Takkupa

Dessa handlingar behöver du skicka in när du lämnar in en anmälan för takkupa. Byggnadsarbetet får påbörjas först när du har ett startbesked.

Allmänt

Nedan finns information om vilka handlingar som ingår i anmälan för takkupa enligt attefallsreglerna. I vissa fall kan det krävas bygglov för fasadändring eller tillbyggnad beroende på takkupornas storlek.

Mer information om respektive handling kan du hitta under rätt rubrik i A-Ö Öppnas i nytt fönster.

Anmälanblankett

  • Fyll i uppgifter om fastigheten och vem du är.
  • Fyll i ditt personnummer och skriv under ansökan.
  • Fyll i din e-post.
  • Kryssa i att ärendet gäller en anmälan.
  • Beskriv utförligt vad anmälan gäller.
  • Skicka med en fullmakt om fakturan ska betalas av någon annan än dig.
  • Fyll eventuellt i uppgifter om kontrollansvarig (namn, personnummer, organisationsnummer och kontaktuppgifter).

Situationsplan

Beställ en tomtkarta via e-tjänsten nedan. På tomtkartan upprättar du en situationsplan. Markera var på byggnaden takkupan ska placeras och måttsätt den. Redovisa alla nya och befintliga byggnader på tomten.

Om takkupan placeras närmare grannes gräns än 4,5 m krävs godkännande från berörd granne. Godkännandet ges genom daterad påskrift (underskrift och namnförtydligande) på situationsplanen. Alla delägare till fastigheten måste ge sitt godkännande.

Ritningar

Fasadritning i skala 1:100

Alla fasader ska redovisas. Ange nya och befintliga marknivåer. Ange också materialval och kulörer.

Planritning i skala 1:100

En planritning visar en vy över förhållande över rum och utrymme. På planritningen ska det framgå våningsplanets rum och funktion. Planritningen med inritad takkupa ska vara måttsatt.

Sektionsritning i skala 1:100

Sektionsritningen visar en genomskärning av byggnaden. Måttsätt ritningen och visa våningshöjd, färdiga golvnivåer, takvinkel och marknivå vid entréer.

Konstruktionsritning

En konstruktionsritning visar den information som behövs för att uppföra exempelvis en byggnad eller byggnadsdel. Det kan gälla ett helt byggsystem eller bara detaljer. I de flesta fall behövs en eller flera konstruktionsritningar i samband med bygglov eller anmälan. De ska tas fram av konstruktörer och vara fackmannamässigt redovisade.

Teknisk beskrivning

I den tekniska beskrivningen redovisas de tekniska lösningar som används i byggnaden. Exempel på detta är beskrivning av grundläggning, bärande stomme, takkonstruktion, brandskydd, uppvärmning, ventilation, energihushållning och säkerhet. En teknisk beskrivning kan även utföras i form av detaljritningar där de olika materialen och dimensionerna framgår.

Kontrollplan

En kontrollplan är ett dokument som beskriver vilka kontroller du som byggherre ska göra under byggprocessen.

Ytterligare handlingar kan behövas

I undantagsfall kan ytterligare handlingar komma att behövas. Har du frågor kontakta oss gärna innan du skickar in anmälan.

Slutbesked

För att få ett slutbesked behöver du skicka in handlingar. Kontakta din handläggare eller se ditt startbesked om vilka handlingar som kan behövas skickas in.

Skicka in handlingar

Mejla in din ansökan med handlingar till byggochmiljonamnden@sigtuna.se .Om du skickar eller lämnar in dina handlingar på papper, kom ihåg att alla ritningar ska vara i A3-format.

Läs vad som händer med din anmälan när du skickat in den

Hjälpte informationen på denna sida dig?

Meddela fel på sidan

Här kan du meddela om du saknar något eller om du hittat ett fel på denna sida.


Jag vill ha svar till min e-postadress. Obligatoriskt om du vill få ett svar.
Det du skickar till kommunen blir allmän handling.