Anmälan om ej bygglovspliktig åtgärd

Här kan du läsa om de olika stegen vid en anmälan.

Steg för steg bild

Anmälan

Gör din anmälan via anmälningsblanketten. Lämna in din anmälan i god tid. Ett bra ritningsunderlag och kompletta ansökningshandlingar gör att handläggningen går snabbare.

Granskning

När vi fått in ditt ärende granskar vi din anmälan. Vid en första granskning tittar vi på om anmälan är komplett. Vi tittar på att handlingarna tydligt visar vad du vill göra. Om anmälan är ofullständig kontaktar vi er och meddelar att ni behöver komplettera er anmälan. Du ska få svar inom tre veckor från att vi har tagit emot din anmälan om du behöver komplettera ditt ärende.

Från och med att din kompletta anmälan kommit in till oss, ska ett beslut meddelas inom 4 veckor. Om ärendet måste behandlas i byggnadsnämnden eller om någon extra utredning behöver göras, kan tiden förlängas med ytterligare fyra veckor.

Tekniskt samråd

Det tekniska samrådet är ett möte där du och din handläggare bland annat går igenom kontrollplanen och hur arbetet ska planeras och organiseras. Tekniskt samråd kan hållas i kommunhuset, digitalt eller i anslutning till byggarbetsplatsen efter överenskommelse med handläggare.

Vanligtvis kallas du som byggherre och din anlitade kontrollansvarige. Ibland kan även konstruktör, brandsakkunnig eller annan sakkunnig kallas.

Vid det tekniska samrådet går vi igenom:

 • Arbetets planering och organisation
 • Byggherrens förslag till kontrollplan och övriga handlingar som byggherren har skickat in
 • Hur förekomsten av tänkbart farligt avfall har inventerats
 • Behovet av att byggnadsnämnden gör arbetsplatsbesök eller av andra tillsynsåtgärder
 • Behovet av ett färdigställandeskydd
 • Behovet av utstakning
 • Byggnadsnämndens behov av ytterligare handlingar inför beslut om startbesked och behovet av ytterligare sammanträden.
 • Handlingar inför slutbesked

Startbesked

Kommunen utfärdar ett startbesked vilket betyder att nu får påbörja ditt projekt. I startbeskedet fastställs kontrollplanen för byggnationen.

Arbetsplatsbesök

Arbetsplatsbesök görs efter överenskommelse på tekniskt samråd. Under besöket kontrollerar byggnadsinspektören att byggnationen och arbetet följer kontrollplanen och startbeskedet.

Slutsamråd

Vid slutsamrådet diskuteras förutsättningarna för att få slutbesked. Till exempel:

 • Hur kontrollplanen, andra villkor i startbeskedet och kompletterande villkor har följts
 • Eventuella avvikelser från bestämmelser
 • Kontrollansvariges utlåtande
 • Dokumentation från kontrollansvarig och från handläggaren
 • Behov av ytterligare åtgärder.

Slutbesked

När du byggt, ändrat eller rivit färdigt meddelar du oss och begär ett slutbesked. I ditt startbesked står det vilka handlingar du ska lämna in för att få slutbesked. Du får inte börja använda det du har byggt eller ändrat innan du har fått ditt slutbesked, om inte annat har bestämts i startbeskedet.

När beslut om slutbesked fattats avslutas ditt ärende och du kan börja använda den del som startbeskedet omfattar. Om det finns brister eller kontroller som kvarstår kan handläggaren besluta om ett interimistiskt slutbesked. Du får då ta åtgärden i bruk i väntan på att de sista kontrollerna görs och sedan prövas om slutbesked kan ges.

Hjälpte informationen på denna sida dig?

Meddela fel på sidan

Här kan du meddela om du saknar något eller om du hittat ett fel på denna sida.


Jag vill ha svar till min e-postadress. Obligatoriskt om du vill få ett svar.
Det du skickar till kommunen blir allmän handling.