Bygglov A–B

Altan

Med altan menas ofta en öppen utbyggnad i form av ett trädäck eller liknande. Det finns ingen generell bygglovsplikt för altaner i plan- och bygglagen, men de kan kräva bygglov om det blir en tillbyggnad eller påverkar en byggnads yttre utseende. En fristående altan kan i vissa fall kräva bygglov, om den räknas som en byggnad.

För en- och tvåbostadshus kan altaner uppföras utan bygglov eller anmälan. Då behöver följande krav vara uppfyllda:

 • Det ska finnas ett befintligt en- eller tvåbostadshus på tomten
 • Altanen ska kräva bygglov enligt huvudregeln för att den är en tillbyggnad eller en ändring som påverkar byggnadens yttre utseende avsevärt
 • Altanen ska byggas till ett en- och tvåbostadshus eller ett komplementbostadshus
 • Altanen ska vara en uteplats på marken
 • Altanen får inte vara högre än 1,8 meter
 • Altanen ska anordnas inom 3,6 meter från bostadshuset
 • Altanen ska placeras minst 4,5 meter från gräns om grannar inte medger närmare placering
 • Inte vidtas på en byggnad eller inom ett bebyggelseområde som är särskilt värdefullt.

Läs mer om vilka åtgärder som kräver bygglov

Läs mer om bygglovsbefriad altan på Boverkets webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Anmälningspliktiga åtgärder

Åtgärder som inte är bygglovspliktiga kan vara anmälningspliktiga. Det gäller till exempel vissa rivningsåtgärder, ändring av byggnaders konstruktion, planlösning, brandskydd och installationer eller ändringar av tekniska installationer. Med tekniska installationer menas hissar, eldstäder, rökkanaler, installationer för vatten och avlopp eller för ventilation.

Det finns även andra bygglovsbefriade åtgärder som kräver en anmälan, se attefallsåtgärder längre ner i listan.

En anmälanspliktig åtgärd får inte påbörjas innan du har fått startbesked.

Läs mer om anmälningspliktiga åtgärder på Boverkets webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Areor

Areor används för att se hur stor yta som bebyggs på tomten och hur mycket byggrätt som finns kvar att utnyttja. Det finns olika sätt att mäta arean på en byggnad. Vid de flesta bygglovsansökningar används tre olika sätt att mäta.

Byggnadsarea (BYA) definieras som den yta som byggnaden upptar på marken. Byggnadsarea mäts vid byggnadens utsida. Även altaner kan ingå i byggnadsarea om de bedöms tillskapa volym.

Bruttoarea (BTA) är ytan på varje våning som mäts på utsidan av byggnaden. I bruttoarean inräknas endast mätvärda utrymmen. Mätvärden som inte är mätvärda är till exempel utrymmen där våningshöjden är mindre än 1,90. I bruttoarea räknas endast den yta som begränsas av ytterväggar. En carport med en vägg har därför ingen bruttoarea.

Öppenarea (OPA) räknas på de delar av byggnaden som inte är omslutna av väggar. En carport ingår i öppenarean. Öppenarean mäts vid byggnadens utsida.

Sigtuna kommun utgår från SIS standarden (SS 21054:2009) vid uträkning av areor.

Attefallsåtgärder

Attefallsåtgärder är ett sammanfattande namn på vissa åtgärder som inte kräver bygglov men där du behöver göra en anmälan och invänta startbesked innan du börjar bygga.

Attefallsåtgärderna är:

 • Komplementbyggnad/komplementbostadshus om max 30 kvadratmeter
 • Tillbyggnad om max 15 kvadratmeter
 • Högst två takkupor
 • Inredning av ytterligare bostads i ett enbostadshus

Attefallsåtgärder kan endast utföras om det finns ett befintligt en- eller tvåbostadshus på fastigheten. Du kan till exempel inte uppföra en attefallskomplementbyggnad innan du byggt klart ditt bostadshus.

Attefallsåtgärder får inte utföras i alla områden. Det gäller vid byggnader eller inom bebyggelseområden med höga kulturvärden och inom eller i anslutning till områden av riksintresse för totalförsvaret. I vissa områden kan det finnas bestämmelser i detaljplanen om utökad lovplikt. Där du inte kan göra attefallsåtgärder får du istället söka bygglov för dessa.

