Bygglov för solceller

Att montera solceller på en byggnad kräver i vissa fall bygglov inom detaljplanerat område. Här finns mer information om bygglov för solceller och vilka handlingar du behöver för att ansöka om bygglov. Om solcellerna kräver bygglov får du montera dem först när du har fått ett startbesked.

Allmänt

I vissa områden kan det krävas bygglov för solceller, beroende på placering och utformning samt vilka bestämmelser som gäller i området. I områden utan detaljplan eller områdesbestämmelser krävs inte bygglov för att montera solcellspaneler på byggnader.

Om byggnaden är inom detaljplanerat område och inom ett särskilt värdefullt bebyggelseområde eller inom riksintresse för totalförsvaret samt dess påverkansområden kan det krävas bygglov beroende på solcellernas utformning. Områden av riksintresse för kulturmiljövården är exempel på särskilt värdefulla områden där det kan krävas bygglov för solceller. Venngarn och Sigtuna stad är två större områden som ligger inom detaljplanerat område och inom riksintresse för kulturmiljövården.

Vissa detaljplaner kan ha bestämmelser som reglerar bygglovsplikt för solceller. Kontakta oss i god tid om du är osäker på vad som gäller i ditt område.

Att montera solcellspaneler på en byggnad inom detaljplanerat område kräver inte bygglov om

 • solpanelerna monteras utanpå en byggnads fasadbeklädnad eller taktäckningsmaterial,
 • solpanelerna följer byggnadens form,
 • solpanelerna placeras på en byggnad utan särskilt kulturhistoriskt värde,
 • byggnaden ligger utanför kulturhistoriskt värdefull miljö,
 • det saknas bestämmelser om utökad lovplikt i detaljplan eller områdesbestämmelser, och
 • byggnaden ligger utanför och inte i anslutning till områden av riksintresse för totalförsvaret.

Solcellspaneler kan kräva anmälan

Även om du inte behöver söka bygglov behöver du ibland göra en anmälan och invänta startbesked innan du får påbörja din åtgärd. En anmälan krävs till exempel om solenergianläggningen berör byggnadens bärande konstruktion eller väsentligt påverkar brandskyddet i byggnaden.

Ansökan

 • Fyll i uppgifter om fastigheten och vem du (sökande) är.
 • Kryssa i vilken sorts lov du söker.
 • Beskriv vad det är du söker lov för.
 • Skicka med en separat skrivelse om du vill göra en längre beskrivning.
 • Skicka med fullmakt om fakturan ska betalas av någon annan än sökande.

Situationsplan

Genom e-tjänsten nedan kan du beställa en tomtkarta. På tomtkartan upprättar du en situationsplan. Markera var solcellerna ska placeras.

Fasadritning i skala 1:100

Redovisa hela fasaden där solcellerna ska monteras. Rita in och måttsätt solcellernas placering.

Planritning (takplan) i skala 1:100

En planritning över takplan visar byggnadens tak uppifrån. Beroende på takfallets lutning kan du behöva en ritning som visar takplanet för att tydligt redovisa solcellernas placering. Rita in och måttsätt solcellernas placering.

Produktbeskrivning/produktblad

Produktbeskrivning och/eller produktblad för de solceller du vill montera.

Kontrollplan

En kontrollplan är ett dokument som beskriver vilka kontroller du som byggherre ska göra under byggprocessen.

Ytterligare handlingar kan behövas

I undantagsfall kan ytterligare handlingar komma att behövas för att beslut om bygglov ska kunna beviljas. Kontakta oss om du har frågor innan du skickar in din ansökan.

Slutbesked

Det krävs slutbesked för alla åtgärder som omfattas av ett startbesked. För att få slutbesked ska du visa att alla krav som ställs på åtgärden är uppfyllda. I startbeskedet står det vilka handlingar du ska lämna in för att få slutbesked.

Skicka in handlingar

Om du skickar in din ansökan på en blankett i PDF eller skickar in kompletteringar så kan du mejla in handlingarna till byggochmiljonamnden@sigtuna.se. Kom ihåg att alla ritningar ska vara i A3-format.

Hjälpte informationen på denna sida dig?

Meddela fel på sidan

Här kan du meddela om du saknar något eller om du hittat ett fel på denna sida.


Jag vill ha svar till min e-postadress. Obligatoriskt om du vill få ett svar.
Det du skickar till kommunen blir allmän handling.