Stora gatan i Sigtuna stad

Sveriges äldsta bevarade gata är ett fornminne med över tusen år på nacken, som nu ska rustas upp för att hålla i många år framöver. Renoveringen startar i mars 2024 och kommer pågå fram till 2026.

Gatans ojämna, slitna asfalt mellan gamla trähus i Sigtuna stads unika kulturmiljö.

Visionsbild: White. Stora gatan i Sigtuna stad med ny beläggning.

Läget just nu

Nu har vi tagit sommaruppehåll i renoveringen av Stora gatan. Efter sommaren börjar arbetet igen den 19 augusti och blir klart i slutet av november.

Under hösten renoveras sträckan mellan Långgränd och Stora torget. Uppehåll kommer göras i december.

Arbetet på Stora gatan utförs i etapper. Gatans smala bredd tillsammans med schaktgropar, maskiner och transporter gör att vi behöver arbeta i mindre etapper så att arbetet kan utföras på ett säkert och effektivt sätt. Eftersom Stora gatan är ett fornminne behöver vi gå extra varsamt fram i renoveringen.

Vi förstår att stadskärnan kan upplevas som lite stökig under anläggningstiden, men vi ska göra vårt bästa för att minimera det. Tack för visad förståelse!

Bilden föreställer de fyra olika etapperna för renoveringen som ska göras på Stora gatan i Sigtuna.

Bild: De fyra olika etapperna som genomförs under hösten 2024.

Preliminära tider för etapperna:

Nedan hittar du de första planerade etapperna och mellan vilka datum arbete kommer att pågå. När arbete pågår inom etappen är området inte tillgängligt för allmänheten.

Orange etapp: 19 augusti – 3 september
Grön etapp: 4 september - 27 september
Gul etapp: 30 september - 21 oktober
Blå etapp: 22 oktober – 25 november

Kartan över Stora gatan, som visar området som berörs av arbeten under 2024.

Kartan över Stora gatan, som visar området som berörs av arbeten under 2024.

Syfte

Senaste gången Stora gatan renoverades var för 20 år sedan, vilket innebär att behovet av upprustning är stort. Kommande åtgärder syftar till att skapa en vackrare, tryggare, mer hållbar och lättillgänglig gatumiljö, som bevarar och stärker den gamla stadskärnan. Alla förändringar genomförs med hänsyn till den kulturella miljön med stöd i Bevarande – och förnyelseplan för Sigtuna stad. Pdf, 67.7 MB, öppnas i nytt fönster.

Utanför blomsteraffären på Stora gatan syns sprickor och gropar i asfalten.

Stora gatans yta är ojämn och sliten. Foto: Sigtuna kommun

Arbete som kommer att ske på de berörda sträckorna är:

  • Schakt och rivning av asfalt.
  • Uppbyggnad och ny höjdsättning på gatan för att få till en bättre avrinning för dagvatten.
  • Sättningsskador åtgärdas.
  • Montering av trafikpollare för att öka trafiksäkerheten på den smala delen av gatan.
  • Montering av ny enhetlig belysning.
  • Alla ledningsägare och kommunen ska se över elkablar/fiber i gatan.
  • Möbler och papperskorgar ses över och kompletteras.

När vi är klara för året så kommer det att ligga asfalt på gatan, men det är bara tillfälligt. Stensättning av gatan med smågatsten utförs från Lilla torget till Stora torget under 2025.

Gatubeläggning

Gatans slitna beläggning har stora ojämnheter som gör den svårframkomlig och medför att vattenavrinningen inte fungerar som den ska, vilket i sin tur skapar vattenansamlingar som bildar isfläckar på vintern.

Kommande åtgärder består av att ändra höjdsättningen på gatan för att få till ett bra fall för optimalt omhändertagande av regnvatten, samt ny beläggning i form av smågatsten.

Bakgrund till beslut och invånardialog om val av stenbeläggning. Öppnas i nytt fönster.

Fornminne

Stora gatan är ett fornminne med anor från 900-talet som klassas som riksintresse och hanteras utifrån kulturmiljölagen. Gatan ligger inom fornlämningen RAÄ Sigtuna 195:1 som skyddar stadens arkeologiska lämningar mot otillåtna ingrepp. På grund av detta är Stora gatan och närliggande gränder inte uppbyggda på samma sätt som en nybyggd gata är vilket innebär en annan typ av slitage och särskilda förutsättningar att förhålla sig till i det här projektet.

