läcka in i byggnaden via otätheter i grunden samt där rör och kablar kommer in i huset. Är byggnaden dessutom dåligt eller felaktig ventilerad kan höga radonhalter uppkomma i inomhusmiljön
  • Byggnadsmaterialet. Bland byggnadsmaterialen är så kallad blåbetong den största källan till radon. Blåbetong tillverkades mellan 1929-1975. Många hus som är byggda med källare eller suterrängvåning under den här tiden kan innehålla blåbetong. Höga radonhalter kan också finnas i vanlig betong om cementen blandats med sten, sand eller grus som innehåller hög radonhalt.
  • Fyllnadsmaterial som grus och sten som använts vid husbygget.
  • Dricksvatten från brunnar borrade i berggrund med höga radonhalter.

Hjälpte informationen på denna sida dig?

Meddela fel på sidan

Här kan du meddela om du saknar något eller om du hittat ett fel på denna sida.


Jag vill ha svar till min e-postadress. Obligatoriskt om du vill få ett svar.
Det du skickar till kommunen blir allmän handling.