Kultur- och aktivitetscenter

Kommunen ska uppföra ett kultur- och aktivitetscenter i Valsta. Ambitionen är att skapa en inbjudande mötesplats med kultur, aktiviteter och service som välkomnar invånare och besökare till ett levande, tryggt och hållbart Valsta.

Valsta torg omringat av vita höghus sett ovanifrån.

Drönarbild på Valsta torg där kultur- och aktivitetscentret planeras uppföras. Foto: Emitent Media AB

Läget just nu

Arbetet med detaljplanen fortsätter. Sigtuna kommun har arbetat med att sammanställa och besvara alla synpunkter som kommit in under samrådet. Detta kan man ta del av i en samrådsredogörelse. Det har även gjorts kompletterande utredningar.

Detaljplanen med samrådsredogörelse planeras att skickas ut på granskning under början av 2024. Då kommer det finnas möjlighet att lämna ytterligare synpunkter på förslaget.

På sidan för detaljplanen finns mer information om kultur-och aktivitetcentret: Detaljplan för kultur- och aktivitetscenter på Valsta torg Öppnas i nytt fönster.

En detaljplan bestämmer hur mark ska användas inom ett visst område och ett samråd är till för att få in synpunkter på detaljplanen.

Illustration av en röd tvåvåningsbyggnad med välvd fasad till största delen bestående av fönsterytor.

Visionsbild på det vinnande bidraget från White arkitekter.

Vision

Syftet med satsningen är att utveckla en levande mötesplats med kultur, aktiviteter och service för människor i alla åldrar.

Vår ambition är att kultur- och aktivitetscentret ska tilltala en bred målgrupp, samt bidra till att stärka barn, ungdomar och deras familjer genom att erbjuda lättillgänglig fritidssysselsättning, samhällsservice och stöd.

Här ska alla känna sig välkomna. Vår förhoppning är att kultur- och aktivitetscentret ska locka många människor, såväl kommuninvånare som besökare från andra kommuner.

Ett hus fullt av möjligheter

Förslag på vad kultur- och aktivitetscentret kan komma att innehålla:

 • Bibliotek
 • Scen
 • Musikstudio
 • Skaparverkstad
 • Möteslokaler
 • Kafé

Besökare kommer att erbjudas kulturupplevelser, fritidsaktiviteter, mötesplatser och samhällsservice. Nedan följer några exempel:

 • Musikkonserter
 • Författarbesök
 • Kurser i eget skapande
 • Dansklasser
 • Föredrag
 • Information

Verksamheten ska kunna förändras och utvecklas över tid, med möjlighet till inflytande för kommuninvånare och föreningar.

Vidare arbete med utvecklingen av kultur- och aktivitetscentret kommer att pågå under kommande år och byggnaden beräknas att vara klar 2026.

Val av placering på Valsta torg

Valet av plats för kultur- och aktivitetscentret grundar sig bland annat i att det ska vara lätt för såväl invånare som besökare från andra kommuner att ta sig dit. Placeringen ska även bidra till ett torg med mer liv och rörelse av människor i alla åldrar under fler timmar på dygnet. Syftet är att bevara befintliga delar av torget som nyttjas och uppskattas idag, samtidigt som vi utvecklar med tillskott av ett kultur- och aktivitetscenter för ytterligare trivsel, glädje och trygghet på platsen.

Del av Samhällsbyggnadslyftet

Utvecklingen av Valsta med uppförandet av kultur- och aktivitetscenter är en del av Sigtuna kommuns satsning Samhällsbyggnadslyftet.

Syftet med Samhällsbyggnadslyftet är att minska och motverka segregationen i kommunen och stärka hela kommunens attraktivitet. Det gör vi genom ett långsiktigt arbete med fokus på gemenskap, delaktighet, trygghet och en hållbar samhällsutveckling.

Mer om Samhällsbyggnadslyftet Öppnas i nytt fönster.

Vanliga frågor och svar

Varför ska kommunen bygga ett kultur- och aktivitetscenter?

Vi vill skapa en inbjudande mötesplats med kultur, aktiviteter och service för människor i alla åldrar att mötas, inspireras och utvecklas i en levande och trygg miljö.

Kultur- och aktivitetscentret ska erbjuda ett stort utbud av fritidsaktiviteter, stöd och samhällsservice som möter invånarnas önskemål och tilltalar en bred målgrupp även i form av besökare från andra kommuner.

Varför ska det byggas just i Valsta?

Valsta har en lättillgänglig, central placering med god tillgång till kollektivtrafik som gör det lätt för invånare från hela kommunen och besökare att ta sig dit. Satsningen ingår i utvecklingsprojektet "Valsta 2030" som är ett resultat av en medborgardialog under 2018-2019.

Utvecklingen av ett kultur- och aktivitetscenter ingår även i samhällsbyggnadslyftet vars syfte är att motverka segregation och stärka kommunens attraktivitet med fokus på hållbarhet, gemenskap och trygghet.

Hur många var med vid medborgardialogen 2018-2019?

Totalt har 158 personer deltagit i de intervjuer som genomfördes. 55 personer var barn (från skolår 7 - 17 år). 112 personer bor i Valsta och 37 personer arbetar i Valsta. Flera personer både bor och arbetar i Valsta. 28 personer bor inte i Valsta. 32 personer är politiker, kommunanställda eller samarbetar med Sigtuna kommun.

