Så här söker du bygglov

Här kan du läsa om de olika stegen när du söker bygglov.

Anmälan av ej bygglovspliktig åtgärd

För information on hur du anmäler en ej bygglovspliktig åtgärd, klicka här.

Steg för steg bild vid bygglov

Förberedelse

Ta reda på vad som gäller för ditt projekt och om du behöver söka lov eller göra en anmälan. Ta också reda på vilka handlingar som du behöver skicka in tillsammans med din ansökan. Vilka handlingar som krävs beror på vad som ska byggas eller ändras.

Ta gärna hjälp av våra checklistor

Innan du skickar in din ansökan är det bra att förbereda alla handlingar. Det kan också vara en god idé att informera grannarna om dina planer.

Beroende på om det är en ansökan eller anmälan så kan ett eller flera steg uteslutas från bygglovsprocessens standardförfarande, som beskrivs ovan. Handläggaren vägleder och informerar dig om ditt ärende.

Vi tar ut en avgift för handläggningen av ditt ärende.

Läs mer om våra avgifter

Ansökan

Gör din ansökan via e-tjänsten eller använd ansökningsblanketten. Ansökningsblanketten finns tillgänglig hos kontaktcenter.

Tidsåtgången i handläggningen kan variera beroende på planförhållanden och många andra faktorer. Lämna in din ansökan i god tid. Ett bra ritningsunderlag och kompletta ansökningshandlingar gör att handläggningen går snabbare.

Granskning

När vi fått in ditt ärende granskar vi din ansökan. Vid en första kontroll tittar vi på om ansökan är komplett. Vi granskar även ritningarnas kvalitet och tydlighet. Om ansökan är ofullständig kontaktar vi er och meddelar att ni behöver komplettera er ansökan.

Komplettförklaring

En komplettförklaring är ett brev som informerar om att handläggaren har alla nödvändiga handlingar för att fatta beslut i ett ärende. Även ärenden där det inte är möjligt att lämna bygglov eller startbesked komplettförklaras då de anses ha de handlingar som krävs för ett avslag eller nekat startbesked.

Från och med att din kompletta ansökan kommit in till oss, ska ett beslut meddelas inom tio veckor. Om någon extra utredning behöver göras, kan tiden förlängas med ytterligare tio veckor.

Ansökan prövas

Ärendet granskas mot plan- och bygglagen och om det du vill göra stämmer överens mot eventuell gällande detaljplan. Prövningen omfattar även byggnadens placering, utformning samt hänsyn till omkringliggande bebyggelse och platsens natur- och kulturvärden. Om din åtgärd ligger utanför detaljplan eller områdesbestämmelser, prövar bygg- och miljönämnden om platsen är lämplig för det du vill bygga.

Beslut

Om åtgärden uppfyller alla krav kan bygg- och miljönämnden besluta att ge bygglov. När du får ditt beslut om bygglov så informerar vi dina grannar och andra berörda sakägare. Det kan ske antingen genom delgivning eller ett meddelande. De som får ta del av beslutet har sedan tre veckor på sig att överklaga. Beslutet kungörs även i Post- och Inrikes Tidningar, och överklagandetiden är fyra veckor från det att beslutet kungjorts. Om ingen överklagar vinner bygglovsbeslutet laga kraft. Det betyder att beslutet inte längre kan överklagas.

Om kraven inte uppfylls ska bygg- och miljönämnden avslå din ansökan. Detta beslut kan du som sökande överklaga, då är överklagningstiden 3 veckor från det att du tog del av beslutet.

Tekniskt samråd

Det tekniska samrådet är ett möte där du och din handläggare bland annat går igenom kontrollplanen och hur arbetet ska planeras och organiseras. Tekniskt samråd kan hållas i kommunhuset, digitalt eller i anslutning till byggarbetsplatsen efter överenskommelse med din handläggare.

Vanligtvis kallas du som byggherre och din anlitade kontrollansvariga. Ibland kan även konstruktör, brandsakkunnig eller annan sakkunnig kallas.

Vid det tekniska samrådet går vi igenom:

 • Arbetets planering och organisation
 • Byggherrens förslag till kontrollplan och övriga handlingar som byggherren har skickat in
 • Hur förekomsten av tänkbart farligt avfall har inventerats
 • Behovet av att byggnadsnämnden gör arbetsplatsbesök eller av andra tillsynsåtgärder
 • Behovet av ett färdigställandeskydd
 • Behovet av utstakning
 • Byggnadsnämndens behov av ytterligare handlingar inför beslut om startbesked och behovet av ytterligare sammanträden
 • Handlingar inför slutbesked.

Startbesked

Kommunen utfärdar ett startbesked vilket betyder att nu får du lov att börja bygga. I startbeskedet fastställs kontrollplanen för bygget.

Du får börja bygga fyra veckor efter det att lovbeslutet kungjorts och du fått ditt startbesked. I mindre projekt kan du få ditt startbesked samtidigt som beslutet. Även då behöver du vänta fyra veckor efter det att lovbeslutet kungjorts innan du får börjar bygga.

Arbetsplatsbesök

Arbetsplatsbesök görs efter överenskommelse på tekniskt samråd. Under besöket kontrollerar byggnadsinspektören att byggnationen och arbetet följer kontrollplanen och startbeskedet.

Slutsamråd

Vid slutsamrådet diskuteras förutsättningarna för att få slutbesked. Till exempel:

 • Hur kontrollplanen, andra villkor i startbeskedet och kompletterande villkor har följts
 • Eventuella avvikelser från bestämmelser
 • Kontrollansvariges utlåtande
 • Dokumentation från kontrollansvarig och från handläggaren
 • Behov av ytterligare åtgärder.

Slutbesked

När du byggt, ändrat eller rivit färdigt meddelar du oss och begär ett slutbesked. I ditt startbesked står det vilka handlingar du ska lämna in för att få slutbesked.

Du får inte börja använda det du har byggt eller ändrat innan du har fått ditt slutbesked, om inte annat har bestämts i startbeskedet.

När beslut om slutbesked fattats avslutas ditt ärende och du kan börja använda den del som startbeskedet omfattar. Om det finns brister eller kontroller som kvarstår kan handläggaren besluta om interimistiskt slutbesked. Du får då ta åtgärden i bruk i väntan på att de sista kontrollerna görs. Sedan prövas om slutbesked kan ges.

Hjälpte informationen på denna sida dig?

Meddela fel på sidan

Här kan du meddela om du saknar något eller om du hittat ett fel på denna sida.


Jag vill ha svar till min e-postadress. Obligatoriskt om du vill få ett svar.
Det du skickar till kommunen blir allmän handling.