Bygga i kulturmiljö

I Sigtuna kommun finns många kulturhistoriskt värdefulla miljöer och byggnader. Om du vill bygga eller göra ändringar i en kulturmiljö behöver du ta hänsyn till platsens kulturvärden. Ändringar och tillägg i bebyggelsen ska göras varsamt.

Röd stuga med vita knutar

Allmänt

En kulturmiljö är en miljö som i olika grad formats av människors verksamheter och aktiviteter. Kulturmiljöer kan vara enskilda anläggningar eller lämningar, större eller mindre delar i landskapet, en bygd eller en region. Kulturmiljöer kan också avgränsas till stadsdelar, industriområden eller delar i landskapet. Kulturmiljön är en del i det gemensamma kulturarvet.

Tillbyggnader och ändringar ska alltid utföras varsamt med hänsyn till platsens kulturvärden. Vissa byggnader eller bebyggelseområden är särskilt värdefulla och får inte förvanskas enligt plan- och bygglagen. En förvanskning kan innebära att någon av de egenskaper eller karaktärsdrag som ligger till grund för byggnadens eller områdets kulturvärden tar skada eller går förlorade.

Att tänka på om du vill bygga i kulturmiljö

Inom områden med höga kulturvärden ställs särskilda krav på anpassning till platsens karaktärsdrag. I detaljplanen kan det finnas särskilda bestämmelser om utformning och varsamhet. Alla ändringar av en byggnad ska utföras varsamt så att byggnadens och platsens kulturvärden tas till vara.

Några saker att tänka på:

  • Behåll det formspråk, proportioner och karaktärsdrag som är typiska för byggnaden och tidsperioden.
  • Utformning av fasader, tak, fönster, balkonger, entréer och andra detaljer är viktiga för byggnadens uttryck.
  • Bevara om möjligt ursprungliga material och detaljer, eller ersätt dem med samma material om de behöver bytas ut.

För Sigtuna stad och dalgången Odensala-Hova finns särskilda riktlinjer.

Bevarande- och förnyelseplan för Sigtuna stad Pdf, 67.7 MB.

Riktlinjer för dalgången Odensala-Hova Pdf, 7.1 MB.

Krav på bygglov

Om en byggnad eller ett bebyggelseområde är särskilt värdefullt så kan det innebära att vissa åtgärder kräver bygglov, trots att de vanligtvis är bygglovsbefriade.

Exempel på sådana åtgärder är så kallade attefallsåtgärder: komplementbyggnader på max 30 kvadratmeter, tillbyggnader på max 15 kvadratmeter och bygglovsbefriade takkupor. Dessa kräver bygglov inom särskilt värdefulla områden.

Inom särskilt värdefulla områden eller i anslutning till särskilt värdefulla byggnader som även omfattas av detaljplan, kan det krävas bygglov för solceller beroende på solcellernas utformning och placering. Även om den enskilda byggnaden inte är särskilt värdefull kan det krävas bygglov för solceller om byggnaden är inom ett särskilt värdefullt område.

Kontakta oss om du är osäker på vad som gäller i ditt område.

Läs mer om bygglov för solceller

Utpekade kulturmiljöer

I Sigtuna kommun finns värdefulla kulturmiljöer utpekade bland annat i översiktsplan, kulturmiljöprogram, bevarande- och förnyelseplanen, riktlinjerna för Odensala-Hova och genom riksintresseområden. I kommunen har vi också enskilda och statliga byggnadsminnen, samt kyrkor och kyrkomiljöer som är skyddade enligt kulturmiljölagen. I Riksantikvarieämbetets bebyggelseregister kan du söka information om byggnadsminnen och kyrkor i kommunen.

Även byggnader och områden som inte är utpekade i något program kan vara så värdefulla att särskild hänsyn behöver tas.

Gå till Riksantikvarieämbetets bebyggelseregister Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Riksintressen kulturmiljö

I Sigtuna kommun är följande områden utpekade som riksintressen för kulturmiljövård:

  • Venngarn
  • Haga
  • Sigtuna stad
  • Skepptuna-Närtuna-Gottröra
  • Skålhamravägen
  • Vidbo
  • Fysingen

Läs mer om varje riksintresse hos Riksantikvarieämbetet Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Hjälpte informationen på denna sida dig?

Meddela fel på sidan

Här kan du meddela om du saknar något eller om du hittat ett fel på denna sida.


Jag vill ha svar till min e-postadress. Obligatoriskt om du vill få ett svar.
Det du skickar till kommunen blir allmän handling.