Samarbete med polis och andra aktörer

Kommunens brottsförebyggande arbete bygger på samverkan mellan flera olika lokala aktörer. Några av dessa samarbeten beskrivs nedan.

Samverkan med Polisen

Sigtuna kommun har ett nära samarbete med Polisen. Vi arbetar tillsammans för att öka tryggheten i offentliga miljöer och minska risken för att brott och ordningsstörningar sker.

För den kommande fyraårsperioden har vi som kommun och polisen slutit en överenskommelse som omfattar fyra fokusområden:

 • Utveckla samarbetet för att öka kunskapen kring brott i nära relation. Målsättningen är att minimera antalet gärningspersoner och utsatta brottsoffer
 • Reducera rekrytering till kriminella strukturer och vidareutveckla modellen för avhopparverksamheten
 • Stärka samverkan mellan polis, kommun och andra myndigheter mot organiserad brottslighet
 • Minska antalet otrygghetsskapande händelser i offentlig miljö.

Effektiv samordning för trygghet

Effektiv samordning för trygghet är en beprövad metod för samordning av det brottsförebyggande arbetet och används av många kommuner. Metoden används tillsammans av kommun, polis, SigtunaHem och andra aktörer när vi tar fram gemensamma lägesbilder över brott och otrygghetsskapande händelser. Utifrån lägesbilderna fokuserar vi på de områden där det behövs som mest, tillsammans eller var för sig.

Lägesbilderna tas fram varje vecka så vi snabbt ska kunna sätta in kortsiktiga åtgärder. Arbetssättet används även för att analysera mer komplicerade problem där mer omfattande insatser behövs.

Samverkan skola, socialtjänst, polis och fältarbetare (SSPF)

Ibland är det många som är oroliga för ett barn eller ungdom och som kan behöva samarbeta och hjälpas åt för att det ska gå bra. Det kan då finnas behov av att olika funktioner inom kommunen tillsammans kan prata om vad som kan göras och kunna ha ett informationsutbyte med varandra i förebyggande syfte. Med en samsyn kan vi professionella i ett tidigt skede erbjuda bättre hjälp och stöd. Det samarbetet kallas ibland SSPF.

Så går det till

Det är personal från skola, socialtjänst, polis eller fältarbetare som tar initiativ till ett så kallat SSPF-möte. Kontakt tas då med vårdnadshavare som behöver skriva under en samtyckesblankett som gör det möjligt att kunna utbyta information.

När samtycket är påskrivet bjuder en koordinator resurser från skola, socialtjänst, polis eller fältarbetare in till ett möte. Under mötet diskuteras vad som behöver göras och av vem. Det som bestäms skrivs ned i en åtagandeplan och vårdnadshavarna informeras. Vid behov följs åtagandeplanen upp.

Vem kan vara aktuell?

Barn och ungdomar i åldern 12-21 år som riskerar att hamna i missbruk och/eller kriminalitet.

Till exempel:

 • barn/unga som vistas i riskmiljöer där det finns kriminalitet eller droger
 • barn/unga som har ett kriminellt beteende eller missbruk

Vill du veta mer om SSPF?

Har du frågor och funderingat är du välkommen att kontakta preventionssamordnare via kontaktcenter@sigtuna.se eller 08-591 26000

Lokalt brottsförebyggande råd

Brottsförebyggande rådet i Sigtuna kommun är ett forum för en bred samverkan i det brottsförebyggande arbetet.

Uppdrag

Rådet ska vara av strategisk karaktär och ha en inriktning mot lokala behov och fokusera på att genom bland annat konkreta handlingsplaner och åtgärder, informationsinsatser och kampanjer verka för ökad trygghet och brottsförebyggande verksamhet i kommunen.

Sammansättning

Brottsförebyggande rådet består av dessa ledamöter:

 • Brandchef Märsta brandsstation
 • Vd för AB Sigtunahem
 • Kommunpolis lokalpolisområde Sollentuna
 • Kommunpolis Gränspolisen Arlanda
 • Kommunens kommunikationschef
 • Biträdande kommundirektör
 • Trygghets- och säkerhetschef
 • Förvaltningscheferna från barn- och ungdomsförvaltningen, kultur och fritidsförvaltningen, individ och famileomsorgsförvaltningen, samhällsbyggnadskontoret och utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningen.

Hjälpte informationen på denna sida dig?

Meddela fel på sidan

Här kan du meddela om du saknar något eller om du hittat ett fel på denna sida.


Jag vill ha svar till min e-postadress. Obligatoriskt om du vill få ett svar.
Det du skickar till kommunen blir allmän handling.