Behandling av personuppgifter

Sigtuna kommun värnar om dina personuppgifter - enligt EU:s Dataskyddsförordning (GDPR) i samklang med Dataskyddslagen.

Skyddad identitet

Om du har skyddad personuppgift (antingen sekretessmarkering, kvarskrivning eller fingerade personuppgifter) bör du inte använda dig av Sigtuna kommuns e-tjänster, Facebook eller skicka e-post till oss. Det säkraste för dig är att ringa oss då vi kan verifiera elektroniskt vem du är genom Bank-ID.

Personuppgiftsansvarig

Sigtuna kommun (varje nämnd i sig) är personuppgiftsansvarig för behandlingen av personuppgifter inom kommunens verksamhet och även på denna webbplats.

På Sigtuna kommun arbetar ett dataskyddsombud vars övergripande och viktigaste uppgift är att övervaka, men också vara rådgivande, så att Sigtuna kommun följer Dataskyddsförordningen. Dataskyddsombudet når du via kommunens växel: 08-591 260 00 eller via dataskyddsombudet@sigtuna.se.

Vad är personuppgifter?

Svar: all slags "grundläggande" information som direkt eller indirekt kan kopplas till en fysisk person som är i livet. Exempel på sådan information är: namn, personnummer och kundnummer, foton med skärpa och fastighetsbeteckning samt telefonnummer.

Känsliga personuppgifter är till exempel; hälsoinformation, religion, kriminalregister, genetiska och biometriska data (fingeravtryck, röst etc.).

Vanligtvis inhämtas uppgifter direkt från dig, men Sigtuna kommun kan - från tid till annan - ta emot, komplettera och behandla personuppgifter från andra källor som exempelvis; myndigheters register eller andra privata och offentliga register såsom Skatteverkets folkbokföringsregister. Vi kan även komma att spela in eller på annat sätt dokumentera vår kommunikation med dig för att ha möjlighet att uppfylla våra förpliktelser mot dig.

Vem kan se dina personuppgifter?

Det är endast aktuell handläggare på Sigtuna kommun som har behörighet att ta del av dina personuppgifter. Dina personuppgifter kan även komma att hanteras (behandlas) av ett så kallat personuppgiftsbiträde, oftast en underleverantör, som är behjälplig vid vår kommunikation med dig gällande t ex:

 • IT-system för journalföring inom vård och omsorg
 • Lärportal för dialog mellan pedagog och förälder i skolan

Detta personuppgiftsbiträde kommer endast att behandla personuppgifterna i enlighet med de bestämda syften som dina personuppgifter samlats in för.

Vad innebär personuppgiftsbehandling?

Dina insamlade och lämnade personuppgifter kan komma att delges de myndigheter som behöver dem för att kunna fullgöra ett avtal med dig, en rättslig skyldighet (t ex att sätta betyg på elev enligt lag), en arbetsuppgift av allmänt intresse (t ex föreskrift) eller en arbetsuppgift i samband med myndighetsutövning där en behandling av personuppgifterna är nödvändig; t ex:

 • Handlägga ett bygglovsärende
 • En elev ska byta skola
 • Vattenleverans till din bostad
 • Ansökan om hemtjänst

Offentlighetsprincipen

Sigtuna kommun är en offentlig myndighet och det innebär att all information som skickas till oss blir allmänna handlingar i stort sett. En allmän handling kan man begära ut, men innan man får ta del av den måste kommunen kontrollera så att innehållet inte är skyddat enligt någon specifik bestämmelse såsom t ex en skyddad personuppgift är (och därmed inte kan begäras ut) eller med hänsyn till rikets säkerhet.

Vissa typer av handlingar sparas (arkiveras) under olika tidsperioder – det kan också vara för alltid - enligt gällande arkivbestämmelser.

Vad är ett registerutdrag?

Kommunen är skyldig att ge dig besked om vi behandlar personuppgifter som rör dig (eller ditt barn du är legal vårdnadshavare för) efter din "Begäran av information om personuppgifter" (se nedan) - och gör vi det; så får du veta följande utifrån vad du begär:

 • I vilken nämnd du finns registrerad
 • vilka uppgifter om den registrerade som behandlas och tidsomfånget vid lagring
 • varifrån dessa uppgifter har hämtats
 • ändamålen med behandlingen
 • till vilka mottagare eller kategorier av mottagare som uppgifter lämnas ut

Du kan personligen ställa din förfrågan till Kontaktcenter på Sigtuna kommun och din begäran kommer då t ex att omfatta ditt namn, adress, personnummer och den ska vara undertecknad – därför måste du kunna uppvisa en giltig identitetshandling som pass, körkort eller ett id-kort. Sigtuna kommun kan även sända registerutdraget till din folkbokföringsadress om du verifierar dig med Bank-ID vid kontakt med kommunen.
Kommunen ska utan onödigt dröjsmål sammanställa registerutdraget – dock senast inom 1 månad normalt sett. Det kostar inget att få detta registerutdrag - förutom i vissa särskilda fall.

Den registrerades rättigheter stärks i och med dataskyddslagstiftningen genom att:
Sigtuna kommun är skyldig att på begäran av den registrerade snarast rätta, blockera eller radera sådana personuppgifter som inte har behandlats i enlighet med Dataskyddsförordningen.

Om du av någon anledning anser att kommunen behandlar dina personuppgifter i strid med Dataskyddsförordningen, kan du alltså vända dig till kommunen och begära att få personuppgifterna rättade. Kommunen ska därefter genast utreda om dina invändningar är befogade och, om så skulle vara fallet, snarast rätta felen.

Skulle Sigtuna kommun drabbas av ett dataintrång eller annan personuppgiftsincident som det kallas, och det finns risk för exempelvis identitetsstöld, bedrägeri eller annan skada utifrån inhämtade personuppgifter, ska den registrerade informeras om detta.

I Sverige kompletteras EU:s Dataskyddsförordning av den svenska Dataskyddslagen.

Du kan vända dig till Datainspektionen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. om du anser att Sigtuna kommun har gjort något fel med anledning av personuppgiftsbehandlingen.

Ett av Sigtuna kommuns övriga syften med personuppgiftsbehandlingen kan vara:
Skulle Sigtuna kommun vilja använda personuppgifter t ex i sin marknadsföring, kommer du att särskilt tillfrågas om ett samtycke (godkännande) till detta. Likaså gällande utlämnande av personuppgift till tredje part.

Hjälpte informationen på denna sida dig?

Meddela fel på sidan

Här kan du meddela om du saknar något eller om du hittat ett fel på denna sida.


Jag vill ha svar till min e-postadress. Obligatoriskt om du vill få ett svar.
Det du skickar till kommunen blir allmän handling.