Se anmälningspliktiga åtgärder

Avfallshantering i miljöhus och upplag

Du behöver bygglov för att ställa upp flera avfallsbehållare eller bygga nytt miljöhus. Du behöver inte bygglov för enstaka kärl som placeras vid enbostadshus eller för avfallskärl som hör till flerbostadshus eller radhus. Flera avfallskärl som placeras tillsammans och utgör en egen verksamhet räknas som ett upplag, t.ex. återvinningsstationer.

Du behöver bygglov om du ska

 • Skapa en uppställningsplats för fler än två normalstora sopkärl som står placerade tillsammans och utgör en egen verksamhet.
 • Väsentligt ändra ett upplag/återvinningsstation till exempel genom att utöka med fler kärl.
 • Flytta ett upplag/återvinningsstation till en annan plats.
 • Bygga nytt, bygga till eller riva ett miljöhus.
 • Bygga ett plank som är över 1,10 m i höjd kring avfallskärl.
 • Bygga ett tak över avfallskärl.

Även om kärlen inte behöver bygglov så tänk på att

 • Avfallsbehållare ska placeras så att utryckningsfordons framkomlighet inte försämras.
 • Avståndet mellan byggnaders entréer och avfallskärl bör inte överskrida 50 m för flerbostadshus.
 • Personer med rörelse- och funktionshinder ska kunna nyttja avfallsbehållare vilket bland annat innebär att marken till avfallsbehållare ska vara hårdgjord och inkast till avfallsbehållare inte placeras för högt.
 • Om avfallsbehållare placeras på kommunens mark så behöver du tillstånd om markupplåtelse från kommunen.

Har du frågor kring utformning se mer på Sigtuna Vatten och Renhållning AB:s webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Avgifter

I ett ärende om förhandsbesked, strandskyddsdispens, bygglov, rivningslov, marklov eller anmälningsärende kommer en avgift att tas ut enligt beslutad taxa från kommunfullmäktige.

Avgiften beror på flera faktorer som till exempel storleken på byggnaden, vad som ska byggas och placeringen på byggnaden.

Plan- och bygglovstaxa och exempelavgifter Öppnas i nytt fönster.

Avvecklingsplan

När du ansöker om ett tidsbegränsat bygglov behöver du skicka in en avvecklingsplan. I avvecklingsplanen ska du redovisa hur du kommer att återställa platsen där den tidsbegränsade åtgärden har varit placerad. För att visa hur avvecklingen kommer att gå till kan du behöva du ha en tidsaxel i din avvecklingsplan.

Tänk på att en tidsbegränsat åtgärd ska vara borttagen innan det tidsbegränsade bygglovet går ut.

Badtunna

Du behöver inte bygglov för att ställa upp en badtunna. Det finns inga regler om hur nära tomtgräns badtunnan får placeras. Tänk på att placera din badtunna så att inte din granne störs.

Brandskyddsbeskrivning

Innan det tekniska samrådet hålls kan du behöva skicka in en brandskyddsbeskrivning för att förklara hur du ska uppfylla brandkraven.

En brandskyddsbeskrivning beskriver hur brandskyddet i en byggnad är tänkt att utformas. Det kan vara utrymningsvägar, tekniska installationer eller om det ställs krav på utformning av fasad och bärverk om det är nära till en annan byggnad.

Storleken på en brandskyddsbeskrivning beror på hur svårt och stort byggnationen är. Det vanliga är att en brandingenjör eller brandprojektör gör brandskyddsbeskrivningen för att säkerställa att brandskyddskraven kommer att uppfyllas.

 

Brandskyddsdokumentation

En brandskyddsdokumentation beskriver hur brandskyddet är utfört i en byggnad. I de flesta fall har man följt brandskyddsbeskrivningen utan ändringar.

I större projekt ska en brandskyddsdokumentation lämnas in inför slutsamråd.

Läs mer om brandskyddsdokumentation på Boverkets webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Byggbodar

Byggbodar används ofta som temporära kontor eller arbetsutrymmen på byggarbetsplatser. För att sätta upp en byggbod krävs vanligtvis ett bygglov. Även byggbodar på hjul kan behöva bygglov.

Många byggprojekt pågår endast under en begränsad tid och då kan du ansöka om ett tidsbegränsat bygglov för din byggbod. Tänk på att byggboden måste tas bort och platsen behöver återställas innan giltighetstiden för ditt tidsbegränsade bygglov går ut. Om byggboden inte tas bort inom den utsatta tiden blir byggboden olovlig och bygg- och miljönämnden kommer att ingripa med tillsynsåtgärder. Nämnden ska i sådana fall besluta om byggsanktionsavgift.

