Nybyggnation av en- och tvåbostadshus

Dessa handlingar behöver du när du söker om bygglov för nybyggnation av en- eller två bostadshus. För att bygga ett nytt en- eller tvåbostadshus behövs även start- och slutbesked och du får börja byggnadsarbetena först när du fått ett startbesked.

Allmänt

Nedan finns information om vilka handlingar som ingår i bygglovsansökan för nybyggnation av en- och tvåbostadshus. Om du vill ha mer information om respektive handling.

Mer information om respektive handling kan du hitta under rätt rubrik i A-Ö Öppnas i nytt fönster.

Ansökan

  • Fyll i uppgifter om fastigheten och vem du (sökande) är.
  • Fyll i ditt (sökandes) personnummer och skriv under ansökan.
  • Fyll i din e-post.
  • Kryssa i vilken sorts lov du söker.
  • Beskriv utförligt vad du söker lov för.
  • Skicka med en separat skrivelse om du vill göra en längre beskrivning.
  • Skicka med en fullmakt om fakturan ska betalas av någon annan än sökande.
  • Fyll i uppgifter om kontrollansvarig (namn, personnummer, organisationsnummer och kontaktuppgifter).

Nybyggnadskarta

För nybyggnationer krävs det alltid en nybyggnadskarta. Rita in byggnaden på kartunderlaget. Måttsätt byggnaden och ange minst tre vinkelräta avstånd till tomtgränser eller ange koordinater för hörnen på byggnaden. Visa alla nya och befintliga byggnader på tomten. Redovisa husets höjd genom att ange plushöjden för den färdiga golvnivån.

Ritningar

Planritning i skala 1:100

Alla våningsplan i byggnaden ska redovisas. Planritningen över entréplanet ska vara möblerad. Ritningarna ska vara måttsatta så att byggandens area kan räknas ut. Entréplanet ska vara tillgängligt för personer med nedsatt rörelseförmåga.

Fasadritning i skala 1:100

Alla befintliga marknivåer och fasader ska redovisas. Ange takvinkel (i grader från horisontalplanet), materialval och kulörer.

Sektionsritning i skala 1:100

Sektionsritningen visar en genomskärning av byggnaden. Måttsätt ritningen och visa våningshöjd, färdiga golvnivåer, takvinkel och marknivå vid entréer.

Markplaneringsritning i skala 1:400

Redovisa tomtens in- och utfart, parkering, befintliga och ändrade marknivåer, murar och stödmurar, plank, dagvattenhantering och avfallshantering.

Ytterligare handlingar kan behövas

I undantagsfall kan ytterligare handlingar komma att behövas för att beslut om bygglov ska kunna beviljas. Har du frågor kontakta oss gärna innan du skickar in ansökan.

Vid bygglov utanför planlagt område kan vi komma att kräva in beviljat avloppstillstånd.

Startbesked

Byggnadsarbetet får påbörjas först efter att tekniskt samråd hållits och startbesked lämnats. För att det tekniska samrådet ska bli så bra som möjligt vill vi gärna ha handlingarna en vecka innan utsatt tid för mötet. Vilka handlingar som krävs inför tekniska samråd framgår i kallelsen som skickas efter beslutat bygglov.

Slutbesked

Innan du får ta din byggnad i bruk måste du ha ett slutbesked. Kontakta din handläggare eller se ditt startbesked om vilka handlingar som kan behövas skickas in.

Skicka in handlingar

Om du väljer att göra din ansökan på pdf så mejla dina handlingar till byggochmiljonamnden@sigtuna.se . Om du skickar eller lämnar in dina handlingar på papper, kom ihåg att alla ritningar ska vara i A3-format.

Läs vad som händer med din ansökan när du skickat in den

Hjälpte informationen på denna sida dig?

Meddela fel på sidan

Här kan du meddela om du saknar något eller om du hittat ett fel på denna sida.


Jag vill ha svar till min e-postadress. Obligatoriskt om du vill få ett svar.
Det du skickar till kommunen blir allmän handling.