Bygglov G–P

Grannehörande

I en del ärenden kan vi behöva höra grannar för att få in synpunkter innan vi tar beslut om bygglov. Grannarna får då se en karta och ritningar på det du har sökt bygglov för.

Grannehörande görs till exempel om det du vill bygga avviker från detaljplan, områdesbestämmelser eller ligger utanför detaljplanerat område.

Om det finns en detaljplan och det du tänkt bygga överensstämmer med bestämmelserna i den så gör vi inget grannehörande.

Läs mer om grannhörande på Boverkets webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kamin

Installation eller väsentlig ändring av en eldstad eller rökkanal kräver anmälan. Exempel på eldstäder som kräver anmälan är kamin, kakelugn, insats, kassett, pelletskamin, köksspis eller vedspis. En rökkanalen som ska dras på utsidan av fasaden kan kräva bygglov för fasadändring.

Är du osäker på kan du kontakta Bygglovsjouren.

Läs mer om kaminer och rökkanaler på Boverkets webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Information om vilka handlingar du behöver för att göra en anmälan Öppnas i nytt fönster.

Läs mer om hur du eldar rätt Öppnas i nytt fönster.

Konstruktionsritning

Konstruktionsritningar beskriver i detalj hur byggnadens konstruktion ska göras. En konstruktionsritning kan vara till exempel på grunden, en pelare, bärande väggar en balk och takstolar. En konstruktionsritning tas oftast fram av en konstruktör som gör en beräkning av laster som till exempel avväxlingar i konstruktionen, snölaster och vindlaster. Konstruktionsritningar krävs in som ett underlag inför det tekniska samrådet och startbesked. Ritningarna ska vara fackmannamässigt gjorda.

Konstruktionsdokumentation

Ett byggnadsverks bärande konstruktion ska beskrivas i ett särskilt dokument som kallas konstruktionsdokumentation. Syftet med beskrivningen är att den ska ge en övergripande bild av byggnadens verkningssätt. Det ska även finnas uppgifter om dimensioneringskontrollens omfattning och vem som har gjort kontrollen. Konstruktionsdokumentation krävs ofta in som underlag inför det tekniska samrådet och startbesked.

Kontrollansvarig

Du kan behöva anlita en kontrollansvarig när du ska bygga, riva eller göra markarbeten. Den kontrollansvarige ska bland annat:

 • hjälpa dig att ta fram ett förslag till kontrollplan,
 • se till att kontrollplanen följs och att nödvändiga kontroller utförs
 • underrätta byggherren och byggnadsnämnden om avvikelser från föreskrifter eller villkor
 • medverka vid det tekniska samrådet och byggnadsnämndens arbetsplatsbesök
 • medverka vid besiktningar och andra kontroller
 • avge ett utlåtande som ska vara underlag för byggnadsnämndens slutbesked.

Behöriga personer som certifierats av RISE (Research Institute of Sweden AB) eller Kiwa Certification AB går att söka fram på certifieringsorganens webbplatser.

Sök certifierade kontrollansvariga på RISE:s webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Sök certifierade kontrollansvariga på Kiwas webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kontrollplan

I de flesta projekt ska en kontrollplan tas fram av byggherren alternativt med hjälp av en certifierad kontrollansvarig. En kontrollplan är ett dokument som ska säkerhetsställa att samhällets minikrav krav uppfylls för sökt åtgärd. En kontrollplan är en form av en checklista för de viktigaste momenten i byggnationen från start till mål.

Det som ska lyftas i en kontrollplanen är följande:

 • Vilka som har projekterat byggnaden
 • Vilka roller som är med i projektet (byggherre, konstruktör, kontrollansvarig)
 • Vilka kontroller som ska utföras
 • På vilket sätt och mot vad kontrollerna ska jämföras/utföras
 • Vem som ska utföra kontrollerna

Läs mer om kontrollplaner på Boverkets webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kulturmiljö, riksintresse

Enligt Riksantikvarieämbetet är kulturmiljö hela den av människor påverkade miljön. Det kan vara en enskild anläggning, en bygd eller en region. Det finns exempelvis riksintressen för kulturmiljövården. Inom ett riksintresse för kulturmiljövård ska nya byggnader anpassas till kulturvärdena på platsen.

Läs mer om vad som gäller när du vill bygga i kulturmiljö Öppnas i nytt fönster.

Lagen om energimätning i byggnader (IMD)

Individuell mätning och debitering, IMD, innebär att uppvärmning och tappvarmvatten mäts separat för varje lägenhet och att kostnaden separeras från varmhyran i flerbostadshus. Regeringen har beslutat att krav på IMD värme enbart gäller i de flerbostadshus som har sämst energiprestanda, i Stockholms län innebär det att IMD värme ska installeras om flerbostadshuset har ett primärenergital som överstiger 200 kWh/m2 och år.

