Strandskydd

Strandskyddet innebär särskilda begränsningar för användning av mark nära sjöar och vattendrag. Syftet med strandskyddet är att skydda livsmiljön som stränderna utgör för många växt- och djurarter. Skyddet säkrar också allmänhetens tillgång till strandområdena.

Här finns strandskydd

Strandskydd finns generellt kring alla vattendrag och sjöar. Skyddet finns i hela landet och sträcker sig 100 meter upp på land och 100 meter ut i vattnet. På vissa platser är strandskyddet utökat till 300 meter. Det utökade strandskyddet finns kring större delen av Mälaren.

Detta gäller inom strandskyddat område

Inom strandskyddat område är det förbjudet att uppföra nya byggnader. Man får inte heller gräva för byggnader eller utföra andra åtgärder som väsentligt förändrar livsvillkoren för djur- eller växtarter inom strandskyddsområdet. Åtgärder som hindrar allmänheten från att vistas i området närmast strandlinjen är inte heller tillåtna. Att privatisera området närmast stranden med till exempel trädgårdsmöbler och gräsmatta är ett exempel på en sådan otillåten åtgärd.

Dispens från strandskyddet

Om du vill bygga inom strandskyddsområde kan du söka dispens från strandskyddet. För att få dispens för en åtgärd behöver du ange något av de särskilda skäl som finns listade i miljöbalken.

De särskilda skälen är:

  1. att området redan har tagits i anspråk på ett sätt som gör att det saknar betydelse för strandskyddets syften
  2. att området genom en väg, järnväg, bebyggelse, verksamhet eller annan exploatering är väl avskilt från området närmast strandlinjen
  3. att åtgärden behövs för en anläggning som för sin funktion måste ligga vid vattnet och behovet inte kan tillgodoses utanför området
  4. att åtgärden behövs för att utvidga en pågående verksamhet och utvidgningen inte kan genomföras utanför området
  5. att området behöver tas i anspråk för att tillgodose ett angeläget allmänt intresse som inte kan tillgodoses utanför området, eller
  6. att området behöver tas i anspråk för att tillgodose ett annat mycket angeläget intresse.

Hjälpte informationen på denna sida dig?

Meddela fel på sidan

Här kan du meddela om du saknar något eller om du hittat ett fel på denna sida.


Jag vill ha svar till min e-postadress. Obligatoriskt om du vill få ett svar.
Det du skickar till kommunen blir allmän handling.