Bygglov Q–Ö

Sigtuna stad

Sigtuna stad är ett område av riksintresse för kulturmiljövården. Det betyder att det kan krävas bygglov för sådana åtgärder som vanligtvis inte kräver bygglov.

Kommunen har tagit fram en bevarande- och förnyelseplan för Sigtuna stad. Den beskriver vilka kulturhistoriska värden som finns i staden och ny bebyggelse kan anpassas till den värdefulla miljön.

Läs bevarande- och förnyelseplanen för Sigtuna stad Pdf, 67.7 MB.

Situationsplan

En situationsplan är en ritning som visar din tomt och den närmaste omgivningen. Situationsplanen visar bland annat fastighetsgränser, detaljplanegränser, placering av befintliga byggnader och placering av nya byggnader och andra åtgärder. När du ansöker om bygglov behöver du som regel alltid en situationsplan.

Skylt

Vill du sätt upp en skylt inom detaljplanelagt området behöver du söka bygglov först. Det finns även undantag från kravet på bygglov för skyltar. Bland annat avgörs det av storleken på skylten men också av hur länge skylten ska sitta uppe.

Skyltar som placeras utanför detaljplanerat område, väg- och trafikskyltar samt inomhusskyltar kräver inte bygglov.

Läs mer om skyltar på Boverkets webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Skärmtak

Skärmtak kräver vanligtvis bygglov eftersom det är en tillbyggnad. Det finns dock bygglovsbefriade skärmtak till en- och tvåbostadshus som får göras utan bygglov eller anmälan. De ska sticka ut från en befintlig byggnad och ha en enkel konstruktion.

För ett bygglovsbefriat skärmtak gäller:

  • Det ska finnas ett befintligt en- eller tvåbostadshus på tomten
  • Skärmtaket får vara högst 15 kvadratmeter
  • Det ska ordnas över en uteplats, altan, balkong eller entré
  • Skärmtaket ska placeras minst 4,5 meter från gräns
  • Att skärmtaket inte kräver bygglov enligt den detaljplan eller de områdesbestämmelser som gäller i området.

Läs mer om bygglovsbefriat skärmtak på Boverkets webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Solcellspaneler och solfångare

I vissa områden kan det krävas bygglov för solceller, beroende på placering och utformning samt vilka bestämmelser som finns för området.

I områden utan detaljplan eller områdesbestämmelser krävs inte bygglov för att montera solcellspaneler på byggnader.

Ligger byggnaden inom detaljplanerat område och inom ett särskilt värdefullt bebyggelseområde eller riksintresse för totalförsvaret samt dess påverkansområden kan det krävas bygglov.

Områden av riksintresse för kulturmiljövården är exempel på särskilt värdefulla områden, ett sådant område är Sigtuna stad.

Vissa detaljplaner kan också ha bestämmelser som reglerar bygglovsplikt för solceller. Kontakta oss i god tid om du är osäker på vad som gäller i ditt område.

Läs mer om bygglov och solcellspaneler på Boverkets webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Läs mer om bygglov och solcellspaneler på Energimyndighetens webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Sprängning

Tillstånd från polisen krävs.

Det är den som för egen räkning låter utföra sprängningsarbeten som ansvarar för att tillstånd finns, att arbetet utförs enligt de regler som finns och att inga omkringliggande fastigheter skadas.

Staket och spaljé

Staket och spaljé kräver inte bygglov under förutsättning att det är av sedvanlig beskaffenhet och tillräckligt genomsiktligt (mer än 50 procent luft). Höjd och utformning bör anpassas efter vad som sedan tidigare är vanligt förekommande i området. Observera att vid korsningar och utfarter bör staket, plank och så vidare inte vara högre än 0,8 meter över vägbanan för att inte skymma sikten.

Läs Sigtuna kommuns riktlinjer för staket Pdf, 119.9 kB, öppnas i nytt fönster.

Stängsel

Ett stängsel är till sin konstruktion genomsiktligt. Syftet med ett stängsel är ofta att avgränsa en plats. Stängslen som är utformade genomsiktliga är inte bygglovspliktiga oavsett höjd.

Säsongsförvaring av husvagn, husbil, fritidsbåt

Under en säsongsuppställning får du i omedelbar närhet till en- och tvåbostadshus ställa upp högst två fritidsbåtar, husvagnar eller husbilar utan bygglov. Det här gäller dock inte inom områden med höga kulturvärden.

Uppställningen får inte vara närmare än 4,5 meter till fastighetsgränsen om inte närmsta granne medger detta. Om närmaste granne är allmän platsmark godkänns inte placering närmare än 4,5 meter från fastighetsgräns.

För längre förvaring kan det vara ett upplag. Längre ner på denna sida finns mer information om när förvaringen blir ett upplag.

Tak

Bygglov krävs för att bygga nytt tak till exempel byta från platt tak till sadeltak.

Inom ett område med detaljplan kan det krävas bygglov för att byta taktäckningsmaterial. Om förändringen innebär att byggnadens yttre utseende avsevärt påverkas behöver du ansöka om bygglov.