Stora gatans kulturlager

Gatan har haft samma sträckning sedan medeltiden och bilden visar att det så kallade kulturlagret ligger ganska grunt. Foto: Sigtuna kommun

Belysning

Gatans befintliga belysning är gammal utan möjlighet att renovera på grund av att de saknas reservdelar. Vi kommer att installera ny belysning med enhetliga armaturer för att skapa en trygg och vacker miljö med tillräcklig ljusmängd längs hela gatan. 

Den nya belysningen har valts med stor omsorg och flertalet utförda provbelysningar för att säkerställa att lyktorna ger bra ljus och smälter in i stadskärnans unika kulturmiljö.

Upprustningen innebär även att kommunen tar över ägandeskapet för elmatning till belysningen längs Stora gatan. Ytterligare åtgärder som ingår i projektet är elförsörjning och utökad eventbelysning på Stora torget - något som har varit väldigt efterfrågat och som kommunen kommer kunna erbjuda framöver.

Tillgänglighet

Vi kommer att rusta gatan med ny beläggning för ökad framkomlighet, samt se över eventuella behov av förbättringsåtgärder för ökad tillgänglighet till entréer.

Projektledaren berättar

Christine Snäll Åkerblom som leder kommunens arbete med Stora gatan, känner stor ödmjukhet inför kommande upprustning.

Sträckningen har sett likadan ut sen 900-talet med olika gator, så kallade kulturlager, som gått på olika nivåer under olika århundraden, säger hon.

En av anledningarna till upprustningen är att marken har sjunkit på vissa ställen. Detta medför att regnvatten inte rinner undan i brunnarna som det ska, utan samlas i sänkor som förvandlas till isfläckar på vintern. I tillägg till det börjar asfalten som lades för 20 år sedan bli sliten, varför gatan ska justeras i höjdsättning likväl som rustas med ny beläggning.

Nu blir det ett nytt ljusare golv med gatsten som ger en karaktär vi tycker speglar det kulturhistoriska arvet bättre, samtidigt som det är mer miljövänligt än asfalt och kan ligga i 200 år framöver.

Gatan är en fornlämning som skyddas enligt kulturmiljölagen och kommande arbete har föregåtts av två års omfattande utredningsarbete för att undvika skador på kulturlagren. Dessa ligger väldigt grunt på vissa ställen, vilket innebär att man måste bygga upp gatan på ett sätt som avviker från svensk normalstandard.

Det är en hel värld under våra fötter där och i anläggningsfas blir det här mer av ett hantverk än standardarbete. Vi är ett väldigt engagerat projektteam med många specialister vilket det måste vara i ett sånt här projekt.

Projektet inkluderar även installation av ny enhetlig belysning med inspiration från armaturer som funnits i Sigtuna tidigare för att lyfta kopplingen till stadens historia.

Det är verkligen magiskt att få jobba med det här. Jag ser det som ett otroligt ärofyllt uppdrag och känner mig ödmjuk inför arbetet, säger Åkerblom.

Flygbild över Stora gatan och närliggande gator och torg

Flygbild över Stora gatan med närliggande gator och torg, där kryssen markerar sträckan vi kommer att börja med.

Vanliga frågor och svar

Varför ska ni göra om Stora gatan?

Senaste gången Stora gatan renoverades var för ungefär 20 år sedan och den slitna, ojämna överytan behöver av göras om. Ojämnheterna gör gatan svårframkomlig och medför att vattenavrinningen inte fungerar som den ska, vilket leder till att isfläckar bildas på vintern.

Jag tycker att gatan är fin som den är - varför kan den inte fortsätta se ut som den gör idag?

Syftet med renoveringen är att skapa en hållbar, mer tilltalande miljö med ökad trygghet och säkerhet för alla som vistas i området. På grund av att gatan har ganska stora ojämnheter och dålig vattenavrinning behöver den befintliga markbeläggningen tas bort och en ny jämnare markbeläggning anläggas.

Varför har ni valt just de här beläggningsalternativen?

Vid val av markmaterial har vi utgått ifrån flera olika kriterier som ska uppfyllas. Som exempel: hur hållbart materialet är, hur gatans tillgänglighet/jämnhet förbättras med hjälp av beläggningen, hur markmaterialet passar in i den värdefulla kulturmiljön.

Varför ska ni installera ny belysning?