Varför ska det byggas just på Valsta torg?

Platsen är vald med anledning av att det ska vara lätt för alla som vill att ta sig dit. Kultur- och aktivitetscentret ska göra så att torget och platsen framför centrumbyggnaden ökar antalet människor i rörelse fler timmar om dygnet, vilket bidrar till ökad trygghet.

Är det helt klart att det ska byggas på torget eller utreds även andra platser?

Ja. Andra platser har utretts tidigare. Bedömningen gjordes att platsen på torget var den bästa tillgänglighetsmässigt, med hänsyn till skolan och kommunens markinnehav.

Vi vill ha kvar torget som det är. Varför ska kommunen förstöra en plats som vi och våra barn älskar så mycket?

Vi vill bevara torget och de delar av torget som många nyttjar och uppskattar redan idag. Sedan utvecklar vi platsen vidare med ett kultur-och aktivitetscenter som vi tror kommer bidra till att fler tycker om torget ännu mer.

Vi vill inte ha en stor byggnad på torget. Varför lyssnar inte kommunen på oss invånare?

Efter samrådet har byggnadens storlek minskat. Under granskningen har man möjlighet att lämna ytterligare synpunkter.

Barn behöver vara ute och få luft, inte tillbringa mer tid inomhus. Varför kan ni inte bygga ut för fler utomhusaktiviteter på torget istället?

Utomhusaktiviteterna kommer att koncentreras till grönstråket norr om före detta Valstaskolan. Kultur- och aktivitetscentret kan komma att ordna olika aktiviteter som förläggs till sport- och aktivitetsfältet.

Vi vill ha kvar lekplatsen och berget på torget. Kommer det att tas bort nu?

Både berg och lekplats kommer att finnas kvar på torget.

Varför bygger ni inte på Sagaskolantomten?

Den tomten ligger inte lika centralt som torget. Där vill vi istället utveckla för bostäder i form av radhus som i sin tur kan skapa ett mervärde till hela området i form av utökat utbud, ombonad känsla och ögon över stråket.

Varför kan det inte byggas vid gamla simhallen?

Ett kultur-och aktivitetscenter får inte plats vid simhallen. Den ytan behövs för att skapa en tillräckligt stor och bra skolgård till barnen i Sagaskolans verksamhet.

Hur ska kommunen säkerställa parkeringsplatser vid Valsta centrum?

Vi har gjort en parkeringsutredning för att undersöka hur parkeringen används idag och hur många platser som ett nytt kultur- och aktivitetscenter alstrar. Den utredningen visade att parkeringen vid Valsta centrum har tillräckligt med platser och att de befintliga platserna inte nyttjas fullt ut.

Vi skapar även nya parkeringsplatser i anslutning till före detta Valstaskolan.

Hur har invånarnas röster vägts in i juryns beslut om vinnaren av arkitekttävlingen?

Under 2022 deltog fyra ramavtalade arkitektkontor i en arkitekturtävling med förslag på ungefärlig utformning och placering av kultur- och aktivitetscentret på Valsta torg. Förslagen ställdes ut för allmän beskådan på mötesplatsen i Valsta där kommuninvånare hade möjlighet att rösta på sin favorit under en månad vid årsskiftet 2022/2023.

Förslagen jämfördes sedan av en jury med tjänstepersoner och politiker, vars beslut att arbeta vidare med bidraget från White arkitekter går i linje med utfallet från invånaromröstningen.

Invånarnas röster ihop med ett flertal andra förutbestämda bedömningskriterier har utgjort underlag för juryns beslut om vinnare.

Får invånarna vara med och bestämma vad kultur- och aktivitetscentret ska innehålla?

Planeringen av innehåll tar avstamp i den medborgardialog som har genomförts i Valsta. I det fortsatta utvecklingsarbetet med såväl utformning som innehåll kommer även föreningslivet att tillfrågas och samrådas med.

Hur kan vinnarförslaget i arkitekturtävlingen komma att ändras?

Målet med tävlingen har varit att inhämta förslag om utformning och placeringen av byggnaden. Arkitekturen kommer sedan att vidareutvecklas vilket innebär att vissa förändringar kommer att ske, med förhoppning om att slutresultatet ska stämma så väl överens med det vinnande förslaget som det är möjligt.

När börjar ni bygga?

Planerad byggstart är satt till år 2024.

När kommer allt vara klart?

Målet är att kultur- och aktivitetscentrets verksamheter ska kunna starta år 2026.

Vad innebär granskning?

Granskning är nästa steg i detaljplaneprocessen. Nu har kommunen bearbetat de synpunkter som inkom under samrådet och justerat detaljplaneförslaget. Det justerade förslaget skickas nu ut till allmänheten för att inhämta synpunkter en gång till.

Kan jag tycka till om förslaget under granskningsperioden?

Ja, alla kan lämna in synpunkter på det justerade förslaget.

Vad händer efter granskningen?

Kommunen går igenom alla inkomna synpunkter och justerar eventuellt detaljplaneförslaget igen. Därefter ska det beslutas i Kommunstyrelsen om detaljplanen antas.

Hjälpte informationen på denna sida dig?

Meddela fel på sidan

Här kan du meddela om du saknar något eller om du hittat ett fel på denna sida.


Jag vill ha svar till min e-postadress. Obligatoriskt om du vill få ett svar.
Det du skickar till kommunen blir allmän handling.