Behandling av personuppgifter

Sigtuna kommun behandlar personuppgifter som del av sina verksamheter. På den här sidan finns kortfattad information om vad det innebär. För mer information om en specifik behandling av personuppgifter, vänligen kontakta den nämnd som utför behandlingen.

Mer information om dataskydd finns på Integritetsskyddsmyndighetens webbplats. Du kan också kontakta kommunens dataskyddsombud på dataskyddsombudet@sigtuna.se.

Integritetsskyddsmyndighetens webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Vad är en personuppgift?

All information som kan användas för att direkt eller indirekt identifiera en levande person är en personuppgift.

Det gäller allt från namn, personnummer, och fotografier till IP-adresser, fastighetsbeteckningar och en bils registreringsnummer. Vissa uppgifter är personuppgifter bara under särskilda omständigheter. Om till exempel en bil ägs av ett bolag och används av flera anställda så är inte registreringsnumret en personuppgift, även om registreringsnumret skulle vara en personuppgift om bilen ägdes av en privatperson.

När får personuppgifter behandlas?

Rättsliga grunder

Den som behandlar personuppgifter enligt dataskyddsförordningen måste ha stöd för behandlingen i någon av de sex rättsliga grunder som anges i lagen:

  • Samtycke
  • Avtal med den registrerade
  • Rättslig förpliktelse
  • Skydda grundläggande intresse
  • Myndighetsutövning eller uppgift av allmänt intresse
  • Intresseavvägning

Kommunen kan för det mesta endast använda sig av någon av grunderna rättslig förpliktelse, uppgift av allmänt intresse, myndighetsutövning eller avtal. I vissa begränsade fall kan samtycke användas som grund för behandling, men då måste det vara en frivillig verksamhet där kommunens starka tvingande ställning inte påverkar.

En rättslig förpliktelse betyder att det står i lag eller förordning att den personuppgiftsansvarige måste utföra en viss behandling.

En uppgift av allmänt intresse eller myndighetsutövning är annan sådan verksamhet som den personuppgiftsansvarige utför för att det är viktigt för allmänheten att verksamheten utförs eller där den har att besluta i en fråga.

Att fullgöra avtal kan vara en grund för den personuppgiftsansvarige när behandlingen behövs för att du som registrerad ingått ett avtal med kommunen, exempelvis som hyresgäst, eller som arbetstagare.

För vissa typer av personuppgifter, så kallade känsliga personuppgifter, krävs särskilt stöd, och att den personuppgiftsansvarige är särskilt försiktig.

Vem är ansvarig för behandlingen?

Den som bestämmer ändamålet för varför personuppgifterna behandlas, och också bestämmer hur behandlingen ska gå till. I kommunens verksamhet är var nämnd i regel ansvarig för sina personuppgiftsbehandlingar. I vissa fall, såsom personuppgiftsbehandlingar inom hälso- och sjukvård står det på förhand skrivet i lagen vilken myndighet som är personuppgiftsansvarig för personuppgiftsbehandlingarna.

Den som är personuppgiftsansvarig har en skyldighet att se till att personuppgiftsbehandlingen uppfyller kraven i dataskyddslagstiftningen.

Den personuppgiftsansvarige måste inte utföra hela behandlingen på egen hand, utan kan också anlita ett eller flera personuppgiftsbiträden som stöd. Vanligen hjälper biträdet genom att erbjuda ett datasystem, serverutrymme, eller liknande som underlättar den personuppgiftsansvariges behandling. Även om ett biträde har anlitats så är den personuppgiftsansvarige fortfarande den som ansvarar för att behandlingen sker korrekt.

Vilka rättigheter har du?

Som registrerad, det vill säga du vars personuppgifter det är som behandlas, har du en rad rättigheter enligt dataskyddsförordningen.

Rätt till information

Den personuppgiftsansvarige ska lämna information om behandlingen när den sker och när den registrerade annars begär information. De registrerade ska också få information i vissa andra fall, som när en incident inträffat som innebär risk för den registrerades rättigheter. Informationen ska bland annat innefatta uppgift om för vilka ändamål behandlingen sker, på vilken grund den sker, kontaktuppgifter till den personuppgiftsansvarige, den registrerades rättigheter, och så vidare.

Rätt till tillgång

Den registrerade kan begära tillgång till sina personuppgifter som behandlas. Rättigheten kallas ibland rätten till registerutdrag. Den personuppgiftsansvariga nämnden är skyldig att ge en kopia på de uppgifter som behandlas och informera om vilka kategorier av personuppgifter som behandlas, vad uppgifterna används till, hur länge de sparas, med vilka uppgifterna kommer att delas, och så vidare.

