Bygglov C–F

Dagvattenhantering

Dagvatten är regnvatten och smältvatten som rinner ovanpå marken. I tätbebyggda områden är stora delar av marken täckt med hus, vägar och torg som gör att dagvattnet inte kan infiltrera ner i marken. Det kan då orsaka översvämningar och vattensamlingar. Därför är det viktigt att dagvattnet tas omhand.

I samband med ditt tekniska samråd inför byggnation kommer du behöva redovisa hur du tar hand om dagvattnet på din fastighet.

Mer information om dagvatten från Sigtuna Vatten och Renhållning Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Eldstad

Installation eller väsentlig ändring av en eldstad eller rökkanal kräver anmälan. Exempel på eldstäder som kräver anmälan är kamin, kakelugn, insats, kassett, pelletskamin, köksspis eller vedspis. En rökkanalen som ska dras på utsidan av fasaden kan kräva bygglov för fasadändring.

Är du osäker på om det du ska göra kräver anmälan eller bygglov kan du kontakta Bygglovsjouren.

Läs mer om kaminer och rökkanaler på Boverkets webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Information om vilka handlingar du behöver för att göra en anmälan Öppnas i nytt fönster.

Läs mer om hur du eldar rätt Öppnas i nytt fönster.

Fasadritning

En fasadritning visar en byggnad rakt framifrån och alla sidor av byggnaden redovisas. I normalfallet är det fyra fasader. På ritningen ska det framgå takvinkel, byggnadshöjd, dörrar, fönster, skorsten, materialval, kulör och takkupor med mera. Befintlig och ändrad marknivå vid fasaden ska även redovisas på ritningen. Ritningen ska vara fackmässigt gjord.

Fasadändring

En fasadändring innebär att en byggnad byter färg, fasadbeklädnad eller taktäckningsmaterial. Med fasadbeklädnad menar vi material, fönster och dörrar.

I vissa områden är mer känsliga för fasadändringar än andra. I områden med kulturhistoriskt värdefull bebyggelse är det viktigt att förändringar anpassas till byggnadens karaktär. Fasadändringar är bygglovspliktiga inom detaljplanerat område.

Undantag för en- och tvåbostadshus

För en- och tvåbostadshus krävs det inte bygglov för fasadändringar som inte väsentligt ändrar byggnadens eller områdets karaktär. Vilka åtgärder som kan ändra områdets karaktär väsentligt är en bedömningsfråga som beror på området och den aktuella byggnaden. Bedömningen görs av bygglovshandläggare. Bygglovsplikten infaller om byggnaden ligger inom ett kulturhistoriskt värdefullt område så som Sigtuna stad.

Fettavskiljare

Fettutsläpp från restauranger, gatukök, livsmedelsaffärer m.m. orsakar på många håll problem i avloppsledningarna. I ledningarna sjunker vattentemperaturen, vilket gör att fett fastnar i rören och kan orsaka stopp i ledningsnätet. Konsekvenserna kan bli översvämning av avloppsvatten i källarutrymmen eller att orenat vatten kommer ut i vattendragen. 

Ska du installera en ny fettavskiljare eller väsentligt ändra en gammal behöver du göra en anmälan till oss men även till Sigtuna vatten och avfall då det är dem som ansvarar för tömning. Sigtuna vatten och avfall kan även hjälpa med dig med vad du behöver tänka på vid dimensionering.

Flygbuller

I Sigtuna kommun finns Sveriges största flygplats, Arlanda. Bullret från flygtrafiken vid Arlanda påverkar stora delar av kommunen. Arlanda flygplats, både dess nuvarande verksamhet och dess möjlighet att utöka, utgör ett riksintresse enligt miljöbalken. Detta innebär restriktioner för var bland annat nya bostäder får byggas. Det område som påverkas av flygbuller kallas influensområdet. Kommunen skickar remiss till Swedavia inför nybyggnation och tillbyggnad av bostadshus för utlåtande.

Läs mer om riksintressepreciseringen för Arlanda flygplats på Swedavias webbplats Länk till annan webbplats.

Det är verksamhetsutövaren som enligt miljöbalken har ansvar för att minska störningarna från sin verksamhet.

  • Den som är störd av flygbuller tar i första hand kontakt med Swedavia.
  • Du kan även mejla Länsstyrelsen som är tillsynsmyndighet över Arlanda flygplats.
  • Det går även bra att mejla oss på Sigtuna kommun.