Byggherre

Byggherre är den som för egen eller annans räkning låter utföra projekterings-, byggnads-, rivnings- eller markarbeten. Byggherren behöver inte vara en fysisk person utan kan även vara en juridisk person som till exempel ett företag, en bostadsrättsförening, en kommun eller en annan myndighet.

Byggherren ska se till att varje bygg-, rivnings- och markåtgärd som byggherren utför eller låter utföra genomförs i enlighet med de krav som gäller för åtgärden enligt denna lag eller föreskrifter eller beslut som har meddelats med stöd av lagen. Om åtgärden är lov- eller anmälningspliktig, ska byggherren se till att den kontrolleras enligt den kontrollplan som byggnadsnämnden fastställer i startbeskedet.

Byggherre och sökande behöver inte vara samma person och det är viktigt att det framgår i ansökan.

Läs mer om byggherren och dennes ansvar på Boverkets webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Bygglov

Huvudregeln är att det krävs bygglov om du ska bygga en ny byggnad, riva, bygga till, ändra användningen eller förändra utseendet på ett befintligt hus.

Det krävs även bygglov för anläggningar och inom detaljplanelagt område även för skyltar och ljusanordningar. Det finns olika typer av bygglov, tidsbegränsat bygglov, rivningslov och marklov.

Läs mer om när det krävs bygglov

Läs mer om hur du söker bygglov

Bygglovsbefriade åtgärder

Det finns flera åtgärder som inte kräver bygglov. För en- och tvåbostadshus finns bland annat de så kallade attefallsåtgärderna som inte kräver lov men som kräver anmälan.

Läs mer om attefallsåtgärder

För en- och tvåbostadshus finns även åtgärder som varken kräver bygglov eller anmälan. Det kan vara plank vid skyddad uteplats, solceller, parkeringsplats, skärmtak över entré eller uteplats, altan, friggebod med mera.

Genom en detaljplan, specialreglering vid strandskydd, riksintresse för kulturmiljö, försvarsmaktens riksintresse och Arlanda flygplats influensområde kan din rätt att göra åtgärder som är bygglovsbefriade och inte anmälningspliktiga vara begränsad. Kontakta oss om du vill veta vad som gäller just din fastighet.

Läs mer om vilka åtgärder som kräver bygglov

Byggnadshöjd

När du ansöker om bygglov behöver du ange höjden för den byggnad du planerar att bygga. Höjden på ett byggnadsverk kan mätas på olika sätt. I detaljplanen kan det finnas bestämmelser som reglerar till exempel nockhöjd, totalhöjd eller byggnadshöjd.

Läs mer om reglering av höjd på byggnadsverk på Boverkets webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Byggrätt

Om du vill veta hur mycket byggrätt som finns att tillgå på din fastighet kan du läsa gällande detaljplan. Om du behöver ta reda på hur mycket som redan är bebyggt på din fastighet kan du begära ut ritningar från bygg- och miljönämndens arkiv.

Mer information om kommunens detaljplaner

Byggsanktionsavgift

Om du har gjort en överträdelse mot plan- och bygglagen ska nämnden pröva att ta ut en byggsanktionsavgift. En överträdelse kan till exempel vara att du påbörjat en tillbyggnad utan startbesked eller börjat använda den innan du har fått slutbesked.

Alla överträdelser där byggsanktion ska tas ut finns uppräknade i kapitel 11 i plan- och bygglagen. Byggsanktionsavgiften ska tas ut även om överträdelsen inte skett uppsåtligen eller av oaktsamhet.

Mer information om byggsanktionsavgifter på Boverkets webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Byggnadsnämnd

En byggnadsnämnd är den nämnd som fått i uppdrag att ta beslut enligt plan- och bygglagen. I Sigtuna kommunen heter nämnden bygg- och miljönämnden. Den består av ett antal olika förtroendevalda personer och representanter från olika invalda politiska partier.

Mer information om bygg- och miljönämnden i Sigtuna kommun

Hjälpte informationen på denna sida dig?

Meddela fel på sidan

Här kan du meddela om du saknar något eller om du hittat ett fel på denna sida.


Jag vill ha svar till min e-postadress. Obligatoriskt om du vill få ett svar.
Det du skickar till kommunen blir allmän handling.