Särskilt boende – utförare

Nedan finner du som arbetar på särskilt boende information som rör verksamheten.

Lex Maria

Vid en Lex Maria anmälan, meddela till vardochomsorg@sigtuna.se
Skriv Lex Maria i ämnesraden.

Lex Sarah

Vid en Lex Sarah anmälan, meddela till vardochomsorg@sigtuna.se
Skriv Lex Sarah i ämnesraden.

Personuppgiftsincident

Vid en personuppgiftsincident, meddela till vardochomsorg@sigtuna.se
Skriv personuppgiftsincident i ämnesraden.

Genomförandeplan

Leverantören ska inom 14 dagar från inflyttning upprätta en genomförandeplan tillsammans med den enskilde eller dennes företrädare. Genomförandeplanen ska inom samma tidsrymd skickas till beställaren efter samtycke från den enskilde.

Revision och uppföljning

Leverantören ska ha tillstånd från IVO för aktuell verksamhet och följa alla för verksamheten gällande lagar och föreskrifter samt känna till vilka som verksamheten berörs av. Leverantören ska vara väl insatt i gällande styrdokument, allmänna råd och nationella handlingsplaner inom verksamhetsområdet.

  • Leverantören ska möjliggöra för revision och uppföljning.
  • Patientsäkerhetsberättelse upprättas senast den 1 mars årligen.
  • Leverantören ska halvårsvis upprätta och redovisa statistik skriftligen över inträffade avvikelser inom två månader, samt vidtaga åtgärder och rapportera dessa till beställaren.
  • Kopia av samtliga Lex Sarah utredningar som berör den enskilde ska skickas till beställaren snarast möjligt.
  • Visar utredning att en patient i samband med vård eller behandling drabbats av eller utsatts för risk att drabbas av allvarlig vårdskada ska leverantörens MAS rapportera till beställarens MAS.
  • Kvalitetsberättelse till beställaren senast den 1 mars årligen.
  • Beställaren utför uppföljningar på avtalsnivå och individnivå.

Blanketter

Avvikelser till avgiftshandläggare ska inrapporteras via avvikelseblankett. Välj blankett som är relevant för ärendet.

Avvikelse särskilt boende Pdf, 103.6 kB, öppnas i nytt fönster.

Avvikelse korttidsvistelse Pdf, 102 kB, öppnas i nytt fönster.

Hjälpte informationen på denna sida dig?

Meddela fel på sidan

Här kan du meddela om du saknar något eller om du hittat ett fel på denna sida.


Jag vill ha svar till min e-postadress. Obligatoriskt om du vill få ett svar.
Det du skickar till kommunen blir allmän handling.