Fornlämningar

Fornlämningar är lämningar efter människors verksamhet på platsen. Lämningen ska vara tillkommen före år 1850 och vara övergiven. Fornlämningar är skyddade enligt kulturmiljölagen. Det innebär att en fornlämning inte får tas bort, rubbas eller täckas över. Det kan påverka hur du kan bygga på fastigheten.

Läs mer om fornlämningar på länsstyrelsens webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Friggebod

För friggebodar behöver varken söka bygglov eller göra en anmälan till kommunen om den uppfyller kraven för en bygglovsbefriad åtgärd.

För en friggebodar gäller:

  • de får vara max 15 kvadratmeter.
  • höjden på taknocken får inte vara högre än 3 meter
  • de ska vara fristående
  • de ska placeras minst 4,5 meter från tomtgräns

Du kan ha en eller flera friggebodar som tillsammans är max 15 kvadratmeter. Friggebodar kan placeras närmare än 4,5 meter från tomtgräns om du har grannens godkännande.

Läs mer om friggebodar på Boverkets webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Färdigställandeskydd

När du som byggherre (konsument) anlitar ett företag för att utföra arbeten på ditt en- och tvåbostadshus ska det i en del fall finnas ett färdigställandeskydd.

Ett färdigställandeskydd är en försäkring eller en bankgaranti som är tänkt att hjälpa byggherren i egenskap av konsument om entreprenören till exempel går i konkurs eller av annan anledning inte kan fullgöra sina åtaganden.

Läs mer om färdigställandeskydd på Boverkets webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Förenklad delgivning

När bygg- och miljönämnden delger handlingar kan förenklad delgivning komma att användas. Vid förenklad delgivning behöver du som mottagare inte skicka in något bevis på att du har fått handlingen. Normalt anses du delgiven när det har gått två veckor från den dag vi skickade handlingen.

Vid förenklad delgivning delges handlingen till din senast kända adress. Vid användning av fysisk post skickar vi först den handling som ska delges och närmast följande arbetsdag skickar vi, till samma adress, ett kontrollmeddelande om att handlingen har skickats. Din senast kända adress kan också vara en e-postadress, om en sådan har använts i ärendet eller på något annat sätt lämnats till myndigheten.

Om din senast kända adress inte kan användas och folkbokföringsadressen är en annan, kan handlingen och kontrollmeddelandet skickas till folkbokföringsadressen istället.

Förenklad delgivning kan även komma att användas i högre instanser om ett avgörande överklagas dit. Förenklad delgivning kan även komma att användas hos annan angiven myndighet om målet eller ärendet överlämnas dit.

Tänk på detta så länge ärendet pågår

  • Du måste meddela oss om du byter adress (post- eller e-postadress).
  • Du behöver regelbundet och åtminstone varannan vecka ta del av din post eller motsvarande. Om det inte är möjligt, t ex på grund av semester, behöver du höra av dig till oss.
  • Om du kontaktar oss ska du alltid ange ärendets diarienummer.

Du kan läsa mer om förenklad delgivning i 22-26 §§ delgivningslagen (2010:1932).

Delgivningslagen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Förhandsbesked

Om du har planer på att bygga något som kräver bygglov och som ligger utanför detaljplanerat område kan du söka förhandsbesked. Det ger svar på om platsen är lämplig för den åtgärd som du har tänkt dig. När du har fått ett positivt förhandsbesked, har du två år på dig att ansöka om bygglov.

Beslut om avstyckning och reglering av fastigheter beslutas av Lantmäteriet. Lantmäteriet kan ställa krav på att det ska finnas ett beviljat förhandsbesked innan de genomför en förrättning.

Det finns inget hinder för kommunen att pröva och avgöra en ansökan om förhandsbesked under en pågående lantmäteriförrättning.

Läs mer om förhandsbesked på Boverkets webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Läs mer om ändring av fastigheter på Lantmäteriets webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Försvarsmakten riksintresse

Anläggningar som skjutfält och väderradar är exempel på områden av riksintresse för försvarsmakten. Om du söker bygglov inom eller i anslutning till ett sådant område skickar vi en remiss till försvarsmakten. Anledningen till att vi gör det är för att ny bebyggelse kan utgöra en risk för att påtagligt skada försvarsmaktens verksamhet.

Läs mer om försvarsmaktens riksintressen på Försvarsmaktens webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Hjälpte informationen på denna sida dig?

Meddela fel på sidan

Här kan du meddela om du saknar något eller om du hittat ett fel på denna sida.


Jag vill ha svar till min e-postadress. Obligatoriskt om du vill få ett svar.
Det du skickar till kommunen blir allmän handling.