Valsta 2030

Vi genomför en omfattande satsning för att stärka Valsta som attraktiv kommundel att bo, leva och verka i. Utvecklingsprojektet sträcker sig över tio år med kortsigtiga såväl som långsiktiga investeringar för ett tryggt, snyggt och levande Valsta.

Två tjejer i 10-årsåldern ler på en lekplats i solsken och klarblå himmel.

Uppskattad lekplats på Valsta torg. Foto: Rosie Alm

Syfte

Ambitionen med satsningen är att göra Valsta mer levande och attraktivt för människor i alla åldrar. Vi vill öka människors trygghet, trivsel och rörelse i området under dygnets alla timmar och koppla samman kommundelen med omgivningen.

Bakgrund

År 2018–2019 genomförde vi en medborgardialog i syfte att stärka kommundelen Valsta som bostads- och vistelseplats. Dialogen som skedde i flera steg gav många olika idéer och perspektiv då över 150 personer i olika åldrar deltog.

Förutom medborgardialogen har vi utfört trygghetsvandringar för att se var insatser krävs och vad som behöver förändras och förbättras för att öka säkerheten och känslan av trygghet. Exempelvis upplevdes områdena runt Valsta centrum som ödsliga och otrygga och det efterfrågades fler mötesplatser, aktivitetsytor och utbud av bostäder i olika former.

Nya trämöbler omringade av grönska i lekparken vid vattentornet.

Tillgänglighetsanpassade möbler i nya välbesökta vattentornsparken. Foto: Sigtuna kommun

Utvecklingsförslag för Valsta

Som ett resultat av de synpunkter och idéer som framkom under dialogen startade vi under våren 2019 utvecklingsprojektet Valsta 2030. Vi har tagit fram ett utvecklingsförslag för Valsta som innehåller fysiska stadsutvecklingsåtgärder som kan genomföras både i närtid och på längre sikt. 

Hela utvecklingsförslaget för Valsta Pdf, 8 MB.

I filmen nedan berättar Frida, dåvarande planarkitekt på Sigtuna kommun, och Josefin, dåvarande mark- och exploateringsingenjör på Sigtuna kommun, mer om utvecklingsförslaget som togs fram som ett resultat av medborgardialogen.

Förbättringsåtgärder

Ett par förbättringsåtgärder kan utföras på kort sikt, håller redan på att genomföras eller har redan genomförts. Några exempel:

På sikt planerar vi även att:

  • Utveckla ett kultur- och aktivitetscenter som skapar förutsättningar för ett levande Valsta med ett innehåll av kultur, fritid och service som möter medborgarnas efterfrågan samt bidrar till ökad vuxennärvaro. Här ska det offentliga, närings- och föreningslivet möta Valstaborna, stora som små. Läs mer om utvecklingen av kultur- och aktivitetscentret här. Öppnas i nytt fönster.
  • Anpassa före detta Valstaskolans lokaler för Sagaskolans verksamhet samt till annan kommunal verksamhet som till exempel vuxenutbildning eller till kulturändamål.
  • Bygga om sporthallens yttre, bottenvåningen ska få mer glas och entréer ska göras tydligare. Det ökar förutsättningarna för trygghet och skapar liv utmed ett annars ödsligt gångstråk.
  • Utveckla marken omkring Sagaskolans nuvarande byggnad med stadsradhus eller andra bostäder när Sagaskolan flyttar in i Valstaskolans byggnad. Det breddar bostadsutbudet i Valsta och ger människor fler bostadsalternativ.
  • Fortsätta att utveckla Valstastråket till en social mötesplats - ett grönt vardagsrum - med platser för lek, aktivitet och umgänge. Vattentornsparken ska kopplas ihop med Valstastråket till ett sammanhängande stråk.
  • Anlägga ett flertal nya lek- och aktivitetsytor runt om i kommundelen. Bland annat utveckla Valsta torg med vinterlek, anlägga en ny stadsdelslekplats i Midgårdsdalen och förbättra Vattentornsparkens lekplats.

Karta över åtgärder

Sigtunakartan

Hjälpte informationen på denna sida dig?

Meddela fel på sidan

Här kan du meddela om du saknar något eller om du hittat ett fel på denna sida.


Jag vill ha svar till min e-postadress. Obligatoriskt om du vill få ett svar.
Det du skickar till kommunen blir allmän handling.