Nya Märsta station

Märsta station är i stort behov av upprustning både gällande järnvägsspåren och stationens tillgänglighet. Kommunen, Trafikverket och Region Stockholms trafikförvaltning tecknat en avsiktsförklaring om genomförandet.

Bild på människor som går mot bussen och tåget vid Märsta station.

Fotograf: Kari Kohvakka

Om projektet

En ombyggnation av stationen är nödvändig för att uppfylla grundläggande säkerhets- och tillgänglighetskrav. Den nya stationsombyggnaden är avgörande för att klara ett ökat reseflöde och anpassning till trafikutvecklingen. Kommunen, Trafikverket och Region Stockholms trafikförvaltning har nu ett gemensamt förslag om en total ombyggnad av Märsta station. Avsiktsförklaringen innehåller bland annat vad som ska planeras och sedan genomföras, vem som ansvarar för vad samt att planeringen nu kan inledas.

Det här planeras

Projektet innebär en ny stationsbyggnad med bro till plattformar, omläggning av spåren, samt nya plankorsningar.

Brobyvägens plankorsning behöver i framtiden stängas och ersätts med en bro och gata i Aspvägens förlängning. Den nya ny gång- och cykeltunneln planeras att placeras vid nuvarande Brobyvägens plankorsning. Det planeras för en gatuförbindelse öster om stationen för att bland annat stärka kollektivtrafiken med fler busshållplatser.

Kartbild som visar hur området ska utvecklas, i stora drag, med placeringar i kartan.

Illustration: Sigtuna kommun

Visionen för Nya Märsta station

Nya Märsta station ska bli en trygg, trafiksäker och effektiv bytespunkt med ökad transportkapacitet. Planeringsarbetet bygger på principen med en mittplattform för pendeltågstrafiken medan regionaltågen har sina plattformar på de bägge sidorna. Via en central stationsbro ska man kunna komma till och från plattformarna. Avsikten är att stationsbron ansluts till bussterminalen och att det finns entréer både på västra och östra sidan om järnvägen. Vidare lokaler för kommersiell service till resenärer och att det finns väntutrymmen nära färdmedel. På östra sidan järnvägen prövas möjligheterna för en gata som kan innehålla fler busshållplatser och annan angöring.

Plankorsningen vid Brobyvägen

Plankorsningarna vid Brobyvägen samt gångpassage uppe vid Rolsta kommer Trafikverket i framtiden att behöva stänga. Då behövs ersättningsfunktioner så att järnvägens barriäreffekt inte ökar. Avsikten är att via bro över järnvägen förlänga Aspvägen över fälten till korsningen Brobyvägen/Fältvägen. Ungefär vid Brobyvägens nuvarande järnvägskorsning planeras för en gång- och cykeltunnel. Även gång- och cykeltunneln nere vid Märsta centrum kommer att byggas om. Förutom att stationsbron kan bli en gångpassage över järnvägen kommer även lägen för framtida broar att studeras.

Projektets planeringsfas

Den fysiska planeringen av stationen och tillhörande plankorsningar beräknas pågå under åren 2021–2023. Trafikverket arbetar med en järnvägsplan för de förändringar som behövs för spår, plattformar och andra järnvägsanläggningar. Kommunen ansvarar för framtagande av detaljplaner, inledningsvis är det en detaljplan för stationsområdet och en annan för Aspvägens förlängda sträckning. Arbetet med planläggning av en ny framtida infrastruktur är fortfarande i en tidig fas. Inför samråd med allmänhet och sakägare så kommer planhandlingar som beskriver hur projektet är avsett att genomföras att tas fram.

När en ombyggnad beräknas ske går inte att säga i detta tidiga läge. Det beror förstås på utfallet av planeringsarbetet men även att regeringen tilldelar medel för ombyggnaden av Märsta station.

Vad händer nu?

Regeringen beslutade den 12 juni om nationell infrastrukturplan för perioden 2022–2033. Ombyggnad av Märsta station erhöll inga medel under planperioden. Trafikverket kommer därför avbryta järnvägsplanearbetet för Märsta station. Sigtuna kommun kommer under år 2022 fortsatt driva på för att åstadkomma förbättringar och infrastruktursatsningar i och kring stationen utifrån nuläget.

Vanliga frågor och svar, FAQ

Vad kommer att hända med det gamla stationshuset där bland annat Pressbyrån ligger?

Frågan om stationshuset hanteras i ett framtida detaljplanearbete.

Varför ska kommunen förlänga Aspvägen?

Aspvägens förlängning är en förutsättning för att kunna genomföra projektet, vilket finns fastlagt i avsiktsförklaringen mellan Sigtuna kommun, Trafikverket och regionen. Järnvägsövergången vid Brobyvägen kommer i framtiden att behöva stängas och ersätts med en planskild gång- och cykelväg. Även Rolsta gångpassage kommer Trafikverket att stänga. Av den anledningen behövs en ny nordlig järnvägsövergång för flera trafikslag.

Kommer det att finnas plats för taxibilar och i så fall var?

Ja. Till detaljplanens samråd kommer förslag på plats för färdtjänst och taxi finnas med.

Kommer det att finnas cykelparkeringar och i så fall var?

Avsikten är att cykelparkeringar ska ligga nära entréer till stationen. Antalet cykelparkeringar ska öka.

Idag finns tre olika infartsparkeringar kring norra delen av stationsområdet. Vad händer med dem?

Kommunens inriktning är att erbjuda infartsparkeringar i närheten av stationen även i framtiden. Planeringsarbetet kan leda till förändringar beroende på vilken ombyggnad i övrigt som bör ske.

Vad kommer det nya stationsområdet att erbjuda som det gamla inte har idag?

Grundläggande saker som säkerhets- och tillgänglighetsbrister kommer naturligtvis åtgärdas. Kapaciteten för att trafikera med tågtrafik och busstrafik kommer öka. Det kommer bli lättare att byta mellan färdmedel som tex mellan buss och tåg. Gångavståndet mellan bussar och tåg kommer att bli kortare än idag samt medge ökad komfort och tillgänglighet. En modern stationsmiljö som ökar kollektivtrafikens attraktivitet och med kapacitet som möter ett ökat antal resenärer i takt med utvecklingen inom den regionala stadskärnan Arlanda – Märsta.

Hjälpte informationen på denna sida dig?

Meddela fel på sidan

Här kan du meddela om du saknar något eller om du hittat ett fel på denna sida.


Jag vill ha svar till min e-postadress. Obligatoriskt om du vill få ett svar.
Det du skickar till kommunen blir allmän handling.