Byggnadsnämnden får besluta om förelägganden förenade med vite för att byggnadsägaren ska uppfylla kraven i lagen. Förelägganden kan bland annat omfatta begära att handlingar lämnas in, lämna muntliga uppgifter eller att byggnadsägaren måste installera system för IMD.

Ljusanordning

Inom detaljplanelagt område krävs bygglov för att sätta upp, flytta eller väsentligt ändra en ljusanordning om den kan ha en betydande inverkan på omgivningen eller om ljusanordningen placeras vid en särskilt värdefull byggnad eller bebyggelseområde. Sigtuna stad är ett sådant område.

En ljusanordning som kräver bygglov kan vara till exempel en belysningsmast, fasadbelysning eller belysning av träd och konstverk. Vanlig gatubelysning kräver inte bygglov.

Utanför detaljplanelagt område krävs varken lov eller anmälan.

Mer om bygglov för ljusanordningar på Boverkets webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Marklov

Ska du förändra marknivån mer än 50 centimeter på din fastighet kan du behöva marklov inom detaljplanerat område. Inom vissa detaljplaner krävs marklov för alla förändringar av och på mark.

Kommunen kan också reglera inom detaljplanelagt område att det krävs marklov för åtgärder som kan ändra markens genomsläpplighet. Till exempel om en grusad yta beläggs med asfalt. Även trädfällning kan kräva marklov om det står i detaljplanen.

Läs mer om marklov på Boverkets webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Exempelritningar för murar och markuppfyllnad Pdf, 1.5 MB, öppnas i nytt fönster.

Markplaneringsritning

En markplaneringsritning visar hur marken ser ut omkring den tilltänka byggnaden. Ritningen visar markens olika nivåer med utfyllnadsytor, schaktningar, angöring till fastigheten, parkeringsplatser och hur öppna ytor ser ut på fastigheten.

Tillgänglighet på fastigheten ska redovisas så att tillgängligheten för personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga kan säkerställas. Eventuella uppställningsplatser för räddningstjänstens höjdfordon och stegar kan också behöva redovisas.

Murar

För att bygga en mur eller en stödmur kan det krävas bygglov. I Sigtuna kommun görs bedömningen att murar högre än 50 centimeter kräver bygglov. Tänk på att man bör placera en mur en bit in från tomtgräns så att även grundläggningen av muren kan ske på den egna fastigheten.

Läs mer om murar på Boverkets webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Exempelritningar för murar och markuppfyllnad Pdf, 1.5 MB, öppnas i nytt fönster.

Sigtuna kommuns riktlinjer för murar Pdf, 119.9 kB, öppnas i nytt fönster.

Områdesbestämmelser

Områdesbestämmelser kan upprättas i områden där det inte finns behov av en detaljplan men där kommunen ändå vill säkerställa syftet med översiktsplanen. Områdesbestämmelser skiljer sig från detaljplaner bland annat genom att de inte är lika utförliga som en detaljplan.

Läs mer om områdesbestämmelser på Boverkets webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Plank

För att bygga ett plank kan det krävas bygglov. I Sigtuna kommun görs bedömningen att plank högre än 1,10 meter kräver bygglov. Tänk på att du bör placera planket en bit in från tomtgräns så att du kan underhålla det inom din fastighet.

Läs mer om plank kan du läsa om detta på Boverkets webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Exempelritningar för nybyggnad av plank Pdf, 859.2 kB, öppnas i nytt fönster.

Sigtuna kommuns riktlinjer för plank Pdf, 119.9 kB, öppnas i nytt fönster.

Planritning

En planritning visar en byggnad rak ovanifrån med fördelning av rum, trappor, dörrar och fönster. På planritningen ska rummens funktion framgå och var sektionerna är tagna. Ritningarna ska vara fackmannamässigt gjorda.

Pool

Pool kräver normalt inte bygglov. Du behöver tänka på att placera den så att det inte stör grannar och se till så att du har skyddsanordning så att inte barn kan skadas eller förolyckas i den. Om du bygger ett pooltak kan ett bygglov behövas, samma om du bygger en altan runt den. Om du väsentligt ändrar marknivån så att poolen hamnar på en höjd eller i en sänka behöver du marklov.

Läs mer om pooler på Boverkets webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Hjälpte informationen på denna sida dig?

Meddela fel på sidan

Här kan du meddela om du saknar något eller om du hittat ett fel på denna sida.


Jag vill ha svar till min e-postadress. Obligatoriskt om du vill få ett svar.
Det du skickar till kommunen blir allmän handling.