Rätten till en kopia av personuppgifterna är inte samma sak som rätten att ta del av allmän handling. Endast de delar i en handling som utgör en personuppgift om den registrerade kan lämnas ut, och uppgifterna presenteras som en sammanställning. Syftet med rättigheten är inte att ge allmänheten, eller ens den enskilde, insyn i det allmännas verksamhet, utan att ge den registrerade en möjlighet att kontrollera att den personuppgiftsansvarige lever upp till kraven i dataskyddsförordningen, och att underlätta för den registrerade att utöva sina andra rättigheter enligt förordningen.

Du kan personligen ställa din förfrågan till Kontaktcenter på Sigtuna kommun och din begäran kommer då till exempel att omfatta ditt namn, adress, personnummer och den ska vara undertecknad – därför måste du kunna uppvisa en giltig identitetshandling som pass, körkort eller ett id-kort. Sigtuna kommun kan även sända registerutdraget till din folkbokföringsadress om du verifierar dig med Bank-ID vid kontakt med kommunen.

Kontakta Sigtuna kommun

Kommunen ska utan onödigt dröjsmål sammanställa registerutdraget – dock senast inom en månad normalt sett. Det kostar inget att få detta registerutdrag - förutom i vissa särskilda fall.

Rätt till rättelse

Den personuppgiftsansvarige är redan skyldig enligt dataskyddsförordningen att se till att de personuppgifter som behandlas stämmer. Om det ändå visar sig att någon uppgift inte är korrekt så har du som registrerad rätt att begära att uppgifterna rättas.

Rätt till radering

Den registrerade har rätt att begära att få sina personuppgifter raderade. Rätten till radering är inte ovillkorlig. I många fall har de personuppgiftsansvariga i kommunen rättsliga skyldigheter att bevara uppgifter, bland annat i sina arkiv, och får inte radera uppgifterna.

Rätt till begränsning av behandling

Den registrerade kan begära att behandlingen av dennes personuppgifter begränsas. Det kan exempelvis ske under den period som en rättelse begärts men innan rättelse gjorts.

Rätt att göra invändningar

Om personuppgiftsbehandlingen grundar sig på allmänt intresse eller myndighetsutövning så kan den registrerade invända mot behandlingen. Om en invändning har gjorts så måste den personuppgiftsansvarige visa att det finns avgörande berättigade skäl till behandlingen som väger tyngre. Behandlingen får också fortsätta om den sker för att fastställa, utöva, eller försvara rättsliga anspråk.

Rätt till dataportabilitet

Om den registrerade själv har tillhandahållit sina personuppgifter till den personuppgiftsansvarige, på ett strukturerat, allmänt använt, och i ett maskinläsbart format, och behandlingen grundar sig på samtycke eller på avtal så har den registrerade också rätt att få ut sina personuppgifter. Rättigheten är främst inriktat mot att kunna flytta sina uppgifter mellan olika tjänsteleverantörer på webben, för att till exempel minska inlåsningseffekter hos sociala medietjänster.

Automatiserade beslut

Beslut som grundas endast på en automatiserad behandling av personuppgifter, som får rättsliga följder eller på liknande sätt i betydande grad påverkar den registrerade, får endast ske om det finns stöd i lag eller att den registrerade uttryckligen samtyckt till det. Om automatiserade beslut fattas så har den registrerade en rätt att få veta det.

För dig med skyddade personuppgifter

Om du har skyddad personuppgift bör du inte använda dig av Sigtuna kommuns e-tjänster, Facebook eller skicka e-post till oss. Det säkraste för dig är att ringa oss då vi kan verifiera elektroniskt vem du är genom Bank-ID.

Om du har frågor eller synpunkter

Mer information om vad som gäller vid personuppgiftsbehandlingar hittar du på Integritetsskyddsmyndighetens (IMY) webbplats. Om du har frågor eller synpunkter om en personuppgiftsbehandling hos Sigtuna kommun kan du kontakta den nämnd som ansvarar för behandlingen genom kommunens kontaktcenter eller höra av dig till kommunens dataskyddsombud.

Till Integritetsskyddsmyndighetens webbplats Länk till annan webbplats.

Kontaktcenter

Telefon: 08-591 260 00
SMS: 070-086 11 12
E-post: kontaktcenter@sigtuna.se

Postadress: Sigtuna kommun, Södergatan 20, 195 85 Märsta

Besöksadresser: Besök oss Länk till annan webbplats.

Dataskyddsombudet

Kristoffer Sahlin

E-post: dataskyddsombudet@sigtuna.se

Hjälpte informationen på denna sida dig?

Meddela fel på sidan

Här kan du meddela om du saknar något eller om du hittat ett fel på denna sida.


Jag vill ha svar till min e-postadress. Obligatoriskt om du vill få ett svar.
Det du skickar till kommunen blir allmän handling.