Gatans befintliga belysning är gammal och det finns inte möjlighet att renovera belysningen på grund av att det saknas reservdelar. Idag äger inte kommunen elmatningen till belysningen och det är också något som ska ordnas inom projektet. Målet med den nya belysningen är att skapa en enhetlig belysning som ger bra och jämnt ljus längs hela gatan. Den nya belysningen har valts med stor omsorg och flertalet provbelysningar har utförts för att säkerställa att belysningen ger bra ljus och passar in i kulturmiljön.

På vilket vis tar kommunen hänsyn till kulturmiljön nu när Stora gatan får ett helt nytt utseende?

Utformningen av gatan och val av material har föregåtts av ett omsorgsfullt utredningarbete där gatans utformning genom tiderna har studerats och Bevarande- och förnyelseplanen för Sigtuna stad har varit en utgångspunkt för arbetet. I arbetet med att skapa den nya utformningen har byggnadsantikvarier, arkeologer och representanter från Sigtuna museum deltagit.

Kommer Stora gatan förvandlas till en byggarbetsplats nu?

Renoveringen av gatan kommer att utföras i etapper så större arbeten längs hela gatan kommer inte att ske samtidigt. Hänsyn kommer även att tas till perioder av högsäsong.

Hur kommer arbetet påverka framkomligheten längs gatan?

Renoveringen av gatan kommer att utföras i etapper så större arbeten längs hela gatan kommer inte att ske samtidigt.

Vad är kulturlager?

Kulturlager är jordlager blandat med rester från mänsklig aktivitet, som finns under Stora gatan. Hur långt under ytan kulturlagren finns varierar längs med gatan. 

Hur har ni tagit hänsyn till tillgängligheten på gatan

Vi har testat ytorna med rullstol och en tillgänglighetsexpert har varit på plats och utvärderat ytorna. Den flammade smågatstenen som ska anläggas i mitten av gatan är lika plan och lika tillgänglig som till exempel granithällar. Ytan upplevs jämn och behaglig att rulla över. Den ränndal som kommer att anläggas längs med ena sidan av gatan kommer att anläggas i flammad smågasten och vara grundare och lättare att gå och rulla över än ränndalarna som finns idag. Även framför entréer kommer den flammade smågatstenen att anläggas. För att underlätta för personer som har nedsatt syn kommer ett taktilt ledstråk att anläggas längs med gatan.

Varför kommer det vara asfalt under så lång tid innan smågatstenen läggs?

När vi väl har lagt smågatstenen kan vi inte korrigera höjderna, därför behöver längre sträckor av gatan asfalteras så att vi säkerställer att det blir rätt höjder. På grund av att vi har korta perioder för anläggningarbetet för att undvika högsäsong så hinner vi inte lägga smågatsten och asfaltera under 2024 på sträckan Lilla torget till Stora torget.

Hur håller butikerna öppet under tiden som arbeten på gatan pågår?

Under respektive anläggningsetapp kommer berörda verksamheter behöva ha sina huvudentréer stängda, dock har vissa verksamheter alternativa entréer vilket möjliggör att de kan hålla öppet. Kontakta respektive verksamhet för att säkerställa öppettider.

Sigtuna Hälsohus och apoteket kommer att hålla öppet i stort sett som vanligt eftersom de klassas som samhällsviktiga funktioner.

Varför blir det inte markvärme i gatan?

Projektgruppen har utrett frågan på uppdrag av politiker i Sigtuna kommun och beslut har fattats att vi inte ska ha markvärme i gatan. Huvudorsakerna är att den årliga driftkostnaden skulle bli hög och att det finns risk att det blir ett läckage i systemet som kan skada kulturlagren som ligger under gatan. Stora vattensamlingar under gatan kan orsaka sättningsskador. Ur ett antikvariskt perspektiv så blir upplevelsen av stadsbilden annorlunda utan snö under vintern. Vi kommer att säkerställa att gatan vinterhålls med hög kvalitet

Kommer det att bli trafik på Stora gatan i framtiden?

Längs den smalaste sträckan som är mellan Lilla torget och Stora torget kommer vi att sätta upp trafikpollare som hindrar fordon från att köra på gatan. Endast räddningsfordon och driftfordon kommer ha möjlighet att köra där genom att låsa upp pollarna. Från Stora torget fram till busstorget kommer viss trafik att tillåtas med vikt- och tidsreglering.

Hjälpte informationen på denna sida dig?

Meddela fel på sidan

Här kan du meddela om du saknar något eller om du hittat ett fel på denna sida.


Jag vill ha svar till min e-postadress. Obligatoriskt om du vill få ett svar.
Det du skickar till kommunen blir allmän handling.