Det finns detaljplaner som har bestämmelser om vilka typer av takmaterial man får ha och därför ska du alltid kontrollera vad som gäller i ditt område.

Takkupa

Bygglov eller anmälan krävs, beroende på takkupans storlek.

Handlingar som ska lämnas in med ansökan är planritning, fasadritning, sektionsritning, konstruktionsritning och förslag till kontrollplan.

Teknisk beskrivning

I den tekniska beskrivningen redovisas de tekniska lösningar som används i byggnaden. Exempel på detta är beskrivning av grundläggning, bärande stomme, takkonstruktion, brandskydd, uppvärmning, ventilation, energihushållning och säkerhet. En teknisk beskrivning kan även göras i form av detaljritningar där de olika materialen och dimensionerna framgår.

Tekniskt samråd

Tekniskt samråd hålls efter att du har fått bygglov men innan du får startbesked och får börja bygga. Syftet med tekniskt samråd är att gå igenom förutsättningarna för att kunna ge startbesked. Vi går bland annat igenom byggherrens organisation, kontrollplanen, behov av kommunens besök och de tekniska egenskapskraven.

När du har fått bygglov utan startbesked kommer en av våra byggnadsinspektörer att skicka ut en kallelse till tekniskt samråd till dig som byggherre och kontrollansvarig.

Tidsbegränsat bygglov

Om du vill uppföra en byggnad eller utföra en annan åtgärd under en tidsbegränsad period kan du söka ett tidsbegränsat bygglov. Ditt behov av byggnaden eller åtgärden behöver vara tillfälligt för att du ska kunna få ett tidsbegränsat bygglov. Ett exempel på ett tillfälligt behov är när det behövs en annan lokal under tiden som renovering sker i den ordinarie byggnaden.

Du kan som längst söka ett tidsbegränsat bygglov i 10 år. Sedan kan det förlängas med högst 5 år. En tidsbegränsad byggnad kan alltså som längst stå på platsen i 15 år.

Tänk på att byggnadsverket måste tas bort och platsen behöver återställas innan giltighetstiden för ditt tidsbegränsade bygglov går ut. Om tiden har förlängts är det den nya tiden som gäller. Återställande behöver inte göras om permanent lov har getts för åtgärden.

Om byggnadsverket inte tas bort inom den utsatta tiden blir den olovlig och bygg- och miljönämnden kommer att ingripa med tillsynsåtgärder. Nämnden ska i sådana fall besluta om byggsanktionsavgift.

Läs mer om tidsbegränsat bygglov på Boverkets webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Tillgänglighet

Byggnader och tomter ska vara tillgängliga och användbara för personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga.

När du bygger nytt, bygger till, ändrar användning eller bygger om behöver du se till att det nya uppfyller kraven på tillgänglighet.

Läs mer om tillgänglighet på Boverkets webbplats Länk till annan webbplats.

Läs mer här om hur du bygger ett tillgängligt bostadshus Pdf, 3.2 MB, öppnas i nytt fönster.

Tillsyn PBL

Om någon utför en åtgärd utan lov eller startbesked (så kallat svartbygge) och detta kommer till bygg- och miljönämndens kännedom ska byggnadsnämnden bedriva tillsyn utifrån plan- och bygglagen. Detta kan till exempel leda till byggsanktionsavgift, åtgärdsföreläggande eller rättelseföreläggande med eller utan vite.

Läs mer om bygg- och miljönämndens tillsyn

Trädfällning

Att fälla ett träd kan kräva marklov. Det är inte så vanligt men det finns detaljplaner i Sigtuna kommun som reglerar trädfällning. Exempel på detta är trädfällning inom Sigtuna stads centrala delar.

Upplag

Att anordna, flytta eller väsentlig ändra upplag och materialgårdar kan kräva bygglov. I bedömningen om ett upplag kräver bygglov beaktar vi följande faktorer:

  • Förvaring utomhus
  • Fungerar självständigt i förhållande till annan verksamhet på platsen
  • Har en viss varaktighet
  • Har en viss omfattning

För uppställning av högst två fritidsbåtar, husvagnar eller husbilar i direkt anslutning till en- eller tvåbostadshus finns undantag från lovplikten. Undantaget gäller inte i områden med höga kulturvärden.

Läs mer om upplag på Boverkets webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Ändrad planlösning

Om du avsevärt ändrad planlösningen i en byggnad eller lokal krävs en anmälan för ändrad planlösning. Vid mindre ändringar som att ta ner en vägg eller ta upp en ny dörr krävs det vanligen inte anmälan för ändrad planlösning. Det kan däremot krävas en anmälan för ändring av bärande konstruktion. Det kan också påverka ventilation, tillgänglighet eller brandskyddet vilket då också kan kräva en anmälan.

Hjälpte informationen på denna sida dig?

Meddela fel på sidan

Här kan du meddela om du saknar något eller om du hittat ett fel på denna sida.


Jag vill ha svar till min e-postadress. Obligatoriskt om du vill få ett svar.
Det du skickar till kommunen blir allmän handling.