Kamerabevakning av kommunens ägda och hyrda fastigheter

Sigtuna kommun kamera bevakar en del av kommunens fastigheter. Syftet är att förebygga brott och olyckor, minska skadegörelse och upptäcka bränder. Kamerabevakning är en av många förebyggande åtgärder.

Syftet med kamerabevakningen

  • Att förebygga, förhindra eller upptäcka brottslig verksamhet eller på en annan plats där det av särskild anledning finns risk för angrepp på någons liv, hälsa eller trygghet eller på egendom.
  • Att förebygga, förhindra eller upptäcka störningar av allmän ordning och säkerhet eller begränsa verkningarna av sådana störningar.
  • Att förhindra eller upptäcka olyckor eller begränsa verkningarna av inträffade olyckor.

Rättslig grund för kamerabevakningen

Den rättsliga grunden för att behandla dina personuppgifter är: Dataskyddsförordningen (art. 6.1.e) Behandlingen är nödvändig för att utföra en uppgift av allmänt intresse eller som ett led i den personuppgiftsansvariges myndighetsutövning.

Den innebär bland annat:

  • Kommunen måste ha tillstånd för att kamerabevaka på platser dit allmänheten har tillträde. Tillståndet ges av Integritetsskyddsmyndigheten (IMY) .
  • Vid kamerabevakning ska övervakningsintresset alltid vara större än integritetsintresset. Det betyder att kommunen ska väga sina behov och intressen mot det intrång i människors personliga integritet som kamerabevakningen innebär. Det kan exempelvis handla om att kommunala fastigheter har haft problem med återkommande skadegörelse och att personer olovligen tagit sig upp på taken. När andra vidtagna åtgärder som ökad tillsyn av fastigheterna inte har gett avsedd effekt är kamerabevakning ett verktyg kommunen arbetat med. I allmänhet sker kamerabevakningen i huvudsak utanför ordinarier verksamhetstider.
  • Material från övervakningsutrustningen sparas 30 dagar eller vad det enskilda tillståndet tillåter.
  • Det lagrade materialet hanteras endast av Sigtuna kommun och lämnas vid behov över till rättsvårdande myndigheter som till exempel polisen. Åtkomsten av materialet är begränsad till ett fåtal tjänstemän inom kommunen.
  • Kamerabevakningslagens bestämmelser regleras av EU:s dataskyddsförordning och EU:s dataskyddsdirektiv.

Det lagrade materialet används endast vid behov och enligt de ändamål som anges enligt ovan.

Dina rättigheter

Du har rätt att få ut information om de personuppgifter vi har om dig, begära rättelse, överföring, begränsa behandlingen, göra invändningar eller begära radering. För att göra detta kan du kontakta dataskyddsombudet. Klagomål på vår behandling av dina personuppgifter lämnas till Integritetsskyddsmyndigheten som är tillsynsmyndighet.

Har du frågor?

Du får gärna kontakta kommunen om du har frågor kring vår kamerabevakning. Allmänna frågor kan ställas via e-post kontaktcenter@sigtuna.se, eller via telefon 08-591 260 00.

Om din fråga rör vår hantering av personuppgifter i samband med kamerabevakning, så kan du också vända dig direkt till kommunens dataskyddsombud: dataskyddsombudet@sigtuna.se.

Om du anser att Sigtuna kommuns kamerabevakning bryter mot lagar, regler eller avtal så kan du vända dig till Integritetsskyddsmyndigheten, som är tillsynsmyndighet för all kamerabevakning i Sverige.

Hjälpte informationen på denna sida dig?

Meddela fel på sidan

Här kan du meddela om du saknar något eller om du hittat ett fel på denna sida.


Jag vill ha svar till min e-postadress. Obligatoriskt om du vill få ett svar.
Det du skickar till kommunen blir allmän handling.