Tillsyn - olovligt byggande, ovårdade tomter med mera

Tillsyn är en granskning i efterhand som syftar till att överträdelser ska rättas. Det kan till exempel handla om olovlig byggnation och ovårdad tomt.

Ansvar

Den som bygger nytt, ändrar eller river måste se till att följa de krav som finns. Bygg- och miljönämnden ansvarar för tillsyn kring regler och bestämmelser. Bygglovsenheten ansvarar för tillsyn som rör regler och bestämmelser som rör bland annat plan- och bygglagen. Miljö- och hälsoskyddsenheten svarar för tillsyn kring miljöbalken och lagstiftning gällande livsmedel och alkohol.

Påföljder

Nämnden har ett antal olika verktyg för att uppnå att lagen följs.

Förbud

Nämnden kan besluta om förbud mot fortsatt arbete (byggstopp), åtgärd eller användning av byggnad eller del av byggnad. Ett förbud kan kombineras med vite.

Föreläggande

Det vanligaste föreläggandena är rättelseföreläggande, lovföreläggande och åtgärdsföreläggande. Ett föreläggande kan förenas med vite.

Byggsanktionsavgift

Byggsanktionsavgift ska tas ut vid vissa överträdelser av plan- och bygglagen.

På Boverkets hemsida kan du läsa mer om tillsyn och påföljder Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Områden för tillsyn

Olovlig byggnation, rivning eller markåtgärd

Om en åtgärd som kräver bygglov, rivningslov eller marklov utförs utan lov ska bygg- och miljönämnden bedöma om det går att ge lov i efterhand. Om inte ska nämnden se till att det som utförts blir undanröjt eller på annat sätt rättat. Det ska även prövas om byggsanktionsavgift ska tas ut.

Ovårdade tomter

Tomter ska hållas i vårdat skick och skötas så att risken för olycksfall begränsas. Det ska inte heller uppstå betydande olägenheter för omgivningen eller trafiken. Kraven gäller för bebyggda och obebyggda tomter. Det är fastighetsägaren som ansvarar för att hålla sin fastighet i vårdat skick. Växtlighet regleras sällan enligt plan- och bygglagen.

Förfallna eller dåligt underhållna byggnader

Ett byggnadsverk (byggnad eller annan anläggning) ska hållas i vårdat skick och underhållas så att dess utformning och tekniska egenskaper bevaras. Underhållet ska anpassas till omgivningens karaktär och byggnadsverkets värde utifrån historisk, kulturhistorisk, miljömässig och konstnärlig synpunkt.

Om byggnadsverket är särskilt värdefullt ska det underhållas så att de särskilda värdena bevaras. Det är fastighetsägaren som ansvarar för att hålla sin fastighet i vårdat skick.

Väsentligt ändrad användning

Det krävs bygglov för att helt eller delvis ta i anspråk eller inreda en byggnad för ett väsentligt annat ändamål. I första hand är det byggnadens senaste faktiska användning, pågående användning eller den senast kända användning som är avgörande för om bygglov behövs. I andra hand är det den användning som byggnaden senast har fått bygglov för som avgör.

Exempel på tillsynsärende kan vara att en butik omvandlas till en bostad.

Inreda ytterligare bostad eller lokal

Det krävs bygglov för att inreda ytterligare bostad eller ytterligare lokal för handel, hantverk eller industri. Exempelvis om en stor bostad eller bostadslägenhet delas upp till flera mindre enskilda bostäder.

Tillgänglighet på allmänna platser och i publika lokaler

Allmänna platser och publika lokaler ska vara tillgängliga och användbara för personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga. På allmänna platser och i lokaler dit allmänheten har tillträde ska hinder som är enkla att avhjälpa åtgärdas. Kravet gäller om det med hänsyn till de praktiska och ekonomiska förutsättningarna är enkelt att avhjälpa hindren.

Hissar och andra motordrivna anordningar

Ägaren till en hiss (även rulltrappa) eller anordning (till exempel linbanor, liftar och motordrivna portar) ska se till att den drivs, sköts och underhålls på ett sätt så att den är säker att använda, sköta och kontrollera. I ansvaret ingår att se till att kontroller görs regelbundet.

Obligatorisk ventilationskontroll, OVK

Syftet med obligatorisk ventilationskontroll, OVK, är att säkerställa ett tillfredsställande inomhusklimat i byggnader och se till att ventilationssystemet fungerar som det ska.

Det är den som äger en byggnad som ansvarar för att OVK genomförs regelbundet och att åtgärda fel och brister. Intervallen beror på typ av byggnad samt typ av ventilationssystem.

Individuell mätning och debitering, IMD

Individuell mätning och debitering, IMD, innebär att uppvärmning och tappvarmvatten mäts separat på lägenhetsnivå i flerbostadshus. Syftet är att skapa en större medvetenhet om energianvändning och därmed minska användningen.

Kravet att installera IMD gäller de flerbostadshus som har sämst energiprestanda, där primärenergitalet överstiger 200 kWh/m2.

Övrig tillsyn

För åtgärder som inte kräver lov kan det ändå behövas en anmälan. Det kan gällande ändring i bärande konstruktion, brandskydd eller till exempel installation av en hiss.

Åtgärder som inte kräver lov ska följa detaljplan vilket innebär att tillsyn kan bedrivas mot lovbefriade åtgärder såsom pergolas, altandäck och liknande byggnadsverk som uppförs i strid mot detaljplan.